Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Attefallsåtgärder

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvm i närheten av ett bostadshus.

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodar anmälas till kommunen. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska nämnden pröva om åtgärden följer de lagar och bestämmelser som gäller för byggande.

Ta kontakt med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vilka handlingar du ska lämna in till samhällsbyggnadsnämnden.

Vad kan genomföras utan krav på bygglov?

Fyra nya åtgärder kan i normalfallet genomföras utan krav på bygglov

För en- och tvåbostadshus:

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst nockhöjd

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”)
 • får inte stå närmare fastighetgräns än utan grannes medgivande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • ska anmälas till kommunen

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

För enbostadshus (dock inte komplementbostadshus) dessutom:

4. Inredning av ytterligare en bostad 

 • ska anmälas till kommunen

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan.

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 kvm.

För att möjliggöra att en självständig bostad ska kunna inrymmas i komplementbostadshusen måste Boverkets byggregler revideras. Boverket har därför utarbetat förslag på lättnader i byggreglerna för mindre bostäder.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall:

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Vad gäller för de anmälningspliktiga åtgärderna?

I väntan på Boverkets vägledning till länsstyrelser och kommuner har SKL nedan gjort en preliminär tolkning av vad de nya anmälningspliktiga åtgärderna utan krav på bygglov kommer att innebära när det gäller hantering och granskning.

Inför startbesked ska de nya anmälningspliktiga åtgärderna utan krav på bygglov prövas mot Plan- och bygglagen (PBL) och tillhörande föreskrifter (10 kap. 23 § 1). Byggnadsnämndens granskning omfattar bland annat bestämmelserna om krav på byggnaders utformning (8 kap. 1 §) och om byggnadsverks tekniska egenskaper (8 kap. 4 §). Andra krav som åtgärderna ska prövas mot är de som framgår av 2 kap. 6 § (placering och utformning med hänsyn till landskapsbild, skydd mot brandspridning, trafiksäkerhet, hushållning med energi och vatten m.m.) och 2 kap. 9 § (betydande olägenhet, fara för människors hälsa och säkerhet m.m.).

Lämna in kontrollplan och ritningar vid anmälan

En kontrollplan ska lämnas in till kommunen vid anmälan tillsammans med de ritningar och beskrivningar som byggnadsnämnden behöver för sin bedömning. I kontrollplanen ska också redovisas att komplementbostadshuset uppfyller alla de krav som finns för en sådan självständig bostad. Tekniskt samråd behövs inte om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Slutbesked ska lämnas innan byggnaden tas i anspråk.

SKL:s uppfattning av lydelsen av 10 kap. 23 § är tydlig och innebär att en prövning ska göras mot samtliga de krav som framgår av 2 kap. 6 §. I propositionens författningskommentar till 10 kap. 23 § anges på sidan 79 att prövningen kan komma att omfatta vissa uppräknade krav, vilket kan uppfattas som en begränsad prövning. SKL anser att deras uppfattning även har stöd i propositionens författningskommentar till 2 kap. 6 § på sidan 74. Prövningen ska naturligtvis inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att säkerställa samhällets intressen.

Anmälningar, tillstånd eller dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade (t ex tillstånd för/ändring av enskilt avlopp och ansökan om strandskyddsdispens).

Avgifter

För de åtgärder som kommer att vara bygglovbefriade men anmälningspliktiga, kommer kommunen via sin taxa ta ut avgift för den handläggning som ärendena kräver. Någon avgift för bygglovgivning kan naturligtvis inte vara aktuell, men däremot avgift för den handläggning som är förenad med startbesked, slutbesked och i tillämpliga fall tekniskt samråd och slutsamråd.

Sidan uppdaterad: 2016-12-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.