Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för kvarteret Trumpeten

Planområdet avgränsas av röd linje i bilden

Sandviken, Sandvikens kommun

Planförslaget är på samråd mellan den 1 november till 22 november.

Bild av planprocessen som flödesschema. Nästa del i planprocessen är samråd

Ny detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads- och centrumändamål.

Detaljplanens utformning har utgått från det program till detaljplan som antogs februari 2023. I huvuddrag innebär detaljplanen ny bebyggelse med bostadshus i kvartersstruktur. Bebyggelsen är högre i norr mot Gävlevägen och rondellen och hålls i lägre nivåer i söder för att möta villabebyggelsen. I kvarteret möjliggörs också centrumändamål där mindre butiker och liknande kan etableras. En privat exploatör är beställare av planarbetet och är den som genomför framtida byggande.

Situationsplan av möjlig bebyggelse

Situationsplanen är ett exempel på hur kvarteret kan bebyggas och kan komma att förändras.

Samrådsmöte

Under samrådsmötet kan du titta närmare på förslaget och har möjlighet att
ställa frågor direkt till handläggare och byggherre. Bebyggelsen i
planförslaget kommer också förhandsvisas i Sandvikens nya stadsmodell!


Samrådsmötet är öppet för alla i Stadshuset på Odengatan 37 i Sandviken.
Onsdagen 8 november kl 18.00 – 20.00.

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Därutöver finns också ett antal utredningar som gjorts för platsen. Materialet nås via länkarna nedan.

Lämna synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta arbetet. Lämna dem gärna till oss via e-tjänst nedan. Du kan även lämna dem via vgs@sandviken.se och till

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Märk ditt meddelande med: Detaljplan för kv Trumpeten

Synpunkter ska ha kommit till oss senast 22 november

Bakgrund

Under 2022 togs ett program för detaljplan fram för kvaretet. Syftet med programmet var att i ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området. Programmet godkändes i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd februari 2023. Arbetet med att ta fram detaljplan startades därefter parallellt.

Information kring detaljplaneprocessen

Program till detaljplan för Trumpeten

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.