Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Södra Tuna 3:1

Planförslaget är under framtagande. Nästa steg i processen är samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra marken för olika typer av verksamheter med användningarna industri, tekniska anläggningar, verksamheter, kontor och handel med skrymmande varor. Planen syftar även till att säkerställa ytor för gator, dagvattenhantering, naturvärden, kraftledningar samt utformningskrav på grund av olika risker.

I huvuddrag förläggs användningen industri och tekniska anläggningar i de norra delarna av planområdet. I de södra och mellersta delarna får ytorna flera användningsområden som handel med skrymmande varor, kontor, verksamheter och till viss del industri.

Planområdet är utpekat i gällande översiktsplan som ett markområde av strategisk vikt för framtida industri och verksamhetsmark. Val av plats beror på områdets strategiska läge i närheten till E16 samt närheten befintlig infrastruktur. Tunaområdet är idag ett större sammanhängande industri- och verksamhetsområde. Enligt översiktsplanen ska dessa områden vara samlade intill varandra. Planområdet är därför en naturlig utökning av det befintliga Tunaområdet.

Strandskyddet upphävs inom viss kvarters- och gatumark som angränsar till en bäck som går igenom planområdets södra delar.

Samrådshandlingar

Nämndbeslut för uppdraget Pdf, 682.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 682.1 kB)

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.