Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Stallet 14

Bygg- och miljöförvaltningen inom Ockelbo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Stallet 14. Planens syfte är att möjliggöra nybebyggelse för primärt bostäder i centrala Ockelbo tätort.

Planen har varit ute på samråd och ska ställas ut för granskning. Kungörelse och granskning innebär att kommunen annonserar och presenterar det planförslag man avser att anta. Kända sakägare och övriga som är berörda får besked om var och när förslaget finns tillgängligt. Är det många berörda som ska meddelas, anges i plan- och bygglagen hur kommunen kan hantera det.
Länsstyrelsen bevakar särskilt frågor om riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, mellankommunala intressen samt frågor om hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, översvämning och erosion.

Kommunen sammanställer och kommenterar sedan alla skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande som också ska innehålla kommunens förslag med anledning av
synpunkterna. Det är särskilt viktigt att notera vilka synpunkter som kommunen inte har tagit hänsyn till. Kommunen ska så snart som möjligt meddela den som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2016-04-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.