Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Åsen 8:23 m.fl.

Kungsgården, Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Syftet är att skapa attraktiva bostadsområden i naturnära lägen. Ny bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma som komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse i attraktiva lägen. Kungsgården är utpekat i översiktsplanen som ett prioriterat stråk för bebyggelseutveckling.

För det aktuella området finns en byggnadsplan från 1950. På fastigheten Åsen 8:23 möjliggör byggnadsplanen bostadsändamål, fristående hus i två våningar. Fastigheten är begränsad med mark som inte får bebyggas (prickmark). Del av fastigheterna Åsen 4:42 samt Åsen 4:20 ligger inom område för bostads-, handels-, och hantverksändamål samt en del ligger inom område för bostadsändamål, fristående hus, 1½ våning. En del av Åsen 4:42 ligger utanför planlagt område.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.