Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ungefärligt planområde

Detaljplan för Lövbacken 2:1 m.fl.

Sandviken, Sandvikens kommun

Planförslaget håller på att bearbetas efter granskning. Nästa skede är antagande.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att utöka Lövbackens industriområde österut med nya verksamheter och kontor i anslutning till det redan planlagda industriområdet. Syftet är också att ändra befintlig plan för att återspegla områdets faktiska användning. Vidare är även planens syfte att ta ett helhetsgrepp över områdets dagvattenhantering.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms stämma väl överrens med intentionerna i översiktsplanen.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 4.8 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 508.2 kB.

Beslut Pdf, 197.8 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.6 MB.

Handelsutredning Pdf, 5.4 MB.

Markundersökning Pdf, 10.3 MB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 5.6 MB.

MUR - markteknisk undersökningsrapport Pdf, 3.5 MB.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.