TRANSLATE
  • Sök
  • Hjälp-
    medel

Folkhälsa

Övergripande mål och syfte

Det övergripande målet för folkhälsan är  "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Syftet med folkhälsoarbetet i Sandviken är att skapa förutsättningar för Sandvikenborna att bibehålla eller förbättra hälsan och att minska utanförskapet och förbättra människors möjligheter att delta i samhällslivet.
Kommunen ansvarar för skola, barnomsorg,miljö, fysisk planering samt verksamhet för äldre och funktionshindrade. Dessa verksamheter har stor betydelse för befolkningens hälsa.
I de övergripande målen i kommunen i enlighet med Balanserad styrning anges ett antal mål som ska brytas ner i nämnderna. Se avsnittet om Folkhälsomål. Folkhälsoperspektivet ska på ett naturligt sätt finnas med i nämndernas och förvaltningarnas  arbete.

Verksamhetsbeskrivning

De elva målområdena är vägledande för folkhälsoarbetet på alla nivåer i samhället. Målområdena är inriktade på de viktigaste bestämningsfaktorerna  för hälsan som omfattar allt från goda livsvillkor till  livsmiljöer samt alkohol och drogförebyggande verksamhet.

Folkhälsoarbetet ska ha ett strategiskt arbetssätt med ett kommunövergripande perspektiv.
I det ingår att initiera,driva,stödja och samordna folkhälsoinsatser på kommunövergripande nivå i kommunen.
Folkhälsosamordnaren ska vara samverkanspartner mellan kommun, landsting och samhället i övrigt vad gäller folkhälsofrågor.

Kontaktuppgifter

Camilla Gilljam, Folkhälso- och trygghetsstrateg
camilla.gilljam@sandviken.se
Tel 026-24 12 30

Ann-Sofie Karlstedt, Gruppledare, enheten för Folkhälsa- och Trygghet
ann-sofie.karlstedt@sandviken.se
Tel 026-24 15 73  

Emmelie Berggren, Drogförebyggare
emmelie.berggren@sandviken.se
Tel 026-24 13 31

Sidan uppdaterad: 2016-09-22
Ansvarig förvaltning/enhet: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se