Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Avgifter för byggärenden

Från och 1 januari 2018 gäller en ny bygglovstaxa för Sandviken och Ockelbo kommun.

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Enligt nya taxa ett bygglov för en byggnad kostar den samma om den är 50 m2 eller 70 m2 . Men självklart skiljer avgifterna i komplexa ärenden där det krävs ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök o.s.v.

Nya taxor innefattar också andra tjänster inom PBL som planavgift, nybyggnadskarta och utstakning. Taxorna består av bestämmelser med tillhörande tabeller hittar ni länken nedan.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige i Sandviken den 2017-11-20.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige i Ockelbo den 2017-12-18.

Avgifterna gäller för byggärende som kommer in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning från och med 1 januari 2018.

Timdebitering

Vissa ärende debiteras enligt ”Timtaxan”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme (timtaxan) multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgiften tas ut för varje påbörjat halvtimme nedlagd tid.

För Sandviken är timtaxan 1 130 kronor.

För Ockelbo är timtaxan 904 kronor.

Hofors

För Hofors kommun gäller fortfarande gamla PBL-taxan som beslutades i kommunfullmäktige i Hofors den 2013-03-25.

Reducering under vintersäsongen

Nytt i taxan för Sandviken och Ockelbo är en reducering av avgiften på 20 % för alla byggärende under vintersäsongen. Reduceringen gäller ärende som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden första november till och med den sista februari. Reduceringen gäller inte ärenden som inkom före den 1 januari 2018.

Komplettförklaring av ärendet innebär att sökande ska få ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett, av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

Överklagande av avgifter

Avgifterna för ett lov eller anmälningsärende ska framgå i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut. Den som vill överklaga beslutet/avgiften ska lämna in handlingarna till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.

Beslut om avgift kan överklagas genom laglighetsprövning, enligt PBL 13 kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen.

Sidan uppdaterad: 2018-03-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.