Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Inventering av enskilda avlopp i Sandvikens kommun

Under våren 2018 påbörjas en inventering av de enskilda avloppen i Sandvikens kommun. I kommunen finns ca 3000 enskilda avloppsanläggningar. Med enskild avloppsläggning menas anläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Många av dessa anläggningar är bristfälliga och når inte upp till dagens lagkrav på rening.

En bristfällig avloppsanläggning renar inte avloppsvattnet tillräckligt och utsläpp av orenat avloppsvatten orsakar näringsläckage med övergödning, algblomning, igenväxta vattendrag och fiskdöd som följd. Avloppsvattnet innehåller också smittämnen som riskerar att förorena dricksvattenbrunnar och badplatser.

Enligt dagens lagkrav ska en avloppsanläggning bestå av en godkänd slamavskiljare, (t.ex. trekammarbrunn) med en efterföljande rening. Med efterföljande rening menas t.ex. infiltration eller markbädd med luftning. Den förväntade livslängden för en anläggning är ca 15-20 år.

Inventeringen som nu påbörjas innefattar enskilda avloppsanläggningar som anlagts innan år 2008. Arbetet kommer att börja i kommunens vattenskyddsområden då dessa områden inrättats för att skydda viktiga vattentillgångar från föroreningar. Arbetet förväntas pågå under ca tio år.

För inventeringen tas en tillsynsavgift på 1-2 timmar per ärende ut. Enligt gällande taxa ligger timavgiften på 1090 kr. Innan inventeringen börjar kommer berörda fastighetsägare få ett separat informationsbrev med mer information.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-15
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.