Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Eldning av avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att du aldrig får elda upp det. Det är förbjudet för både privatpersoner och verksamheter att elda avfall. Även rent trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas. Allt avfall ska istället lämnas till en återvinningscentral där det tas om hand och material- eller energiåtervinns.

Eldning av byggnad

Det är inte tillåtet att elda upp byggnader som ska rivas. Det material som uppkommer vid rivning räknas som avfall och är förbjudet att elda. Vid rivning av byggnader ska olika material sorteras ut och lämnas till godkänd avfallsmottagare. Det är inte ok att lämna rivningsavfallet på återvinningscentralen.

Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåtet

Grundregeln är att trädgårdsavfall inte får eldas. Trädgårdsavfall ska antingen komposteras där det uppstår eller tas omhand av kommunen. Trädgårdsavfall kan lämnas på återvinningscentral alternativt kan abonnemang för trädgårdsavfall beställas av Gästrike återvinnare.

Varför får man inte elda avfall?

Om du eldar avfall släpps farliga föroreningar ut i miljön och sprids via luften eller blir kvar i askan och kan sedan hamna i marken och i vattnet. Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals farliga ämnen som inte syns.

Påverkar det här möjligheten att anordna en majbrasa?

Ja. En majbrasa med trädgårdsavfall (till exempel ris och skräp från trädgården) är inte tillåten. Om det ska eldas park- och trädgårdsavfall till exempel i form av en majbrasa i samband med en offentlig tillställning, går det att ansöka om dispens mot förbudet hos Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning.

Om en majbrasa innehåller till exempel sly från skogsavverkning så omfattas det inte av förbudet. Det är eldning med trädgårds- och parkavfall som är förbjudet.

Vad händer om man bryter mot förbudet?

Vid en tillsyn där vi konstaterar att en eldning har skett, görs alltid en polisanmälan enligt lagstiftningen. Det kan handla om ett miljöbrott, och det är upp till åklagare att sedan bedöma ärendet.

Avfall är en viktig resurs

Trädgårdsavfall är biologiskt nedbrytbart. Genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster. Övrigt avfall från ditt garage, ditt hushåll eller från din verksamhet kan materialåtervinnas vilket spelar en stor roll för ett hållbart samhälle. Det innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Materialåtervinning medför inte bara att uttaget av mängden nytt material minskar, det leder också till att vi sparar energi.

 

Mer information

Har du frågor till kommunen? Kontakta Medborgarservice medborgarservice@sandviken.se eller på telefon 026-24 00 00.

Mer information om avfall och öppettider på återvinningscentraler får ni av Gästrike Återvinnare på www.gastrikeatervinnare.se eller på telefon 020-63 00 63.

Gästrike räddningstjänst hittar du på gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se eller på 026-17 96 53

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.