TRANSLATE
  • Sök
  • Hjälp-
    medel

Årsredovisning 2015

”I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss
hemma och gör varandra bättre”. Så lyder vår vision. Att
världen varit närvarande under år 2015 är verkligen sant.
Sandvikens kommun har tagit emot människor från världens
alla hörn i en omfattning som ingen kunde drömma om vid
årets början. Det har varit en utmaning, men återigen kan vi
konstatera att vi har nämnder med förvaltningar samt bolag,
som gör sitt yttersta när det verkligen behövs. Sandvikens
kommun är en flexibel organisation och våra medarbetare har gjort en stor insats för att möta de ökande behoven. Något som vi kan vara stolta över.

Utmaningen kvarstår och kommer sannolikt inte att bli
mindre under de närmsta åren, men kanske ändra karaktär.
Vi vill att de människor som kommit till oss blir våra nya
grannar, vänner och i framtiden våra nya medarbetare inom
kommunkoncernen.

Vi ser en fortsatt befolkningsökning under år 2015.
Kommunens invånarantal ökade med hela 481 personer.
Antalet invånare uppgick den 31 december 2015 till 38 314.
En ökande befolkning är också en utmaning. Det behövs och
kommer att behövas såväl bostäder som ytterligare lokaler för förskola och skola.

I arbetet med att göra varandra bättre ingår det att förbättra
medborgardialogen och servicen till kommunens samtliga
invånare. Därför är arbetet med medborgarservice viktigt.
Verksamheten startades på allvar den 1 juni 2015, och skall
vara fullt utbyggd under 2016. Meningen med funktionen är
att den ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt,inom kommunens tjänsteutbud. Mycket tyder på att vi är på rätt väg.

Sandvikens kommun redovisar för perioden ett resultat på 14 mkr. Några av nämnderna har under år 2015 haft det svårt,och jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska
ramar. Totalt redovisar nämnderna ett underskott med 21
mkr. Resultatet innebär ändå en stor förbättring i förhållande till de prognoser som nämnderna lämnat under våren 2015.Resultaten prognostiserades då till mellan minus 55 mkr till 60 mkr. Det har varit ett speciellt år med hård belastning på våra verksamheter. Mot den bakgrunden tycker jag att nämnderna ändå lyckats bra, och vi kan återigen konstatera ettpositivt resultat för kommunen totalt.
Hela kommunkoncernen redovisar ett resultat för år 2015,
efter finansiella poster, på 88,9 mkr. Det är glädjande och
underlättar finansieringen av de stora investeringsvolymer
som vi ser framför oss under kommande år, såväl inom
kommunen som inom flera av bolagen.

Under 2014 fastställdes den organisation som gäller från ochmed 1 januari 2015. Den nya organisationen innebär i korthet att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet. Därtill byter arbetsmarknads- och trafiknämnden namn till arbetslivsnämnden och bygg- och miljönämnden till
samhällsbyggnadsnämnden och ett antal verksamheter flyttar mellan nämnderna.

Från och med den 1 januari 2015 finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Här samverkar Sandviken,Hofors och Ockelbo kommuner, med Sandviken
som värdkommun. Ambitionen är att tillsammans bedriva en för medborgarna effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet.

Från och med 1 april 2016 inrättas en gemensam
nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Den är ett samarbete mellan
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandvikens kommun som värdkommun. Syfte med samverkan är att skapa en organisation som säkerställer en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och näringsliv.

Arbetslösheten i Sandviken är fortsatt hög. Inom kommunen
har vi fortfarande anledning att oroa oss över framförallt
arbetslösheten bland ungdomar. Kommunens resurser
inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och
integration måste fortsätta fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt kunna möta de människor som står utanför arbetsmarknaden.

Det var med glädje vi såg det nya serviceboendet vid
Ängsbacken stå klart i oktober 2015, tre månader tidigare än
planerat. Här finns plats för 44 boende i nya och funktionella
lägenheter och gemensamhetslokaler. Nu planerar vi för etapp 2, på Ängsbacken. Under senhösten 2015 öppnade också Kanalgården, ett trygghetsboende byggt av Kanalkyrkan, i centrala Sandviken. Vi tror att trygghetsboende är en ny och viktig typ av boende för äldre invånare.

Trycket på kunskapsnämndens verksamhet har varit stort. Ett stort antal barn i förskole- och grundskoleåldern har beretts plats inom kommunens enheter. Nya förskole-avdelningar har öppnats, och betydande reinvesteringar har gjorts i befintliga skolor. Dessutom har verksamheter flyttats för att bättre utnyttja befintliga skolmiljöer. Ett stort antal barn från asylboenden har tagits emot i verksamheten.
Det vi också kan konstatera är att alla elever och lärare nu har tillgång till egen dator. Ett av uppdragen som skolan har är att utjämna skillnader mellan elever, och i detta avseende är målet uppnått. Det ska bli spännande att följa nästa steg med nästa generations lärande.

Kultur och fritidsnämnden har under året fastställt nya regler och riktlinjer för stöd till föreningar. Nämnden har i arbetet haft ett särskilt fokus på friskvård för barn. Arbetet med att bredda verksamheten fortsätter för att i framtiden nå fler utrikes födda och för att ge alla tillfälle för ökat spontant idrottande och kulturutövande.

Antalet användare av kommunens e-tjänster ökar. Totalt
erbjuder vi, våren 2016, 62 olika e-tjänster. Mest används
idag e-tjänsterna inom skola och barnomsorg, men även
e-tjänsten för vigsel är populär. Vi arbetar vidare för att möta efterfrågan från våra medborgare avseende e-tjänster.

En stor satsning på Centrumutveckling har påbörjats under
år 2015. Projektet ”Plussa centrum” har som mål att uppfylla
sandvikenbornas önskan om ett tryggt och levande centrum
och skapa fler miljöer och platser för möten och lek. Under
år 2015 har arbetet med att restaurera och hyresgäst-anpassa Drottningen, eller f.d. Baptistkyrkan, pågått. Sandvikens centrums äldsta byggnad har återfått sin ursprungliga tegelröda färg. Projektet ”Plussa centrum” fortsätter under kommande år. Vi är medvetna om att vi ”stökar till” i centrum medan arbetet pågår, men det kommer att bli bra när allt år klart.

Kommunfullmäktige har i budget för 2016 avsatt medel
för att bygga om Stadshuset. Stadshuset som uppfördes år
1965, är i behov av underhållsåtgärder. Samtidigt ska antalet
arbetsplatser i huset bli fler.

Arbetet med att ta fram en heltäckande översiktsplan pågår
och bostadsförsörjningsplanen som påbörjades 2015 är nu
beslutad i kommunfullmäktige. Fokus från flera aktörer inom kommunkoncernen är nu att främja ett ökat bostadsbyggande eftersom vi har brist på bostäder.

Arbetet för att göra Sandbacka Park till en fullvärdig science
park fortgår. Samtidigt har vi initierat arbetet med att ta fram en näringlivsstrategi. Den kommer att färdigställas under 2016. Här kommer förtroendevalda, företagare och invånare i Sandvikens kommun att involveras.
För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB, med
koncerner, Sandvikens Stadshus AB och Sandviken
Specialfastigheter AB, är nu bolagsordningar framtagna.
De två sista föreläggs kommunfullmäktige våren 2016. För
Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB finns dessutom
avkastningskrav fastställda. Vi fortsätter nu arbetet med att ta fram nya ägardirektiv under 2016.

Sandviken Energikoncernen har inom flera
verksamhetsområden påverkats av att el-priserna är fortsatt
låga, samt av att året varit avsevärt mycket varmare än
normalt. När det gäller fjärrvärmen har konkurrensen ökat
från framförallt värmepumpar, genom låga elpriser och
räntenivåer.

Sandnet har under året anslutit nya privatkunder till Fiber
Till Hemmet-nätet. Totalt är nu nästan 6000 privatkunder
anslutna. Hos fastighetsägare som Sandvikenhus och
bostadsrättsföreningar har antalet anslutna hyresgäster ökat. Även antalet fiberanslutningar för små och medelstora
företag, har blivit fler. Det känns viktigt att kunna erbjuda bra lösningar för kommunens invånare och företagare. Vi kommer att fortsätta satsningen och har beslutat satsa ytterligare 13 mkr av kommunala medel under åren 2016 - 2018 för fortsatt bredbandsutbyggnad.

Mellan Högbo Bruk AB och arbetslivsnämnden, individ- och
familjeomsorgsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätter
samarbetet, och antalet personer i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder uppgår idag till 120 personer. Det gör att Högbo
Bruk fortfarande är den största arbetsplatsen i kommunen för denna grupp.

Göransson Arena AB har under året utvecklat samarbetet mellan Gävle kommun och Sandviken kommun. Tillsammans har det genomförts Euro Floorball Tour för herrar, medan damernas genomförs i april 2016. Andra gemensamma ansökningar resulterade i att Bandy-VM kommer spelas i Sandviken/Gävle februari 2017. Göransson Arena kan också konstatera en ökning av antalet besökare, i förhållande till år 2014. Arenan hade 138 000 besökare vid evenemang och dit räknas också elitseriematcherna i bandy vilket är en ökning mot föregående år med 50,8 procent.
Vi känner oss nöjda med att Sandvikens Specialfastigheter
AB, som äger fastigheten som inrymmer Göransson Arena,
under året kunnat förbättra säkerheten i arenan. Det har skett genom att bolaget monterat pollare vid samtliga trappor på läktarna, för att underlätta för besökarna.

Sandvikenhus AB har påbörjat en större upprustning av
Nya Bruket. Arbetena här kommer att fortsätta i många
år framåt. Förutom denna upprustning görs ett ökat antal
badrumsrenoveringar inom andra områden.
Sommaren 2015 påbörjade Sandvikenhus glädjande nog,
ytterligare nyproduktion av bostäder på Sveavägen i centrala
Sandviken. Här byggs kombohus med 74 lägenheter, som
ska vara inflyttningsklara i slutet av år 2016. Kombohus
syftar till att förenkla och hålla ner kostnaderna för de
allmännyttiga bolagen, och därmed också för hyresgästen.
Sandvikenhus räntekostnader har under året varit lägre än
förväntat. De ökade intäkterna och minskade kostnaderna har använts för ytterligare underhållsinsatser.

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande   

Driftredovisning per nämnd 2015 mkr

 

 

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

Resultat

%-fördeln*)

Kommunfullmäktige

0,0

-6,2

-6,2

6,3

0,1

0,3%

Kommunstyrelse

0,0

-6,7

-6,7

7,6

0,9

0,4%

Överförmyndarnämnden

i Västra Gästrikland

6,6

-9,2

-2,6

2,9

0,3

0,2%

Kunskapsnämnd

105,7

-886,9

-781,2

762,8

-18,4

40,2%

Omsorgsnämnd

126,9

-705,8

-578,9

586,2

7,3

30,9%

Individ- och familjeomsorgsnämnd

51,6

-224,8

-173,2

155,3

-17,9

8,2%

Kultur- och fritidsnämnd

27,5

-141,0

-113,5

116,2

2,7

6,1%

Samhällsbyggnadsnämnd

15,5

-61,5

-46,0

43,3

-2,7

2,3%

Arbetslivsnämnd

95,7

-147,3

-51,6

46,2

-5,4

2,4%

Kommunstyrelsens förvaltning

411,0

-570,3

-159,3

171,0

11,7

9,0%

Summa nämnder

840,5

-2 759,7

-1 919,2

1 897,8

-21,4

100%

Gemensam finansiering

2 084,8

-151,4

1 933,4

-1 898,0

35,4

 

Summa

2 925,3

-2 911,1

14,2

-0,2

14,0

 

 

 

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2015 den 23  maj 2016.

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 3.6 MB)

Tidigare årsredovisningar

  1. Årsredovisning 2013PDF (pdf, 4.2 MB) 
  2. Årsredovisning 2012PDF (pdf, 22.4 MB)
  3. Årsredovisning 2011PDF (pdf, 16.4 MB)
  4. Årsredovisning 2010PDF (pdf, 2.5 MB)

Sidan uppdaterad: 2016-09-23
Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunstyrelseförvaltningen
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se