Tyck till om samrådsförslaget för att utveckla Hjalmarsmuren

Ett samrådsförslag har tagits fram för att utveckla området Hjalmarsmuren. Mellan den 10 mars - 11 april 2021 kan du tycka till om förslaget under samrådstiden. Under den här tiden arrangerar Västra Gästriklands samhälls­byggnadsförvaltning digitala träffar där ni har chans att träffa oss och prata om förslaget.

Sandvikens kommun växer och utvecklas i snabb takt. Vi blir allt fler människor som ska bo, arbeta och studera i kommunen. I kommunens översiktsplan redovisas kommunens viljeinriktning för hur mark och vatten ska användas.

Dialog med medborgarna är viktigt

Där finns flera utpekade områden där kommunen kan växa och Hjalmarsmuren är ett av de utpekade områdena för bostäder. I december 2018 var invånarantalet 39 200 och enligt Sandvikens kommuns översiktsplan så förväntas kommunen år 2030 ha 43 800 invånare.

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett program till detaljplan behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Programmet görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Programmet innebär att kommunen i ett tidigt skede involverar medborgarna och lyfter alternativa lösningar. För att involvera medborgarna tidigt har en medborgardialog och en workshop anordnats.

Syftet är att utreda förutsättningarna

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för att utveckla Hjalmarsmuren och tillföra bostäder, parker och service men också att bibehålla naturområdet och den lantliga karaktären som finns.

Huvuddragen i planprogrammet är att binda ihop framtida bebyggelse och service med stadsdelen Björksätra genom att ansluta vägar, stigar och parker med stadsdelen. De största naturområdena kommer att finnas kvar vid den västra delen av Hjalmarsmuren som bildar ett grönt stråk från Nygårdsskogen i Stensätra ner till Storsjön.

Hjalmarsmuren blir en länk mellan vägarna Sätragatan och Säljansvägen med hjälp av en ny huvudgata. Resterande gator inom Hjalmarsmuren kommer att leda till bostäder och service.

På vår projektsida om Hjalmarsmuren kan du läsa mer och även anmäla dig till en digital samrådsträff med oss!

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se