Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Handelsplats Tuna

Samråd

Planen har varit utställd på samråd under tiden 2014-11-26 - 2014-12-23.

Beskrivning

Planen syftar till att få en flexiblare detaljplan som inrymmer markanvändning handel, hotell, småindustri, fordonsservice, lager och kontor. Planändringen syftar till att få en markanvändning som bättre kan svara upp till den efterfrågan som finns på marknaden. Planområdet ligger i ett strategisk och logistisk bra läge efter E16. Ur stadsbildssynpunkt är det viktigt att få ett enhetligt och attraktivt handels- och verksamhetsområde. I detaljplanen finns därför utformnings-bestämmelser som håller ihop området mot E16 och Järbovägen (väg 541). Utefter Järbovägen planeras en utbyggnad av gång- och cykelväg vilket inryms efter planens östra del i naturmarken. En viktig del i planen är att få en tillfredsställande trafiklösning mot Järbovägen. Detaljplanen inrymmer även cirkulationsplatsen efter Järbovägen och finns illustrerad på illustrationskartan och med i plankartan som huvudgata.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Planen har varit utställd på samråd under tiden 2014-11-26 till 2014-12-23 (4 veckor).

För tillfället sammanställs inkomna yttranden.

Alla synpunkter som kommer in under plansamrådet sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse. Denna samrådsredogörelse samt planförslag kommer i ett senare skede att skickas ut till dig för granskning. Planförslaget tas sedan upp av samhällsbyggnadsämnden för ett antagande.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Mer information

Sidan uppdaterad: 2016-12-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.