Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ansökan om strandskyddsdispens

Vem beslutar om strandsskyddet?

Dispens från strandskyddsbestämmelserna söks hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Västra Gästriklands samhällbyggnadsnämnd har i vissa områden fått delegationsrätt av länsstyrelsen och i andra områden överlämnas ärendet till länsstyrelsen efter vår egen prövning. Ska länsstyrelsen pröva strand­skyddsdispensen betalar sökanden en ytterligare avgift.

Kan man få dispens från strandbestämmelserna?

Endast om särskilda skäl finns kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges. Vad som kan vara särskilda skäl framgår av Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats. Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation. Detta innebär således att även "friggebodar", som ju får uppföras utan bygglov, inte får uppföras inom strandskyddsområdet utan att dispens från strandskyddsbestämmelserna erhållits.

Betyder detta att jag inte får bygga alls?  

Trots att naturvårdslagen uttrycker en restriktiv syn för tillstånd inom strandskyddsområdet, så kan det ändå vara möjligt att medge dispens från bestämmelserna. Detta kan till exempel gälla i områden som blivit "allemansrättsligt" ointressanta, under förutsättning att det inte är fråga om ett område med goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Detta gäller i första hand områden som i laga ordning är ianspråktagna så att allemansrätten redan är utsläckt. Vid prövning av dispens är till exempel lokaliseringen dels i allmänhet, dels på fastigheten, avgörande. Dispens för nybyggnad av bostadshus på obebyggda fastigheter vid vattnet förekommer mycket sällan.

Tomtplatsbestämning

Ï de fall dispens lämnas ska Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd alternativt länsstyrelsen också besluta om tomtplatsbestämning (18§ 1 st), det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt används för det avsedda ändamålet. Beslutet medför att allemansrätten upphör inom detta område om byggnaderna kommer  till stånd.

Vad är då "tomt"?

Med tomt avses i miljöbalken den zon kring en byggnad eller anläggning där allemansrätten är utsläckt.

Vad bör jag tänka på om jag vill bygga inom strandskyddat område?

Komplementbyggnader
Byggnaden ska förläggas i nära anslutning till huvudbyggnaden och bilda en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader. Exempel på komplementbyggnader är gäststuga, fiskebod, uthus, garage, toalett, bastu, sjöbod och båthus.

Tänk på att en bastu eller uppläggningsplats för båt och liknande inte behöver ligga i omedelbar anslutning till vattnet för att fungera ändamålsenligt.

En gäststuga eller ett båthus får exempelvis inte placeras på en utskjutande udde om inte huvudbyggnaden ligger i omedelbar närhet. Det är enklare att få dispens från strandskyddsbestämmelserna om komplementbyggnaden placeras längre från stranden än huvudbyggnaden.

Samlokalisera gärna sjöbodar och båthus med dina grannar inom ett begränsat område. Försök att placera nya byggnader på sådant sätt att de får "stöd" av naturen. Byggnaden bör hellre placeras inne bland träden än på öppna ytor. Om tomten är kuperad är det viktigt att byggnaden inte placeras för högt så att landskapets siluett förändras eller byggnaden blir alltför framträdande.

Ersättningsbyggnader
Att återuppföra en nedbrunnen byggnad fodrar förutom bygglov även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispens kan som regel medges för ett återuppförande av en byggnad för samma ändamål/användning och i huvudsak lika byggnad på samma plats som den tidigare - ifall ansökan kommer in inom fem år efter branden. Detsamma gäller ersättning av byggnad efter rivning.

Bryggor
Tänk på att förlägga bryggan till en plats där den inte privatiserar området och därmed hindrar eller avhåller allmänheten från att använda området. Det är bra om grannar kan samlokalisera sina bryggor.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.