Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Nyligen lagakraftvunna detaljplaner

Detaljplanerna som vunnit laga kraft, d.v.s. antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande, samt gäller Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun finns i planarkivet. Nedan redovisas detaljplaner som vunnit laga kraft nyligen.

Detaljplan för Sörby 6:30 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt för bostadsändamål.

Detaljplanen antogs den 26 september 2017 och vann laga kraft den 23 oktober 2017

Antagandehandlingar:


Detaljplan för Logården 6 i Storvik

Syftet med planen är att möjliggöra användningen handel, kontor och centrumverksamhet.

Detaljplanen antogs den 29 augusti 2017 och vann laga kraft den 28 september 2017

Antagandehandlingar:

 

 

Detaljplan för skola, vård och bostäder, Storvik 12:90 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt för skoländamål samt utreda andra lämpliga markanvändningar i området som omges av Vallbyvägen samt Hesselgrens väg i Storvik. Bakgrunden till den nya detaljplanen är en ansökan om planbesked för utbyggnad av den befintliga förskolan Bullerbyns förskola.

Detaljplanen antogs den 29 augusti 2017 och vann laga kraft den 28 september 2017

Antagandehandlingar:

 

Detaljplan för Hammarby 12:6 m.fl.

Planen syftar till att utöka kvartersmarken för industriändamål för att möjliggöra den tillbyggnad som verksamhetsutövaren behöver för att expandera sin verksamhet. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Detaljplanen antogs den 25 april 2017 och vann laga kraft den 26 maj 2017

Antagandehandlingar:
Plankarta med bestämmelser
PDF
(pdf, 174.4 kB)Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

 

Detaljplan för del av Kvarteret Dalkarlen i Sandviken

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder samt förskola inom kvarteret Dalkarlen i centrala Sandviken. I stora drag innebär planförslaget en förtätning av bebyggelsen inom kvarteret Dalkarlen, ett område i staden som under en längre tid stått obebyggt sedan tidigare bebyggelse rivits. Detaljplanen har som huvudsaklig inriktning att området ska bebyggas med flerfamiljshus. Inom kvarteret har även en förskola planerats in. Centralt i kvarteret är detaljplanens intention att en grönyta ska kunna anläggas som ett grönt komplement till bostäderna. Detaljplan bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken (MB).

Detaljplanen antogs den 21 december 2016 och vann lagakraft den 21 januari 2017.

Antagandehandlingar:
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 564.1 kB)

 

Detaljplan för Överbyn 8:32

Planen syftar till att möjliggöra 4 villatomter i Rökebo. Den nya bebyggelsen som föreslås inom planområdet är en villabebyggelse i maximalt två våningar. Området ansluts till kommunalt vatten- och avlopp. Vid planområdets södra del byggs en gemensam miljöbod för att ta hand om avfall. En gemensam lekyta tillskapas i planområdet södra del. Vägen inom planområdet är en enskild väg och en gemensamhetsanläggning bör bildas i en fastighetsbildningsåtgärd för att säkerställa skötsel och underhåll för vägen, lekplats och miljöbod i samband med plangenomförandet av detaljplanen.

Detaljplanen antogs den 24 november 2015 och vann lagakraft den 7 november 2016.

Antagandehandlingar:
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 471.5 kB)
Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 209.7 kB)

 

Detaljplan för del av Sestaden 4:1 mfl

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att kunna uppföra en tankningsdepå för vätgasfordon utmed Sätragatan samt detaljplanelägga ytterligare en fotbollsplan strax norr om korsningen Hamngatan/Hedåsvägen i södra utkanten av Jernvallens idrottsområde i Sandviken.

Detaljplanen antogs den 24 oktober 2016 av samhällsbyggnadsnämden och vann lagakraft den 15 november 2016.

Antagandehandlingar:
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 799.7 kB)
Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 569.8 kB)

 

Detaljplan för Sätra 5:288

Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för komplementbyggnader (uthus, garage m.m.) jämfört med den nu gällande detaljplanen för fastigheten.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämden den 27 sept 2016 och vann lagakraft den 26 oktober 2016.

Antagandehandlingar:
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 291.7 kB)
Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 158.9 kB)

 

Detaljplan för Ängsbacken etapp 2 - ändring av detaljplan

Planen syftar till att ändra planbestämmelserna för ett begränsat område, så att en ny byggnad i fyravåningar kan tillåtas att uppföras i anslutning till den befintliga vårdanläggningen.

detaljplanen antogs den 30 aug 2016 och vann lagakraft den 28 sept 2016.

Antagandehandlingar:
plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 537.9 kB)
Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 117.5 kB)

 

Sörby gård

Planen syftar till att möjliggöra en flexibel användning av skola (S), kontor (K), bostäder (B) och handel (H) inom fastigheten Sörby 3:6. Sörby gård ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket även återspeglas i planbestämmelser somsäkerställer de befintliga värden som bebyggelsen har. I den norra delen av detaljplanen finns en mindre del som planläggs som allmän platsmark, gata, med enskilt huvudmannaskap (Årsunda vägförening).

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2015 och sedan har överklagats.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 30 march 2016 och vann laga kraft den 02 maj 2016.

Antagandehandlingar: 
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 263.6 kB)
BullerutredningPDF (pdf, 800.5 kB)
KulturutredningPDF (pdf, 2.3 MB)


Sidan uppdaterad: 2017-11-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.