Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Gäveränge 2:8 samt del av Säbyggeby 1:64

Ockelbo kommun

Bakgrund och syfte

Detaljplan för Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64 har tidigare varit ute på samråd hösten 2014. Under samrådet inkom det synpunkter som medfört att detaljplanens utformning förändrats väsentligt från det ursprungliga förslaget. Det nya förslaget på detaljplan för Gäveränge 2:8 m.fl. ska ut på ett nytt samråd.

Den nya utformningen har lett till att planhandlingarna skiljer sig markant från de handlingar som sänts till berörda parter i tidigare skeden och de ska därför ges en ny möjlighet att yttra sig på förslaget

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på platsen med en ny infart från väg 272. Tillkommande bebyggelse utformas i samspråk med gällande riksintresse för kulturmiljö för att bibehålla de starta karaktärsdragen i området. Planområdet är beläget strax norr om Sundsbron

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådet pågår mellan 2021-03-31 och 2021-04-30. Synpunkter ska ha kommit in senast 2021-04-30. Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:


Sandvikens kommun

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

811 80 Sandviken


Märk brevet med planförslagets rubrik.

Du kan även välja att lämna synpunkter via e-tjänste. För att komma till e-tjänsten klickan nedan.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.