Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglov och anmälanprocessen

Här ser du hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din byggnad.

Klicka på bilden nedan för att se i större format.

Bygglovsprocessen

Ansökan eller anmälan

Beroende på vad du ska göra kan det behövas olika typer av lov eller anmälan. Det krävs olika handlingar beroende vad du ska göra och i de flesta fall krävs även en anmälan om kontrollansvarig. För att ditt ärende ska kunna hanteras snabbare är det bra om du redan från början skickar in rätt handlingar.

Om du är osäker på om det krävs lov eller anmälan och om du är osäker på vilka handlingar som krävs så kan du alltid kontakta Västra Gästriklands samhälls­byggnadsförvaltning så hjälper vi dig.

Läs mer hur du ansöker om bygglov och anmäler byggåtgärder

Ansökan/Anmälan granskas

När vi har fått in din ansökan/anmälan så granskar vi den. Dels undersöker vi om ansökan/anmälan är komplett och om handlingarna är rätt, och dels granskar vi den mot de regler och de krav som finns i plan- och bygglagen, dess förordningar och föreskrifter. Saknas det handlingar så kommer vi att begära in kompletteringar. Något som är vanligt är att ritningar inte är fackmannamässigt utförda. Om ritningarna är bristfälliga så får du ett meddelande om att du måste komplettera med bättre ritningar.

Ett beslut om lov tas inom 10 veckor från det att din ansökan bedömts vara komplett.

Sakägare hörs

Ibland har grannar rätt att lämna sina synpunkter om din ansökan och då har de minst fyra veckor på sig att komma in med ett grannyttrande. Även andra sakägare kan ha rätt att yttra sig.

Beslut om lov

Beslut om lov tas av byggnads­­nämnd eller av ansvarig tjänsteman. När beslut om lov är taget så delges du beslutet inom några dagar och efter ett tag får du också en faktura på avgiften. Ett meddelande om lov skickas till sakägare och kungörs i post- och inrikestidningar. Om åtgärden inte uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen, dess förordningar och föreskrifter, så avslås lovet. Om ditt lov avslås så betalar du en mindre avgift.

Observera att ett beslut om lov inte ger dig rätt att börja bygga. Innan du får påbörja åtgärden krävs det att de tekniska lösningarna granskas och att ett startbesked utfärdas.

Lovet vinner laga kraft

Ett beslut om lov kan överklagas. De som har delgetts beslutet har tre veckor på sig att överklaga beslutet, räknat från när de fått del av beslutet. Övriga har fyra veckor på sig, räknat från den dag då beslutet kungjorts. Att ett lov vinner laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

Tekniska handlingar och kontrollplanen granskas

Tekniska handlingar kan vara konstruktionsritningar, beskrivning av brandskyddet, vvs-ritningar och så vidare. En kontrollplan visar vilka kontroller som ska utföras under projektets gång och krävs i alla slags ärenden. Vi granskar de tekniska handlingarna och kontrollplanen mot de lagar och regler som gäller för byggande. Om det är någon handling som saknas så får du ett meddelande om att du måste komplettera.

Tekniskt samråd

Till det tekniska samrådet kallas byggherren (vilket vanligtvis är fastighetsägaren) och de kontrollansvariga. Om det finns entreprenörer och byggprojektledare är det bra om dessa också är med. Vid det tekniska samrådet diskuteras projektet och de tekniska handlingarna och kontrollplanen gås igenom. Samrådet syftar till att bedöma om byggherren kan ta sitt ansvar för att samhällskraven uppfylls.

Vid enklare ärenden krävs inget tekniskt samråd.

Startbesked utfärdas

Ett startbesked innebär ett klartecken att du får påbörja det du sökt lov för eller anmält. För att få ett startbesked krävs det att byggherren har visat att åtgärden uppfyller kraven i den gällande bygglagstiftningen. När beslut om startbesked är taget så delges du beslutet inom några dagar och efter ett tag får du också en faktura på avgiften. Det är viktigt att du inte påbörjar åtgärden innan du fått ditt startbesked, för byggnadsnämnden är i så fall skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift.

Vid enklare ärenden kan man få bygglov och startbesked i samma beslut.

Arbetsplatsbesök görs

I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar man bland annat om kontrollplanen har verifierats, att den kontrollansvarige är närvarande i rimlig utsträck­ning och att handlingar och gällande byggregler följs.

Vid enklare ärenden krävs inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd hålls

När byggnationerna är färdiga eller när åtgärden är slutförd ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. Syftet med slutsamrådet är att bedöma om det finns förutsättningar att utfärda ett slutbesked och därmed medge att byggnaden får tas i bruk eller att besluta att åtgärden är slutförd. Vid slutsamrådet går vi bland annat igenom hur kontrollplanen och eventuellt villkor i startbeskedet följts, om det finns några avvikelser från handlingar och bestämmelser samt den kontrollansvariges utlåtande och dokumentation.

Vid enklare ärenden krävs inget slutsamråd.

Slutbesked

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa. Om kraven för slutbesked inte uppfylls får byggnadsnämnden under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked (tillfälligt slutbesked) i avvaktan på ett slutligt slutbesked. Vid byggåtgärder får byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Det är då viktigt att du inte tar byggnaden i bruk innan du fått ditt slutbesked, för byggnadsnämnden är i så fall skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-10-24
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.