• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 15 juni 2015, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Förslag till budgetramar (bilaga till ärende 11)

Föredragningslista

1. Demokratipris 2015

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Allmänhetens frågor

5. Informationer

6. Valärenden

7. Redovisning av eventuella motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt på över ett år

9. Remiss om Riktlinjer för ortsnamnsverksamheten i Sandvikens kommun

10. Reviderad befolkningsprognos

11. Budgetramar för år 2016-2018

12. Markanvisningsavtal Dalkarlen 2, 3, 4, 7, 14

13. Uppföljning av balanserad styrning, Fullmäktiges mål per april

14. Riktlinje för kommunalt tillsatta råd Kommunala pensionärsrådet (KPR)

15. Riktlinje för kommunalt tillsatta råd Kommunala handikapprådet (KHR)

16. Justering av ekonomiska ramar 2015

17. Slutredovisning av stora investeringsprojekt , Östra infarten etapp 1 och utbyggnad av Västanbyns skola

18. Fristadskonstnär

19. Reglemente skolskjuts

20. Framtida utveckling av Sjösunda

21. Svar på interpellation från Hans Olsson avseende eventuellt ökad administration

22. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

23. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson 
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2015-06-15

Kontakta sidansvarig: