Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Styvmorsviolen 1 samt del av Lassas 2:1

Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Planförslaget antogs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2021-06-15.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av friliggande enbostadshus inom fastigheterna Styvmorsviolen 1 och del av Lassas 2:1.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2021-01-18 till 2021-02-12 och sedan granskning mellan 2021-04-28 och 2021-05-12. Synpunkter från samrådet och granskningen har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet redovisas också de förändringar som har gjorts efter respektive skede.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.