Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nu har Sandvikens kommun en cykelplan

Nu är Sandvikens kommuns cykelplan antagen i kommunfullmäktige. Planen ger oss en tydlig vägledning och inriktning för hur vi ska jobba med cykelfrågor fortsättningsvis.

Vi strävar efter att nå klimatmålet om ett fossilfritt Gävleborg 2030 och då krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. Att fler börjar cykla mer är en viktig del i den omställningen.

För att öka antalet cyklister krävs flera olika åtgärder. Där vill vi lägga fokus på vad cyklisterna behöver för att kunna ta sig fram på ett säkert, framkomligt och tryggt sätt.

Därför finns nu en strategisk cykelplan som ska underlätta för kommande cykelplanering i kommunen. Planen innehåller också en rad åtgärder för hur vi ska förbättra det kommunala vägnätet, genom bland annat nya cykelvägar och passager där man tar sig över vägen.

Vi vill göra det bekvämt och säkert att cykla

Cykelstråken ska vara attraktiva och göra det möjligt för bekväma och säkra cykelresor i kommunen. I dag varierar cykelstråken i standard och håller inte ihop på vissa platser. Planens mål är ett sammanhängande cykelvägnät som erbjuder goda förbindelser mellan viktiga målpunkter i hela Sandvikens kommun.

Tätt samarbete med invånarna

Cykelplanen har arbetats fram i tät dialog med invånarna. Totalt har cirka 770 invånare gett insikter i arbetet i olika former. Invånarnas inflytande har spelat en viktig och stor roll i cykelplanens färdigställande. Allt efter som synpunkter har kommit in under medborgardialogerna har planen utvecklats.

“Vi vill rikta ett stort tack till dig som lämnat in dina synpunkter och inspel till cykelplanen. Dina synpunkter har varit viktiga för kommunen. Du har en lokalkunskap som vi som planerarna kanske inte har. Detta har betytt mycket för oss i framtagandet av planen. Ett stort tack till dig!”, säger Lisa Hjälsten, projektledare för Cykelplanen.

Förhoppningen är att cykelplanen ska underlätta och göra det enklare att cykla i Sandvikens kommun så att fler väljer cykeln oftare.

Mer information!

Läs mer om vårt projekt i arbetet med cykelplanen för Sandvikens kommun på vår webbplats! Där kan du också ta del av antagandehandlingen i sin helhet.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se