• Sök
  • Hjälp-
    medel

Årsredovisning 2014

”I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre”. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför är arbetet med medborgarservice viktigt. Meningen med funktionen är att den ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud och den beräknas starta till sommaren 2015.

Vi ser en fortsatt befolkningsökning under år 2014. Kommunens invånarantal ökade med hela 581 personer. Antalet invånare uppgick till 37 883. En ökande befolkning är också en utmaning. Det behövs och kommer att behövas såväl lägenheter som ytterligare lokaler för förskola och skola.

Sandvikens kommun redovisar för perioden ett resultat på 15,3 mkr. Några av nämnderna har under år 2014 haft problem, och jobbar hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. De flesta har lyckats. Totalt redovisar nämnderna ett överskott på 24,3 mkr.

Hela kommunkoncernen redovisar ett resultat för år 2014, efter finansiella poster, på 89,2 mkr.

Under år 2012 tillsatte fullmäktige en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över den politiska nämndsorganisationen. Under 2014 fastställdes den organisation som gäller från och med . Den nya organisationen innebär i korthet att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet. Därtill byter arbetsmarknads- och trafiknämnden namn till arbetslivsnämnden och bygg- och miljönämnden till samhällsbyggnadsnämnden och ett antal verksamheter flyttar mellan nämnderna.

Från och med inrättades en gemensam nämnd för verksamhetsstöd, med Gävle som hemvist. Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner avser att samverka inom olika områden i större utsträckning än idag. Genom att samverka kan kommunerna använda resurser mer kostnadseffektivt.

Från och med finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Här samverkar Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner, med Sandviken som värdkommun. Även här är ambitionen att tillsammans bedriva en för medborgarna effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet.

Vi diskuterar nu också en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Den är tänkt att starta och blir i så fall ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandvikens kommun som värdkommun. Syfte med samverkan är att skapa en organisation som säkerställer en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och näringsliv.

Glädjeämnen under år 2014 är att det första trygghetsboendet växer fram i Sandviken. I augusti 2013 ställde sig kommunstyrelsen positiv till att bevilja bidrag till trygghetsboende Kanalgården. Riktlinjerna för denna boendeform fastställdes av kommunfullmäktige under hösten 2014. Vi är övertygade om att denna typ av boende för äldre fyller en stor funktion och ser redan idag efterfrågan efter lägenheterna. Det är Kanalkyrkan i Sandviken som bygger det första trygghetsboendet inom Sandvikens kommun.

I samband med detta arbete gjordes också en inventering av fysisk tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet. Rapporten har godkänts av kommunstyrelsen och ska ligga till grund för att bedöma framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer. Tillgång på tillgängliga bostäder ger enligt forskning minskade kostnader för äldreomsorg, både i form av hemtjänst och vid flytt till särskilt boende. Ett samarbete med olika fastighetsägare är därför av stor vikt!

Det vi också kan konstatera är att alla elever och lärare nu har tillgång till egen dator. De sista datorerna levererades under höstterminen 2014, och nu finns cirka 6 500 datorer inom utbildningsverksamheten. Ett av uppdragen som skolan har är att utjämna skillnader mellan elever i detta avseende är målet uppnått. Det ska bli spännande att följa nästa steg med nästa generations lärande.

Antalet användare av kommunens e-tjänster ökar. Totalt har under året drygt 22 000 inloggningar gjorts. Mest används idag e-tjänsterna inom skola- och barnomsorg, men även e-tjänsten för vigsel är populär.

Vi arbetar vidare för att möta efterfrågan på e-tjänster för att underlätta för våra medborgare att den vägen ha kontakt med kommunen. Här kommer även medborgarservice att vara ett viktigt verktyg när vi under år

2015 kan starta den verksamheten på allvar.

Satsningen på centrumutveckling som vi beslutat om är viktig. En levande stadskärna är en förutsättning för hela kommunens attraktionskraft. Många människor i centrum genererar omsättning och tillväxt. Vi startade under hösten 2014  projektet Plussa Centrum. Målet är att skapa ett centrum där människor trivs. När vi nu ska rusta centrum vill vi veta vad Sandvikens invånare tycker skulle plussa centrum. Vi har nu startat dialogen och ber om idéer.

Arbetslösheten i Sandviken är fortsatt hög och förväntas fortsätta ligga på en hög nivå även under 2015. Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över arbetslösheten bland ungdomar och kostnaderna för försörjningsstöd. Kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration måste fortsätta fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt kunna möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta gäller såväl internt inom kommunen som mot arbetsförmedlingen.

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat. Under 2014 trädde en lagändring i kraft som bland annat innebär utökat mottagande för alla kommuner. Detta arbete är nu påbörjat och den 1 april öppnar vi ett nytt boende för att på ett bra sätt kunna ta emot dessa barn och ungdomar.

Det nya serviceboendet vid Ängsbacken fortskrider. Arbetet ligger sju veckor före tidsplan, och boendet ska därmed kunna tas i bruk vid årsskiftet 2015/2016.

Under året beslutade vi att avsätta medel för ytterligare förskoleavdelningar. Vi beslutade bygga om tomställda lokaler i Hammarskolan till två förskoleavdelningar. Ombyggnationen är i klar, och verksamheten har startat i början av 2015. De nya avdelningar ligger i anslutning till Flygande drakens förskola som därmed inrymmer sju avdelningar. Vi beslutade också att bygga om tomställda lokaler i Norrsätraskolan till två nya förskoleavdelningar. Även dessa har tagits i bruk i början av 2015.

När det gäller Drottningen så har en utredning avseende ombyggnationen i samarbete med hyresgästen pågått under 2014. Området kring Drottningen har gestaltats och presentation av förslaget kommer att ske under 2015.

För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB, med koncerner, Sandvikens Stadshus AB och Sandviken Specialfastigheter AB, är nu bolagsordningar fastställda. För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB har dessutom avkastningskrav fastställts. Arbetet med att ta fram ägardirektiv och bolagsordningar för resterande bolag fortsätter under 2015.

Sandviken Energi AB med dotterbolag kan för fjärrvärmeverksamheten under 2014 konstatera relativt ogynnsamma klimatförhållandena. Året var varmare än normalt vilket minskat energiförsäljningen.

Under året har kampanjer utförts för Fiber Till Hemmet-anslutningar i nya samt inom befintliga områden. Vi konstaterar med tillfredsställelse att ytterligare områden erbjudits anslutning.

Beslut har tagits att lägga ner reningsverket i Kungsberg och istället pumpa det orenade spillvattnet till Järbo där ett nytt verk ska byggas. Arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt genom ett ökat grundvattenuttag har också fortsatt under året. Genom ökat grundvattenuttag i Rökebo och Årsunda kommer vi, vid normalförbrukning, förhoppningsvis att kunna leverara grundvatten till hela Sandviken behov av dricksvatten. Detta medför sänkta produktionskostnader och en betydligt ökad leveranssäkerhet.

Sandvikenhus har färdigställt kvarteret Dalslänningen under år 2014. Barrsätragatan 31 är numera påbyggd med två våningar vilket skapat 30 nya lägenheter i centrala Sandviken.

Sandvikenhus planerar att under de närmaste åren att nyproducera 30-50 lägenheter per år. Det är glädjande eftersom bolaget har en viktig roll i att skapa boendeförutsättningar för den inflyttning som sker till kommunen och som vi ser kommer att fortsätta inom de kommande åren. Vi kan också konstatera att uthyrningsgraden inom Sandvikenhus ökat markant under perioden som en följd av inflyttningen till kommunen. Sandvikenhus redovisar en genomsnittlig uthyrningsgrad på 98,5 %.

Högbo Bruk AB fortsätter det lyckosamma samarbetet med kommunen inom arbetsmarknadsområdet. Idag är så mycket som 100 personer sysselsatta inom bruket, utöver fast anställd personal.

Högbo Bruk AB har också under året sålt ett antal tomter i Rossnäs till kommunen. Vi vill med detta samla lediga tomter på ett och samma ställe inom koncernen, för att underlätta för intresserade köpare.

Det är också glädjande att bolaget kan redovisa ett ökat antal besökare till de olika arrangemangen som arrangeras. Också Pay & Ski-spåret, som öppnade i slutet av november, kunde konstatera rekord i antalet besökare.

Evenemang på Göransson Arena fortsätter. Under året har bland annat Landsbygdsriksdagen, Worldcup i bandy, Göransson Cup, konsert med Deep Purple, Trollkaren från Oz och Jesus Christ Super Star genomförts. Arbetet med att fylla arenan med ett varierat innehåll visar sig i form av en välfylld arenakalender för 2015. Detta är viktigt, då vi ser en allt hårdare konkurrens på arenamarknaden. Det är också viktigt att utveckla vidare en modell för hur riskexponeringen ska minska.

Specialfastigheter redovisar ett stort negativt resultat för år 2014. Det beror på att vi, efter flera års diskussion gjort en nedskrivning av grundinvesteringen i bygganden, eller gåvan som vi fick av Göranssonska stiftelserna.

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande   

Driftredovisning per nämnd 2014 mkr

 

 

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

Resultat

%-fördeln*)

Kommunfullmäktige

1,2

-7,0

-5,7

6,4

0,7

0,3%

Kommunstyrelse

0,0

-5,1

-5,1

5,8

0,7

0,3%

Kunskapsnämnd

117,2

-870,8

-753,6

763,2

9,6

41,6%

Omsorgsnämnd

124,5

-684,8

-560,3

564,8

4,5

30,8%

Individ- och familjeomsorgsnämnd

27,6

-184,2

-156,6

152,3

-4,3

8,3%

Kultur- och fritidsnämnd

25,8

-140,3

-114,5

116,4

1,9

6,4%

Bygg- o miljönämnd

12,4

-31,8

-19,4

17,5

-1,9

1,0%

Arbetsmarknads- och trafiknämnd

63,8

-106,5

-42,7

44,8

2,1

2,4%

Kommunstyrelsens förvaltning

405,3

-555,6

-150,3

161,3

11,0

8,8%

Summa nämnder

777,9

-2 586,1

-1 808,2

1 832,5

24,3

100%

Gemensam finansiering

1 983,6

-160,1

1 823,5

-1 832,5

-9,0

 

Summa

2 761,5

-2 746,2

15,3

0,0

15,3

 

 

 

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2014 den 18  maj  2015.

Sandvikens Kommuns Årsredovisning 2014.

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2014PDF (pdf, 4.4 MB)

Tidigare årsredovisningar

  1. Årsredovisning 2013PDF (pdf, 4.2 MB) 
  2. Årsredovisning 2012PDF (pdf, 22.4 MB)
  3. Årsredovisning 2011PDF (pdf, 16.4 MB)
  4. Årsredovisning 2010PDF (pdf, 2.5 MB)

Sidan uppdaterad: 2016-04-21

Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Sidansvarig: Ann-Cathrin Ågren