Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lyckat gränsprojekt underlättar för markägare i Kungsbergsområdet

Under fyra år har Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun samverkat med flera aktörer för att förbättra och förtydliga kartans kvalitet och gränser i Kungsbergsområdet. Ett angeläget projekt som avslutades 2022 ska hjälpa markägare och ge större samhällsvinster.

Området har en splittrad ägostruktur och de enskilda markägarna uppgår till fler än tusen. Miljövärden kan tas tillvara bättre om det aktiva brukandet ökar, men först behövde gränserna göras tydligare.

I projektet kunde flyktingar som kommit till Sverige och även andra som står utanför arbetsmarknaden integreras. Arbetstillfällen gavs även till sommarjobbare som utbildar sig till mätningsingenjörer.

20 000 hektar skogsmark identifierades som ett särskilt angeläget område för samarbete angående gränsförbättring.

Har nytta för enskilda markägare

I området finns över 1 000 privata skogsägare, ett tiotal turistföretag och en areal om 150 hektar skyddad natur. Dessa intressen gynnas genom att en tydligare ägostruktur skapar möjlighet för ett mer aktivt skogsbruk, när gränserna ligger rätt. Det gör det också möjligt för att ta tillvara både produktions- och miljömål.

Det rör sig om 1 700 inmätta gränsmarkeringar och totalt 650 kilometer fastighetsgräns som vi har förbättrat och det känns glädjande. Jag vet att det finns ett behov och önskemål av gränsförbättring i flera områden. Med tanke på den samhällsnytta som förbättrade fastighetsgränser ger så har jag en förhoppning att skogsbolagen vill vara med i ett liknande projekt i framtiden”, säger Roger Spring, projektledare och mätningsingenjör på Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun och fortsätter:

Ett kartunderlag med bra kvalitet på fastighetsgränser har också nytta för enskilda markägare eftersom det minimerar risken att de förlorar kapital vid avverkning, köp och avsättningar eller försäljning. Det bidrar också till färre konflikter mellan markägare vid den här typen av händelser. Dessutom underlättar det vid alla former av förrättningsåtgärder inom fastighetsbildningen.”

Området har även höga sociala värden ur ett naturvårds- och turistnäringsperspektiv. Ett gränsprojekt ligger bra i tiden eftersom Kungsbergets skid- och turistanläggning har utvecklingsplaner som berör området.

Under projektets gång har regelbundna informationsmöten hållits för att hålla markägare och intressenter uppdaterade om arbetet. I juni 2022 hölls ett avslutande möte där projektet redovisades.

I inledningen av projektet fick vi frågor från oroliga markägare om vi skulle ändra på den ursprungliga fastighetsindelningen i området. Men vi kunde lugna dem med att projektets enda syfte var att rätta till fastighetsgränserna som ligger fel i registerkartan”, säger Roger Spring.


Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen, kommunala Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun och LRF samt finansiärerna Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020. Även Svea Janssons Donationsfond och Stiftelsen Gävleborgs läns konjunkturutjämningsfond för det enskilda skogsbruket har samverkat i projektet.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En mätningsingenjör i svarta kläder mäter marken i snöigt landskap.