Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för södra Tuna 3:1

Planförslaget är på Samråd mellan den 4 februari till den 4 mars 2022.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra marken för olika typer av verksamheter med användningarna industri, tekniska anläggningar, verksamheter, kontor och handel med skrymmande varor. Planen syftar även till att säkerställa ytor för gator, dagvattenhantering, naturvärden, kraftledningar samt utformningskrav på grund av olika risker.

I huvuddrag förläggs användningen industri och tekniska anläggningar i de norra delarna av planområdet. I de södra och mellersta delarna får ytorna flera användningsområden som handel med skrymmande varor, kontor, verksamheter och till viss del industri.

Planområdet är utpekat i gällande översiktsplan som ett markområde av strategisk vikt för framtida industri och verksamhetsmark. Val av plats beror på områdets strategiska läge i närheten till E16 samt närheten befintlig infrastruktur. Tunaområdet är idag ett större sammanhängande industri- och verksamhetsområde. Enligt översiktsplanen ska dessa områden vara samlade intill varandra. Planområdet är därför en naturlig utökning av det befintliga Tunaområdet.

Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget följer de allmänna intentionerna i översiktsplanen.

Strandskyddet upphävs inom viss kvarters- och gatumark som angränsar till en bäck som går igenom planområdets södra delar.

Planhandlingar samråd

Om du har synpunkter på planförslaget ska du skriftligen skicka dem senast den 2022-03-04 antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.