Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområdet markerat med rött i kartan över Ockelbo centrala delar

Detaljplan för Sjöbacken, Prästbordet 1:55, 1:103 samt 1:27

Ockelbo, Ockelbo kommun

Planförslaget är på granskning mellan 2024-04-05 och 2024-04-21

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att säkerställa att de allmänna intressena tillgodoses samt att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheter i tätorten som också har nära anslutning till tätortsnära natur. Användningen av området ändras genom ny plan till centrum samt badplats och park. Den funktion som tidigare funnits inom användningen friluftsbad säkerställs genom användning av bestämmelsen badplats inom allmän platsmark.

Delar av området möjliggör en ändrad användning till centrum. Syftet är att möjliggöra för utveckling av verksamheten som bättre överensstämmer med ortens behov av plats för restaurang eller liknande anläggning inom centrumändamål och tillfällig vistelse på befintlig byggrätt.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Granskning är nästa steg i planprocessen

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget ska du skriftligen skicka dem senast den 2024-04-21 antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Läs gärna mer om detaljplaneprocessen.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00


Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.