• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 15 december 2014, kl 15:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Miljöpris 2014

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Allmänhetens frågor

5. Information

6. Inkallelse av ersättare i styrelser och nämnder i partigruppsordning

7. Valärenden

8. Ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län

9. Taxor och avgifter 2015 avseende myndighetsutövning för Gästrike Räddningstjänstförbund

10. Avgifter för borgen och förmedlade lån under 2015

11. Budget 2015 samt flerårsplan för åren 2016 och 2017

12. Koncerngemensamma tjänster

13. Budget och planeringsprocess från och med 2016

14. Köp av tomter i Rossnäs

15. Prissättning tomter Rossnäs

16. Ny bolagsordning för Sandviken Energi AB

17. Ny bolagsordning för Sandviken Energi Elnät AB

18. Ny bolagsordning för Sandviken Energi Vatten AB

19. Ny bolagsordning för Bångbro Kraft AB

20. Reglemente kommunstyrelsen

21. Reglemente kultur- och fritidsnämnden

22. Reglemente arbetslivsnämnden

23. Reglemente individ- och familjeomsorgsnämnden

24. Reglemente kunskapsnämnden

25. Reglemente omsorgsnämnden

26. Reglemente samhällsbyggnadsnämnden

27. Ramar för borgen och vidareutlåning för de kommunala bolagen under år 2015

28. Gemensamma planeringsförutsättningar 2016 (GPF), inklusive fullmäktiges övergripande mål och mått för år 2016-2018

29. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens, lagen om receptfria läkemedel samt tobakslagens områden

30. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

31. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson 
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2014-12-04

Kontakta sidansvarig: