Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglovsfria åtgärder

I Plan- och bygglagen 8 kap. 4 § finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader). Bestämmelserna är olika beroende på om huset ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse.

  • Inom detaljplanelagt område och inom samlad bebyggelse
  • Utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse    

Traditionella genomsiktliga staket med maximal höjd av 100 cm från medelmarknivå är normalt bygglovsbefriad. Plank och murar kräver alltid bygglov. Är staketet högre och/eller genomsiktligheten begränsad kan den visuella effekten innebära att den bedöms som ett plank och därmed bygglovpliktigt.

Strandskyddsbestämmelserna gäller även för staket, murar och plank.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (enligt plan- och bygglagen). I områden som består av sammanhållen bebyggelse krävs det oftast lov eller anmälan för att få bygga.

Om du bor utanför sammanhållen bebyggelse så kan du få göra en liten tillbyggnad utan bygglov. Villkoren för tillbyggnaden är följande:

  • En- eller tvåbostadshus
  • Får inte dominera över det ursprungliga huset
  • Ej större än 1/3 av husets ursprunliga byggnadsyta
  • Ej större än 50 kvm
  • Endast ett plan
  • Innehålla maximalt två rum.
  • Om tillbyggnad sker närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste grannen ge godkännande

Utanför sammanhållen bebygelse får du också uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset utifrån dessa regler. Vill du uppföra komplementbyggnaden eller bygga muren eller planket närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste din granne ge godkännande för tillbyggnaden. Ger inte grannen sitt godkännande så måste du söka bygglov.

Observera att lov eller anmälan eller andra tillstånd kan krävas, t ex för ändring i bärande konstruktion, ändring av brandkyddet, för eldstäder, för värmepumpar, anläggande och ändring av avlopp, strandskyddsdispens.

Sidan uppdaterad: 2016-12-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.