Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vatten- och avloppsplan

Sandvikens kommun har ansvaret att alla invånare har tillgång till dricksvatten och avloppshantering. Kommunens vatten- och avloppsplanering är avgörande för att klara både dagens och framtidens krav och utmaningar.

6 § Vattentjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ställer krav på kommuner att ta ansvar för att invånare har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och att avloppsvatten omhändertas på ett miljömässigt sätt.

Ny VA-plan togs fram 2019

Under 2019 har vi på Sandvikens kommun tagit fram en ny vatten- och avloppsplan (VA-plan) för hela kommunen. VA-planen pekar ut vilka områden som uppfyller villkoret i större sammanhang enligt 6 § Vattentjänstlagen.

VA-planen visar vilka områden har behov av allmänt vatten och avlopp på kort och långt sikt, vilka områden som behöver ytterligare utredning, och vilka områden som kommer vara under bevakning längre fram i tiden.

Vi har listat vanliga frågor och svar om VA-processen i en FAQ.

Läs mer på VA-planen. Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Förklaring till kartan

Kort sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2020-2023

Medellång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2024-2027

Lång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2028-2033

Bevakningsområden - Inget behov för kommunalt VA i dagsläget

Utredningsområde - I denna grupp ingår områden där det eventuellt föreligger behov av kommunalt VA.Ytterligare utredningar behövs för att klargöra behovet.

Processen för VA-utbyggnad

VA-planen är en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen i kommunen. Innan utbyggnad av allmänt vatten och avlopp kan ske inom pekade områden i VA-planen, måste noggrannare utredningar göras.

Nedan visas ungefärlig process för ett nytt utbyggnadsområde.

Förstudier

  • VGS genomför behovsutredningar för respektive område för att bedöma miljö- och hälsoskäl för utbyggande samt vilka fastigheter som har behovet av allmänt VA.
  • Sandviken Energi projekterar och utreder tekniska förutsättningar samt planerar för aktuellt utbyggnadsområde.
  • Sandviken Energi utreder finansiering för utbyggande.
  • Kommunfullmäktige beslutar sedan verksamhetsområden och vilka fastigheter som måste ansluta sig till allmänt VA.

Utbyggnad

  • Byggskede
  • Upprättande av förbindelsepunkt
  • Kapacitet av VA-anläggningen säkerställs

VA-anslutning

  • Anmälan om anslutning
  • Fakturering av anläggningsavgift
  • Vatten och avlopp ansluts

Det här ansvarar Sandviken Energi för

Sandviken Energi ansvarar för att projektera och utbyggnad efter det att beslut har fattats om att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp.

För att läsa mer om vad som händer just nu med VA-utbyggnad, kommande projekt, kostnader och tidsplan, besök Sandviken Energi webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kort sikt - Utbyggnad som planeras till 2021-2023

Områden i Högbo, Västanåsen, Norrbro, Åshuvudet och Norrby är prioriterade områden på kort sikt. Dessa områden har större behov och större möjlighet för utbyggnad. Det här gör att vi på sikt kan säkerställa att området har en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning.

Norrbro

Vattentjänstlagen ställer krav på Sandvikens kommun att ordna vattenförsörjning och avlopp i områden med samlad bebyggelse när det finns behov utifrån människors hälsa eller miljö.

Behovsutredningen visar att markens genomsläppliga egenskaper i området leder till större risk för vattnet i enskilda dricksvattenbrunnar påverkas av enskilda avlopp. Egna brunnar kan bli förorenade av smittoämnen av egna eller andras enskilda avloppsanläggningar.

Norrbro området ligger i anslutning till Järbo vattenskyddsområde. Anslutningen till allmänt vatten och avlopp innebär också en minskad belastning på Järboån och genom att skydda grundvattnet minskar även hälsoriskerna.

VGS har bjudit in berörda fastighetsägare i Norrbro till digitala informationsmöten i juni 2021 och fysiska informationsmöten i september 2021 för att informera om planerna och Norrbros behov av allmänt vatten och avlopp.

Vad händer nu?

I maj 2022 beslutade VGS att pausa uppdraget. Detta med anledning av en justering av lagen om allmänna vattentjänster, som Riksdagen beslutade om i juni 2022. VGS har under hösten 2022 sett över behovsutredningen med hänsyn till ändringen i lagen. Översynen är nu klar och även denna gång visar utredningen att det finns ett behov av att ansluta fastigheter i Norrbro till allmänt vatten och avlopp. Med anledning av detta bjuds berörda fastighetsägare in till informationsmöte i mars 2023.

Sandviken Energi återupptar projekteringen och utreder kostnaderna för att genomföra VA-utbyggnaden. Mer information finns på Sandviken Energi projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till VGS via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller skicka ett mail till medborgarservice@sandviken.se.

Åshuvudet

Åshuvudet finns utpekat som ett prioritetsområde i Sandvikens Vatten- och Avloppsplan och därför har VGS utrett behovet av allmänt vatten och avlopp i området.

Alla fastighetsägare inom behovsutredningsområdet bjöds in till ett första informationsmöte i december 2021. Vid mötena fick fastighetsägarna information inför behovsutredningen och processen framåt.

När behovsutredningen blev klar mars 2022 bjöds berörda fastighetsägare till ännu ett digitalt informationsmöte under samma månad. Behovsutredningen visar vilka fastigheter i området som behöver allmänt vatten och avlopp. 

Vill du ha mer information? Här kan du ta del av behovsutredningen Pdf, 59.5 kB. och även se en kartbild Pdf, 265.4 kB. över aktuellt område.

Vad händer nu?

Efter att de digitala informationsmötena har hållits ska VA-huvudmannen Sandviken Energi börja projektera och utreda kostnaderna för att genomföra utbyggnationen. De tar också kontakt med berörda fastighetsägare. Mer information finns på Sandviken Energis projektsida Länk till annan webbplats..

Högbo - Västanåsen - Rökebo

Dessa områden finns utpekade i Sandvikens Vatten- och Avloppsplan och därför ska VGS utreda behovet av allmänt vatten och avlopp här.

Alla fastighetsägare inom Högbo-området har bjudits in till ett första informationsmöte i maj/juni 2022. Fastighetsägare gavs möjligheten att få mer information inför vår behovsutredning, vad det här innebär för dig och processen framåt.

Vi har tagit fram vanliga frågor och svar om utbyggnad av vatten- och avlopp i vår FAQ.

Vad händer nu?

Informationsmöten hölls för fastighetsägare den 30 - 31 maj samt 1 juni på Folkets hus i centrala Sandviken. VGS och Sandviken Energi fanns på plats för att ge information inför behovsutredningen och processen framåt.

Deltog du på mötet och vill ta del av presentationen som visades? Kontakta VGS via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller skicka ett mail till medborgarservice@sandviken.se.


Norrby

VGS utreder vilka fastigheter har behov av allmänt vatten och avlopp i Norrby området.

Mer information kommer inom kort.