Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Gällande detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft, d.v.s. antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande finns i planarkivet. Nedan redovisas detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft.

Detaljplan för del av E16, Genomfart Hofors

Hofors kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad/justering av E16 genom Hofors centralort.

Detaljplanen antogs den 30 november 2016 och vann laga kraft den 8 december 2017.

Antagandehandlingar:

Detaljplan för Hagaparken, del av Hofors 13:161 m. fl.

Hofors kommun

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för växthusodling i Hagaparken. Inom området kommer det även att finnas möjlighet för forskning, utbildning samt mindre försäljning av de odlade produkterna.

Detaljplanen antogs den 24 oktober 2017 och vann laga kraft den 20 november 2017.

Antagandehandlingar:

Detaljplan för Sörby 6:30 m.fl.

Sandvikens kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt för bostadsändamål.

Detaljplanen antogs den 26 september 2017 och vann laga kraft den 23 oktober 2017.

Antagandehandlingar:

Detaljplan för Logården 6 i Storvik

Sandvikens kommun

Syftet med planen är att möjliggöra användningen handel, kontor och centrumverksamhet.

Detaljplanen antogs den 29 augusti 2017 och vann laga kraft den 28 september 2017

Antagandehandlingar:

Detaljplan för skola, vård och bostäder, Storvik 12:90 m.fl.

Sandvikens kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt för skoländamål samt utreda andra lämpliga markanvändningar i området som omges av Vallbyvägen samt Hesselgrens väg i Storvik. Bakgrunden till den nya detaljplanen är en ansökan om planbesked för utbyggnad av den befintliga förskolan Bullerbyns förskola.

Detaljplanen antogs den 29 augusti 2017 och vann laga kraft den 28 september 2017

Antagandehandlingar:

Detaljplan för Hammarby 12:6 m.fl.

Sandvikens kommun

Planen syftar till att utöka kvartersmarken för industriändamål för att möjliggöra den tillbyggnad som verksamhetsutövaren behöver för att expandera sin verksamhet. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Detaljplanen antogs den 25 april 2017 och vann laga kraft den 26 maj 2017

Antagandehandlingar:

Detaljplan för del av Kvarteret Dalkarlen i Sandviken

Sandvikens kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder samt förskola inom kvarteret Dalkarlen i centrala Sandviken. I stora drag innebär planförslaget en förtätning av bebyggelsen inom kvarteret Dalkarlen, ett område i staden som under en längre tid stått obebyggt sedan tidigare bebyggelse rivits. Detaljplanen har som huvudsaklig inriktning att området ska bebyggas med flerfamiljshus. Inom kvarteret har även en förskola planerats in. Centralt i kvarteret är detaljplanens intention att en grönyta ska kunna anläggas som ett grönt komplement till bostäderna. Detaljplan bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken (MB).

Detaljplanen antogs den 21 december 2016 och vann laga kraft den 21 januari 2017.

Antagandehandlingar:

Detaljplan för Överbyn 8:32

Sandvikens kommun

Planen syftar till att möjliggöra 4 villatomter i Rökebo. Den nya bebyggelsen som föreslås inom planområdet är en villabebyggelse i maximalt två våningar. Området ansluts till kommunalt vatten- och avlopp. Vid planområdets södra del byggs en gemensam miljöbod för att ta hand om avfall. En gemensam lekyta tillskapas i planområdet södra del. Vägen inom planområdet är en enskild väg och en gemensamhetsanläggning bör bildas i en fastighetsbildningsåtgärd för att säkerställa skötsel och underhåll för vägen, lekplats och miljöbod i samband med plangenomförandet av detaljplanen.

Detaljplanen antogs den 24 november 2015 och vann laga kraft den 7 november 2016.

Antagandehandlingar:

Detaljplan för del av Sestaden 4:1 mfl

Sandvikens kommun

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att kunna uppföra en tankningsdepå för vätgasfordon utmed Sätragatan samt detaljplanelägga ytterligare en fotbollsplan strax norr om korsningen Hamngatan/Hedåsvägen i södra utkanten av Jernvallens idrottsområde i Sandviken.

Detaljplanen antogs den 24 oktober 2016 av samhällsbyggnadsnämden och vann laga kraft den 15 november 2016.

Antagandehandlingar:

Detaljplan för Sätra 5:288

Sandvikens kommun

Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för komplementbyggnader (uthus, garage m.m.) jämfört med den nu gällande detaljplanen för fastigheten.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämden den 27 september 2016 och vann laga kraft den 26 oktober 2016.

Antagandehandlingar:

Detaljplan för Ängsbacken etapp 2 - ändring av detaljplan

Sandvikens kommun

Planen syftar till att ändra planbestämmelserna för ett begränsat område, så att en ny byggnad i fyravåningar kan tillåtas att uppföras i anslutning till den befintliga vårdanläggningen.

Detaljplanen antogs den 30 augusti 2016 och vann laga kraft den 28 september 2016.

Antagandehandlingar:

Sörby gård

Sandvikens kommun

Planen syftar till att möjliggöra en flexibel användning av skola (S), kontor (K), bostäder (B) och handel (H) inom fastigheten Sörby 3:6. Sörby gård ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket även återspeglas i planbestämmelser somsäkerställer de befintliga värden som bebyggelsen har. I den norra delen av detaljplanen finns en mindre del som planläggs som allmän platsmark, gata, med enskilt huvudmannaskap (Årsunda vägförening).

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2015 och har sedan överklagats.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 30 mars 2016 och vann laga kraft den 2 maj 2016.

Antagandehandlingar:

Sidan uppdaterad: 2018-01-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.