• Sök
  • Hjälp-
    medel

Årsredovisning 2013

”I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre”. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför ser vi med glädje på att arbetet med medborgarservice går vidare. Meningen är att denna funktion ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Den förstudie som togs fram har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag. Fullmäktige fattade därefter, , beslut om att arbetet skulle fortsätta enligt intentionerna i förstudien. Tidplanen förlängdes och införandeprojektet inleds hösten 2013 och funktionen tas i drift i maj 2015.

Vi kan också konstatera och glädjas över en fortsatt befolkningsökning under året, med 161 personer. Antalet invånare uppgår till 37 250.

Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 40,4 mkr. En återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingår i resultatet. Några av nämnderna har även under år 2013 haft det tufft. Tillsammans med sina förvaltningar har de jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. Resultatet måste anses lyckat, och vi ser att många små insatser tillsammans leder till riktigt bra resultat. Resultat, som motsvarar 2,2 procent av skatteintäkterna, gör också att vi klarat de 2 procent som generellt används inom Sveriges kommuner som ett mått på en god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013 att använda 28,7 mkr av AFA medlen till engångs- och omstruktureringskostnader inom verksamheten. 4,6 mkr gick till snöbortforslingskostnader, och 7,9 mkr till utökade kostnader för underhåll av gator och vägar samt fastigheter. Det är därför med glädje vi konstaterar att nämnderna, som fick 16,2 mkr för omstrukturering, redovisar ett positivt resultat för året på totalt 25,3 mkr. Även utan återbetalningen av AFA-medel hade därmed såväl nämnderna som kommunen totalt redovisat ett positivt resultat för året. 

Andra positiva händelser under år 2013 är bland annat utbygganden av Västanbyns skola, som invigdes . Vi har även fått ett nytt funktionellt golv för barn- och ungdomsidrotten, exempelvis för innebandy och tennis, på plats i B-hallen på Jernvallen och ett nytt konstgräs på Jernvallen. Konstgräsmattan invigdes med en fotbollsmatch, inom ramen för Svenska cupen, mellan Sandvikens IF och AIK den 22 augusti.

Den första etableringen på Tuna handelsområde är förverkligad under år 2013. Här öppnades och invigdes en byggvaruhandel.

Kulturskolan, som invigdes den 14 december 2012 och är inrymd i det som en gång var Hammargymnasiet, bildar tillsammans med Folkets Hus ett nytt kulturcentrum inom Sandvikens kommun. Vårt nya kulturcentrum har redan gett prov på det mervärde som uppstår för stadens centrum och kommunens invånare. I september arrangerades den andra upplagan av Kulturnatta med fokus på Kulturcentrum. Temat i år var Finland, med anledning av att Sandviken blivit finskt förvaltningsområde. Kulturnatta blev en framgång och har kommit för att stanna.

Satsningen på att ge en egen dator till elever och lärare inom gymnasium och grundskola har fortsatt under året. Idag finns nästan 5 800 datorer inom kunskapsnämndens verksamheter. Under år 2014 genomförs den sista etappen av satsningen på 1-1 datorer.

Det strategiska vatten- och avloppsarbetet fortsätter och kommunens VA-plan har färdigställts och antogs av fullmäktige i september 2013. Arbetet med planens genomförande fortsätter tillsammans med Sandviken Energi AB.

Den 1 januari 2013 skedde en sammanslagning av äldreomsorgsnämnden och handikappomsorgsnämnden, med förvaltningar, till omsorgsnämnden. Samtidigt övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården, och omsorgsnämnden är den nämnd som nu ansvarar för detta. Meningen med övertagandet är att fokusera på den enskilde individen och vården av denna.

På vård- och omsorgsboendet, Lillviksgården, och på förskolan Tallkotten har köket utrustats för egen matlagning. Numera lagas maten på plats och gamla och unga bjuds på mat från eget kök.

Vi kan också konstatera att matsvinnet fortsätter minska. Totalt har mängden mat eleverna slänger minskat med 20 procent sedan mätningarna påbörjades 2011.

År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral (DC) med målet att förbättra såväl miljö som trafiksäkerhet. Under 2013 har ett antal varugrupper distribuerats till kommunens verksamheter denna väg.  Vi är glada över att redan nu kunna konstatera att antalet körda mil inom kommunen har minskat med hela 43 %. Det är naturligtvis positivt för miljön, men också för säkerheten på bland annat våra skolgårdar där betydligt färre men mer sammansatta leveranser sker per vecka.  

I augusti ställde sig kommunstyrelsen positiv till att bevilja bidrag till trygghetsboende Kanalgården. Kommunledningsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att inventera behovet av ytterligare trygghetsboenden samt utreda och ta fram förslag till regelverk för eventuella bidrag.

Under året har vi kunnat konstatera att det är oroligt i vår omvärld. Även den ekonomiska situationen är problematisk i många europeiska länder. Det drabbar kommunen indirekt genom en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Vi ser också en fortsatt hög nivå på kostnaderna för försörjningsstöd. Vi gav därför i uppdrag till arbetsmarknads- och trafiknämnden att arbeta med bland annat Extra-projektet. Projektet möjliggör anställningar av arbetslösa unga vuxna inom kommunens verksamheter och baseras på en samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och Göranssonska stiftelserna. Hittills har drygt 80 unga vuxna anställts inom projektet.

Jag kan konstatera att kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration fortsätter att fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta gäller såväl internt inom kommunen som externt mot framför allt arbetsförmedlingen.

Arbetet med att ta fram nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen har påbörjats under år 2013. Avkastningskrav fastställdes för Sandvikenhus AB av fullmäktige i maj 2013. Bolagsordningar för Sandviken Stadshus AB och Sandvikens Specialfastigheter AB antogs av kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober månad. Arbetet kommer att fortsätta med övriga bolag under 2014.

Bolagskoncernen redovisar ett lägre resultat än det vi är vana att se. Det beror bland annat på att Sandviken Energi AB valt att skriva ner värdet på sina tillgångar i Samkraft AB med totalt 16,9 mkr. Det beror också på att några av de kommunala bolagen redovisar större underskott i verksamheten än önskvärt. Göransson Arena AB redovisar ett resultat före skatt på -12,2 mkr och Högbo Bruk AB -2,7 mkr. En översyn av de årliga uppdragen från kommunen till dessa bolag ska genomföras och respektive bolagsstyrelse har uppmanats att genomlysa och analysera bolagets kostnader och ekonomiska redovisning. 

Inom koncernen Sandviken Energi har arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt fortsatt under året. Två nya brunnar för grundvatten har borrats vid Rökebo vattenverk. I bästa fall kan så mycket som hälften av produktionen i Rökebo vattenverk tas ut här.

Arbetet med att finna formerna för ett samarbete med Sandvik AB om att tillvarata restvärme från företaget intensifieras under 2014. Vår förhoppning avseende detta viktiga projekt är att byggnationerna ska kunna påbörjas under 2015.

Kommunen kan också glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har fortsatt arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. 30 nya lägenheter stod inflyttningsklara i augusti 2013. Tre hus i kvarteret genomgår fasad- och balkongrenoveringar

Kommunen kan också glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har fortsatt arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. 30 nya lägenheter stod inflyttningsklara i augusti 2013. Tre hus i kvarteret genomgår fasad- och balkongrenoveringar, får nya tak och stamrenoveras. Samtidigt kan vi konstatera att även privata aktörer bygger bostäder inom kommunen, exempelvis på det som tidigare var "Norra IP".

Inom Sandvikens Specialfastigheter AB har arbetet med att lägga en speciell takduk fortsatt. Syftet är att minimera insatserna för snöskottning av taket, vilket förorsakat stora problem tidigare snörika vintrar.

Evenemangen på Göransson Arena fortsätter att utvecklas. World Cup i bandy, företagarforum, elitserien i bandy för herrar och allsvenskan för damerna i SAIK och Julgalan i december var uppskattade arrangemang under år 2013. I januari 2014 genomfördes, Göransson cup i fotboll samt Knatten Cup i bandy och i februari har vi kunnat se och höra Deep Purple. I mars besökte, den klassiska rockoperan, Jesus Christ Superstar arenan liksom familjemusikalen Trollkarlen från Oz. Den 16- 18 maj  2014 genomförs Landsbygdsriksdagen 2014. Till detta tillkommer alla andra aktiviteter på Jernvallen.

För Högbo Bruk AB har den snöfattiga och relativt varma vintersäsongen 2013/2014 medfört att Pay&Ski-spåret lockat besökare från större delen av landet. Många har dessutom valt att övernatta i Högbo, vilket också är positivt.

Peter Kärnström/Kommunstyrelsens ordförande    Maj 2014


Driftredovisning per nämnd 2013 (mkr)

 

Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat %-fördeln*)
Kommunfullmäktige 0,0 -5,5 -5,5 5,6 0,1 0,3%
Kommunstyrelse 0,0 -5,4 -5,4 6,1 0,7 0,3%
Kunskapsnämnd 102,7 -848,1 -745,4 751,6 6,2 41,5%
Omsorgsnämnd 126,1 -675,7 -549,6 551,2 1,6 30,4%
Individ- och familjeomsorgsnämnd 20,5 -170,8 -150,3 151,3 1,0 8,3%
Kultur- och fritidsnämnd 26,8 -138,8 -112,0 113,7 1,7 6,3%
Bygg- o miljönämnd 12,3 -29,3 -17,0 16,9 -0,1 0,9%
Arbetsmarknads- och trafiknämnd 69,9 -114,8 -44,9 45,8 0,9 2,5%
Kommunstyrelsens förvaltning 420,1 -576,7 -156,6 169,9 13,3 9,4%
Summa nämnder 778,4 -2 565,1 -1 786,7 1 812,1 25,4 100%
Gemensam finansiering 1 991,1 -164,0 1 827,1 -1 812,1 15,0  
Summa 2 769,5 -2 729,1 40,4 0,0 40,4  

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2013 den 19  maj  2014.

Sandvikens Kommuns Årsredovisning 2013.

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2013PDF (pdf, 4.2 MB)


Sidan uppdaterad: 2014-05-23

Kontakta sidansvarig: