Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Gäveränge 2:8 samt del av Säbyggeby 1:64

Ockelbo kommun

Bakgrund och syfte

Detaljplan för Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64 har tidigare varit ute på samråd hösten 2014. Under samrådet inkom det synpunkter som medfört att detaljplanens utformning förändrats väsentligt från det ursprungliga förslaget. Det nya förslaget på detaljplan för Gäveränge 2:8 m.fl. ska ut på ett nytt samråd.

Den nya utformningen har lett till att planhandlingarna skiljer sig markant från de handlingar som sänts till berörda parter i tidigare skeden och de ska därför ges en ny möjlighet att yttra sig på förslaget

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på platsen med en ny infart från väg 272. Tillkommande bebyggelse utformas i samspråk med gällande riksintresse för kulturmiljö för att bibehålla de starta karaktärsdragen i området. Planområdet är beläget strax norr om Sundsbron.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.