Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Exempel på olika förrättningar

Avstyckning

Avstyckning innebär att ett visst område, en lott, skiljs av från en fastighet (stamfastigheten), för att bilda en egen fastighet. Lotten ges sådan storlek och utformning att den blir lämplig för sitt ändamål till exempel bostadsfastighet. Det är också viktigt att lotten kan få utfartsväg, vatten och avlopp med mera. 

Före och efterbilder av en fastighet vid avstyckning

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering används för att förbättra markens användning. Fastighetsreglering innebär till exempel att mark överförs från en fastighet till en annan. Även samfälligheter och servitut kan bildas ändras eller upphävas.

Före och efterbilder av en fastighet vid fastighetsreglering

Gemensamhets­anläggning

Gemensamhetsanläggning bildas vid anläggningsförrättning och innebär att flera fastigheter samverkar för att bygga och sköta t ex gemensam väg, vatten och avlopp, brygga, gårdsmiljö, parkering med mera. Den gemensamma skötseln av anläggningen och ansvaret för kostnader m m ordnas därmed på ett rättsligt bindande sätt mellan delägarna.

Visar hur en gemensamhetsanläggning kan ligga mellan fastigheter

Fastighetsbestämning

Vid fastighetsbestämning klarläggs genom en ingående utredning bland annat hur gränsen går mellan olika fastigheter. Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden. 

Visar en gräns mellan två fastigheter med osäkert läge

Särskild gränsutmärkning

Genom särskild gränsutmärkning är det möjligt att utmärka fastigheters gränser i situationer som är rättsligt entydiga. De gränsmärken som sätts ut har samma verkan i bevishänseende som gränsmärken normalt har det vill säga märkena utgör exklusiv bevisning om gränsens läge. Särskild gränsutmärkning kan ske när tidigare gränsmärken behöver ersättas med nya eller när det finns behov av att märka ut befintliga fastighetsgränser med kompletterande gränsmärken.

Ledningsrätt

Ledningsrätt är när rättighet upplåts för ledningsägare att anlägga bibehålla och underhålla ledning på annans mark till exempel el-, tele-, vatten- och avlopps­ledningar.

Visar hur en ledningsrätt kan gå över fastigheter

Klyvning

Genom klyvning kan en fastighet som ägs gemensamt av två eller flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.

Visar för och efter bilder av en klyvning

Sammanläggning

Sammanläggning innebär att den som äger flera fastigheter eller fastighetsdelar, kan lägga samman dessa till en enda fastighet

Visar före och efter bilder av en sammanläggning

Tredimensionell fastighetsindelning

Fastighet kan även avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare.

Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet - det vill säga en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt - som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet.

Överföring/frigörande av fastighetstillbehör

Det går att överföra byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet till en annan fastighet utan att fysiskt flytta anläggningen. Det går även att frigöra ledningar som hör till en fastighet, för att de därefter ska utgöra lös egendom.

Legalisering

Legalisering innebär att en privat jorddelning gjord före 1 juli 1962 och vissa överlåtelser före 1972 ges rättslig verkan.

Sidan uppdaterad: 2019-11-27
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se