Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Lövbacken 2:1 m.fl.

Sandviken, Sandvikens kommun

Ungefärligt planområde

Nästa steg i planprocessen är granskning.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att utöka Lövbackens industriområde österut med nya verksamheter och kontor i anslutning till det redan planlagda industriområdet. Syftet är också att ändra befintlig plan som möjliggör för industriändamål till Z – verksamheter, H1 - handel med skrymmande varor samt R1 - Padelhall för att återspegla områdets faktiska användning. Vidare är även planens syfte att ta ett helhetsgrepp över områdets dagvattenhantering.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 6.5 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.4 MB.

Handelsutredning Pdf, 5.4 MB.


Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.