• Sök
  • Hjälp-
    medel

Att bilda en förening

För att bilda en förening i Sandvikens kommun måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den har en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer.

Föreningen måste också ha ett namn och dess verksamhet ska vara öppen för alla. Föreningen måste ha minst tio medlemmar inom Sandvikens kommun som har betalt fastställd årsavgift.

Bilda styrelse


Det första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse som bör bestå av:
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör

Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter.

Bildandemöte


Vid föreningens bildandemöte väljs en tillfällig styrelse som ska fungera till det första årsmötet.
Vid val av styrelse utser föreningen samtidigt två revisorer. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet.
En valberedning bör också väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen.

Konstituerande möte


Styrelsen håller ett konstituerande möte där styrelsen själv väljer till exempel kassör och sekreterare.

Firmatecknare


För olika handlingar, som bank- och posthandlingar, gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den eller de personer som föreningen utser till firmatecknare. Det kan till exempel vara ordföranden tillsammans med kassören eller sekreteraren som får i uppdrag att teckna föreningens firma.

Stadgar


Föreningens stadgar (regler) ska klargöra:
  • ändamålet med föreningen
  • Målgrupp
  • Hur föreningen ska skötas

Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1/1-31/12) eller ha annan indelning.
Idrottsföreningar rekommenderas att använda RF:s stadgemall för normalstadgar.
Flera riksorganisationer tillhandahåller förslag på normalstadgar för övriga föreningar.

Årsmöte


Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet väljs normalt ordförande i särskild ordning, medan övriga personer väljs som ordinarie ledamöter eller suppleanter.

Styrelsemöten


Styrelsens uppgift ät att driva föreningen mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta det behöva, i regel en gång i månaden. Kallelse skickas till alla ledamöter och ersättare. I kallelsen anges de ärenden som ska tas upp på mötet.
Ordföranden har som uppgift att leda styrelsemöten och andra föreningsmöten.

Protokoll


Vid varje möte ska ett protokoll upprättas med uppgifter på vilka som är närvarande, tid och plats för mötet, vilka beslut som tagits etc.

När föreningen har beslutat om styrelse/stadgar och erhållit plus- eller bankgirokonto samt organisationsnummer (Skattemyndigheten) fylls blanketten Registreringsanmälan (se Relaterade dokument längre upp på denna sida) och skickas tillsammans med föreningens stadgar till Kultur & Fritid för registrering i kommunens föreningsregister

Efter det att föreningen är registrerad har den möjlighet att nyttja kommunens lokaler för träningar och aktiviteter. Föreningen har även rätt att söka och ta del av de olika stöd som Kultur- och fritidsnämnden betalar ut varje år.

Mer information om stöd till föreningslivet och ansökningsblanketter hittar du på hemsidan. Se relaterade länkar längre upp på denna sida.

Sidan uppdaterad: 2014-04-07

Kontakta sidansvarig: