TRANSLATE
  • Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 24 oktober 2016, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Information
5. Valärenden
6. Det kultur- och fritidspolitiska programmet
7. Årssammanställning år 2015 för Sandvikens kommuns donationsfonder – Gemensam placering
8. Årsredovisning år 2015 för Viktor Magnussons premie- och stipendiefond
9. Årsredovisning år 2015 för Stiftelsen fonden för partiellt arbetsföra
10. Utebliven utdelning ur donationsfonder 2015
11. Beslut om taxan för slam och fett 2017 för Gästrike Återvinnare
12. Beslut om höjning av taxan för latrin 2017 för Gästrike återvinnare
13. Svar på medborgarförslag om att införa en finsk avdelning på Kremlan med separat kö
14. Svar på medborgarförslag om cykelbana mellan Bångs och Årsunda
15. Svar på medborgarförslag om cykelbana mellan Bångs och Årsunda
16. Svar på motion från (LPo) om en väg in
17. Svar på motion från (M) om att ge hemtjänsten ett öppet bokningssystem
18. Svar på interpellation från Per Kihlgren (SD) om utanförskapsområden
19. Svar på interpellation från Lars-Göran Palmér (SD) om tydliga mål i skolan
20. Svar på interpellation från Nils Gunnar Kempe (L) om spontanidrott
21. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
22. Frågor
23. Handlingar för kännedom                                                    24. Antagande av detaljplan för del av Sestaden 4:1 med flera ”Tankningsstation för vätgasfordon samt ny fotbollsplan vid Jernvallen”

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2016-10-14
Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunstyrelseförvaltningen
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se