Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ungefärligt planområde.

Detaljplan för Hjalmarsmuren

Sandviken, Sandvikens kommun

Samrådshandlingar är under framtagande.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för bostads-, centrum och serviceändamål. Planen syftar även till att möjliggöra en ny trafikkoppling mellan Sätragatan och Säljansvägen. I detaljplanen möjliggörs också ytor dagvattenhantering och parkändamål.

Detaljplanens utformning kommer att utgå från det program till detaljplan som antogs november 2021. I huvuddrag kommer tillkommande bebyggelse är förläggas i områdets östra delar och i väst bevaras en grön korridor i nord/sydlig riktning. Planen syftar till att möjliggöra för ett funktionsvarierat område med en bladning av bostäder, service, park och naturområden. Planen ska också möjliggöra för en variation i bebyggelsens utforming och arkitektur.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.