Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Hagaparken, etapp 2.

Hofors, Hofors kommun

Nästa steg i processen är antagande

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra för ett rastplatsområde kombinerat med
en ny infart in till Ovako med tillhörande parkeringsyta. Rastplatsområdet
ska möjliggöra en centrumbyggnad där olika centrumfunktioner tillåts som
exempelvis restaurang, turisminformation m.m. Det möjliggörs även en yta
för drivmedelsförsäljning där hållbara drivmedel är planerade att säljas. Ett
annat syfte är att tillskapa ytor till parkeringsplatser för bilar och husbilar i
anslutning till centrumbyggnaden i parken.

I anslutning till den nya infarten till Ovako tillkommer en lastbilsparkering.
En besöksanläggning möjliggörs även väster om lastbilsparkeringen.
Besöksanläggningarna kan exempelvis vara hundrastgård för resenärer eller
idrottsverksamhet. Den ska anläggas i anslutning till växthuset för att skapa
ett enhetligt område. Slutligen får fastighet Hofors 13:147 en
centrumanvändning vilket gör den mer flexibel än tidigare.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.