Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområde

Detaljplan för Hedåsen 3:9 m.fl.

Sandviken, Sandvikens kommun

Beskrivning

Syftet med planförslaget är att öka byggrätten och ändra markanvändningen från handel till centrumändamål på fastigheten Hedåsen 3:9. Detaljplanen avser även möjliggöra för parkeringsyta inom området. Den tidigare detaljplanen, Detaljplan för fastigheterna Hedåsen 3:46 – 3:96 m.fl, anger att marken får bebyggas med handel (H) och en byggnadsarea på 100 kvm. Detaljplanen innebär att markanvändningen ändras till centrumverksamhet. Planen möjliggör för en byggrätt på 300 kvadratmeter samt en nockhöjd på 6 meter.

Detaljplanen upphäver strandskydd inom kvartersmark.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 2021-05-31 till 2021-06-21 och synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse. Granskningen pågick mellan 2021-07-19 och 2021-08-16.

Nästa steg i processen blir antagande


Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 205.6 kB. (Pdf, 205.6 kB)

Planbeskrivning Pdf, 822.6 kB. (Pdf, 822.6 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 361.1 kB. (Pdf, 361.1 kB)

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.