Årsredovisning 2012

En kommun är enligt lag skyldig att fortlöpande föra räkenskaper över de medel den förvaltar. Dessa ska efter årets slut sammanställas i en årsredovisning.

Årsredovisningen består dels av en siffermässig uppställning av årets intäkter och kostnader, tillgångar och skulder inkl kommentarer och noter till dessa, dels av en förvaltningsberättelse som i ord beskriver och kommenterar den verksamhet som bedrivits under året.

Kommunstyrelsens ordförande

År 2012 firade Sandvik och Sandvikens kommun 150 år. Det var år1862 som Göran Fredrik Göransson startade Högbo Stål & Jernwerks AB, föregångaren till dagens Sandvik AB. Samma år började 300 kvinnor och män att anlägga kanalen och arbetskraftsinvandringen startade. Parallellt med världskoncernen Sandvik AB har samhället Sandviken vuxit fram.

Jubileumsåret skapades tillsammans med medborgarna som skickade in över 1200 förslag. Utifrån temat på jubileumsåret "Här finns plats att förverkliga drömmar och livsprojekt" blev många av medborgarnas önskningar genomförda och många fick möjlighet att förverkliga sina drömmar. Jubileumsåret firades med fyrverkerier, konserter, vinterfest, barnfestival och ett stort antal guidade turer kring Sandvikens offentliga konst, inom olika delar av kommunen och inom Sandvik AB. Många tog chansen att förverkliga sina drömmar, 5.683 personer var delaktiga på olika sätt och 55.083 besökte olika arrangemang. Det ses som bevis på ett framgångsrikt projekt och uppfyller med råge de mål som ställdes för projektet.

Det är vår förhoppning att Sandvikenborna känner att jubileumsåret haft något att erbjuda var och en.

”I Sandviken är världen alltid närvarande här känner vi oss hemma och gör varandra bättre” - så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen. Ett av verktygen är att Sandvikens kommun genomför medborgarenkäter. I SCB:s medborgarundersökning 2012 har medborgarna för fjärde året i rad givit kommunen högre ”betyg” för hur kommunens verksamhet sköts. Framförallt gäller det förskolan, vård- och omsorg samt kulturverksamheten.

En förstudie kring medborgarservice inom kommunen har tagits fram. Materialet är i skrivande stund ute på remiss hos nämnder och kommunala bolag. Ambitionen är att ytterligare underlätta för medborgarna att få snabbare svar på sina frågor och hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud.

Arbetet balanserad styrning fortgår. En utvärdering av modellen gjord av Luleå Tekniska Universitet visar att de förtroendevalda anser sig på ett tillfredställande sätt ha bra förutsättningar att styra utvecklingen i Sandvikens kommun genom balanserad styrning. Samtidigt har förvaltningschefer och enhetschefer accepterat modellen och anser att den är ett ledningssystem som leder till en god styrning och uppföljning av verksamheterna.

Vi kan glädja oss åt en fortsatt befolkningsökning på 94 personer under år 2012. Antalet invånare uppgår därmed den 31 december 2012 till 37.089.

Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över arbetslösheten bland ungdomar och kostnaderna för försörjningsstöd. Med anledning av detta tog kommunledningen initiativ till Extraprojektet vilket är en samlad insats av Arbetsförmedlingen, Göranssonska Stiftelserna och Sandvikens kommun. Syftet med projektet är att bryta och förebygga utanförskap samt minska långsiktigt beroende av försörjningsstöd bland unga.

Sandvikens kommun redovisar ett resultat på 21 mkr för år 2012. En återbetalning av försäkringspremier, AFA, för åren 2007 och 2008 har påverkat resultatet med hela 37 mkr. Med anledning av det prognostiserade goda resultatet som lämnades under året, fattade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslut om vissa åtgärder av engångskaraktär. Ett antal fastigheter såldes trots realisationsförluster. På två fastigheter, som är föremål för försäljning, gjordes nedskrivningar på 2,2 mkr. För underhåll av kommunala fastigheter samt cykel- och gångvägar avsattes 6 mkr, och som extra ersättning för den snöröjning som krävdes under december månad, ersattes Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB med 2,9 mkr utöver det som tidigare avsatts för ändamålet.

Trots ett gott resultat för året kan jag konstatera att vissa av nämnderna fortfarande har svårt att klara sin verksamhet inom givna ramar.

Glädjeämnen under år 2012 är den nya kulturförskolan, Flygande Draken som invigdes i januari 2012 och kulturskolan, som invigdes den 14 december 2012. Allt är inrymt i det som en gång var Hammargymnasiet och bildar, tillsammans med Folkets Hus, ett nytt kulturcentrum inom Sandvikens kommun.

Den nya infarten till Sandviken, Östra infarten, invigdes också i november månad. Den nya cirkulationsplatsen, pendlarparkeringen och den konstnärliga utsmyckningen har givit Sandviken en välkomnande och funktionell infart till såväl centralorten som till de företag och industrier, som finns i den delen av kommunen.

Satsningen på att ge en egen dator till elever och lärare inom gymnasium och grundskola har fortsatt under året. Antalet datorer har under år 2012 ökat med 1.200 stycken. Ökningen sker framförallt inom kunskapsnämndens verksamheter genom att elever och lärare får egen dator. Det totala antalet datorer inom kommunen uppgår idag till 5.980.

Sandvikens Stadshus AB har arbetat vidare med översyn och revidering av företagspolicy och ägardirektiv till dotterbolagen. Även frågan om avkastningsnivåer för respektive bolag diskuteras. Arbetet fortsätter under år 2013.

Göransson Arena fortsätter att utvecklas och ett antal lyckade evenemang har genomförts under året, som SM slutspel i bandy, konsert med Tomas Ledin, Sandviks 150 års-jubileum under sex veckor, rockkonsert i världsklass med de tyska rocklegenderna Scorpions, som gjorde sin allra sista Sverigespelning i arenan, och andra upplagan av Julgalan. För fjärde gången genomfördes också World Cup i bandy i arenan under oktober månad 2012.

Inom Sandvikens Specialfastigheter AB fortsätter arbetet med att minimera insatserna för snöskottning av taket på Göransson Arena, vilket förorsakat stora problem tidigare snörika vintrar. Även december 2012 blev snörikt och det kan konstateras att de provinsatser som gjorts på taket har varit lyckosamma.

Kommunen kan glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har påbörjat arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. Projektet innebär att Dalslänningen, som idag har 123 lägenheter fördelat på tre hus, utökas med 30 lägenheter i en huskropp, som totalrenoveras, och genom att två våningar byggs på och hiss installeras.

Projeket "EKO-företagande" startade i Högbo under året, som en fortsättning på projektet "EKO-växthusprojektet". Syftet med projektet är att minska arbetslöshet och segregation i samhället genom att skapa arbetstillfällen där mångfald ger styrka. Satsningen på HÄR-producerade livsmedel, som är producerade i Högbo är en strategisk satsning för att behålla Högbo Brukshotell som en av regionens bästa restauranger.

Under året kan vi konstatera att den ekonomiska situationen i Europa varit och fortsatt är problematisk. Det drabbar kommunen indirekt genom framförallt en ökad arbetslöshet. Detta är något som vi ser allvarligt på och fortsätter att arbeta med genom olika projekt och samverkan mellan olika nämnder och verksamheter inom kommunen. Sandvikens kommun har i detta arbete rönt uppmärksamhet för bland annat Coachningsprojektet, som under året utsågs av EU-kommissionen som ett europeiskt pilotprojekt vad gäller framgångsrikt arbete för att motverka ungdomsarbetslöshet. I projektet har 66 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller utbildning efter att ha medverkat i projektet.

Från och med januari 2012 har kommunerna i länet lämnat över till landstiget att vara kollektivtrafikmyndighet.

Ytterligare en stor förändring kom . Kommunerna i länet tog då över hemsjukvården från landstinget. I samband med det valde vi i Sandvikens kommun att slå samman äldreomsorgs- och handikappomsorgsnämnderna till den nya omsorgsnämnden.

 
Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande maj 2013

Driftredovisning per nämnd 2012 (mkr)
  Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat %-fördeln*)
Kommunfullmäktige 0,0 -5,3 -5,3 5,7 0,5 0,3%
Kommunstyrelse 0,1 -5,6 -5,5 6,2 0,7 0,4%
Kunskapsnämnd 113,2 -865,7 -752,5 730,4 -22,1 41,8%
Äldreomsorgsnämnd 66,0 -427,2 -361,3 367,1 5,9 21,0%
Individ- och familjeomsorgsnämnd 19,8 -167,4 -147,6 139,3 -8,3 8,0%
Handikappomsorgsnämnd 83,1 -244,3 -161,2 159,6 -1,6 9,1%
Kultur- och fritidsnämnd 26,2 -133,1 -106,9 108,0 1,1 6,2%
Bygg- o miljönämnd 12,4 -24,9 -12,5 12,5 0,0 0,7%
Arbetsmarknads- och trafiknämnd 55,9 -97,6 -41,7 44,4 2,7 2,5%
Kommunstyrelsens förvaltning 398,3 -578,9 -180,6 174,9 -5,6 10,0%
Summa nämnder 775,0 -2 550,0 -1 775,1 1 748,2 -26,7 100%
Gemensam finansiering 1 939,8 -143,6 1 796,2 -1 748,2 48,0  
Summa 2 714,8 -2 693,6 21,3 0,0 21,3  

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige fastställde den 6 maj 2013 Sandvikens Kommuns Årsredovisning 2012.

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2012PDF (pdf, 22.4 MB)

Hjälpmedel

Bokmärk / Dela

Sidan uppdaterad: 2013-06-04

Kontakta sidansvarig:

Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN, kommun@sandviken.se, 026-24 00 00