Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Samråd om cykelplan

Tekniska kontoret har i samarbete med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tagit fram en cykelplan för Sandvikens kommun.

Framsida på cykelplanen

Framtagandet av planen

Arbetet med cykelplanen startade år 2019. För att få ett välgrundat underlag har nuläge- och behovsanalyser gjorts genom tillexempel invertering av cykelvägar, olycksstatistik och medborgardialoger.

Varför en cykelplan?

Cykeln är ett viktigt färdmedel i framtidens samhälle för att undvika trängsel i transportsystemet, sänka belastningen på klimatet och förbättra folkhälsan. Sandvikens kommuns cykelplan 2021 – 2030 är ett vägledande strategiskt dokument med en tillhörande åtgärdsplan för det kommunala vägnätet. Vid antagande av cykelplanen finns en tydlig vägledning åt vilket håll kommunens cykelarbete ska sträva.

Cykelplanens mål

Ett attraktivt, bekvämt, trafiksäkert och sammanhängande cykelvägnät som erbjuder goda förbindelser mellan viktiga målpunkter i hela Sandvikens kommun.

Tack för alla synpunkter - Nästa steg

Vi vill tacka alla som lämnade in synpunkter till cykelplanen mellan den 5 mars till 5 april. Vi har samlat in över 120 synpunkter där ni har tyckt till om planen digitalt via vår e-tjänst.

Just nu håller vi på och sammanställer alla era synpunkter, en såkallad samrådsredogörelse.

Vi kommer skicka ut samrådsredogörelsen till dem som angett att de vill ta del av svaren. Samrådsredogörelsen med alla synpunkter och svar kommer finnas tillgängligt på hemsidan när den är klar.

Planen förväntas antas den 14 juni 2021.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.