Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Yrkesmässig hantering av livsmedel

För dig som startar ett livsmedelsföretag eller tar över ett befintligt livsmedelsföretag krävs att anläggningen registreras hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Med livsmedelsföretag menas att du säljer eller ger bort livsmedel kontinuerligt. Är du osäker på om du omfattas av krav på registrering, kontakta en livsmedelsinpektör via Medborgarservice på 026-24 00 00. Om du startar eller tar över en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla detta till kontrollmyndigheten (VGS) riskerar du att få en sanktionsavgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registreringen måste skickas in minst två veckor innan verksamheten påbörjas. För att uppfylla lagstiftningens krav måste lokaler, utrustning och rutiner vara lämpliga för den livsmedelshantering som sker.

När din verksamhet registrerats får du ett skriftligt beslut från oss.

Kommunens livsmedelskontroll

När företaget har registrerats och verksamheten startat kommer regelbundna kontroller genomföras på din anläggning.

Vid kontrollerna granskas t.ex. att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och hålls rena. Det kontrolleras även att det finns ändamålsenliga rutiner samt att personalens kunskap om livsmedelshygien är tillräcklig i förhållande till de arbetsuppgifter som de genomför.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter från verksamhetsutövaren. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

Avgift för registrering

När vi handlägger din anmälan om registrering för livsmedelsverksamhet så tar vi ut en avgift som motsvarar en timavgift enligt vår fastställda timtaxa. Avgiften är 1030 kr.

Årlig avgift

Alla livsmedelsföretag ska betala en fast årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen. Avgiften baseras på en fast timavgift (1160 kr) och de antal timmar som företaget tilldelats i kontrolltid. Avgiften för årlig kontroll betalas av det livsmedelsföretag som står som ansvarig för verksamheten den 1 januari det år avgiften avser. Hela årsavgiften debiteras i förskott och fakturan skickas ut i början av det år avgiften avser. Första året du bedriver din verksamhet betalar du årsavgiften efter det första kontrollbesöket. Årsavgiften är lika stor även om verksamheten startar senare på året eller avslutas innan årets slut.

Om din verksamhet upphör ska du meddela det till oss. När du har meddelat oss upphör din avgiftsskyldighet gällande årlig kontrollavgift för kommande år.

Beräkning av kontrollavgift och riskklassificering

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften för din verksamhet. Vid beräkning av kontrollavgift och riskklassificering använder vi oss av Livsmedelsverkets modell för riskklassificeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den beräknas med hjälp av tre olika delar:

  • Riskmodul: Vilken typ av verksamhet bedrivs och vilken typ av livsmedel hanteras? Vilken storlek har verksamheten? Finns känsliga konsumentgrupper?
  • Erfarenhetsmodul: Hur väl uppfyller verksamheten livsmedelslagstiftningen?
  • Informationsmodul: Utformar verksamheten märkning i form av etiketter eller menyer?

Riskklassningen avgör hur många timmars kontroll din verksamhet får årligen. Den årliga avgiften tas fram genom att multiplicera antal timmar med den aktuella timtaxan för livsmedelskontroll. Kontrolltiden omfattar, förutom tid för kontrollbesök, även upprätthållande av register, planering av kontrollen samt rapportskrivning m.m.

Avgift för extra offentlig kontroll

Ditt företag kan behöva betala för extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll innebär kontroll utöver den planerade årliga kontrollen. Sådan kontroll kan till exempel bli aktuell vid befogade klagomål, provtagning vid misstänkt matförgiftning eller om brister hos din verksamhet noterats som medför att mer kontroll utförs än det vi planerat för. Avgiftens storlek motsvarar den tid som extrakontrollen tagit, multiplicerat med den aktuella timtaxan som är 1030 kr. Vid extra offentlig kontroll tar vi även ut en inställelseavgift på 320 kr för resa till er anläggning.

Fettavskiljare

Om din verksamhet släpper ut fett i avloppsvattnet kan det krävas en fettavskiljare som är rätt dimensionerad och töms regelbundet. Vid frågor om fettavskiljare kontakta Sandviken Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för Sandvikens kommun och Gästrike vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för Ockelbo eller Hofors kommun.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-04-30
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.