Vatten- och avloppsplan

Sandvikens kommun har ansvaret att alla invånare har tillgång till dricksvatten och avloppshantering. Kommunens vatten- och avloppsplanering är avgörande för att klara både dagens och framtidens krav och utmaningar.

6 § Vattentjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ställer krav på kommuner att ta ansvar för att invånare har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och att avloppsvatten omhändertas på ett miljömässigt sätt.

Ny VA-plan togs fram 2019

Under 2019 har vi på Sandvikens kommun tagit fram en ny vatten- och avloppsplan (VA-plan) för hela kommunen. VA-planen pekar ut vilka områden som uppfyller villkoret i större sammanhang enligt 6 § Vattenstjänstelagen.

VA-planen visar vilka områden har behov av allmänt vatten och avlopp på kort och långt sikt, vilka områden som behöver ytterliggare utredning, och vilka områden som kommer vara under bevakning längre fram i tiden.

Vi har listat vanliga frågor och svar om VA-processen i en FAQ.

Läs mer på VA-planen. Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.4 MB)

Förklaring till kartan

Kort sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2020-2023

Medellång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2024-2027

Lång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2028-2033

Bevakningsområden - Inget behov för kommunalt VA i dagslägsläget

Utredningsområde - I denna grupp ingår områden där det eventuellt föreligger behov av kommunalt VA.Ytterligare utredningar behövs för att klargöra behovet.

Processen för VA-utbyggnad

'VA-planen är en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen i kommunen. Innan utbyggnad av allmänt vatten och avlopp kan ske inom pekade områden i VA-planen, måste noggrannare utredningar göras.

Nedan visas ungefärlig process för ett nytt utbyggnadsområde.

Förstudier

  • VGS genomför behovsutredningar för respektive område för att bedöma miljö- och hälsoskäl för utbyggande samt vilka fastigheter som har behovet av allmänt VA.
  • Sandviken Energi projekterar och utreder tekniska förutsättningarplanerar för aktuellt utbyggnadsområde.
  • Sandviken Energi utreder finansiering för utbyggande.
  • Kommunfullmäktige beslutar sedan verksamhetsområden och vilka fastigheter som måste ansluta sig till allmänt VA.

Utbyggnad

  • Byggskede
  • Upprättande av förbindelsepunkt
  • Kapacitet av VA-anläggningen säkerställs

VA-anslutning

  • Anmälan om anslutning
  • Fakturering av anläggningsavgift
  • Vatten och avlopp ansluts

Det här ansvarar Sandviken Energi för

Sandviken Energi ansvarar för att projektera och utbyggnad efter det att beslut har fattats om att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp.

För att läsa mer om vad som händer just nu med VA-utbyggnand, kommande projekt, kostnader och tidsplan, besök Sandviken Energi webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kort sikt - Utbyggnad som planeras till 2021-2023

Områden i Högbo, Västanåsen, Norrbro, Åshuvudet och Norrby är prioriterade områden på kort sikt. Dessa områden har större behov och större möjlighet för utbyggnad. Det här gör att vi på sikt kan säkerställa att området har en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning.

Norrbro

Vattentjänstlagen ställer krav för utbyggande av allmänt vatten- och avlopp med förutsättning att bebyggelsen består av minst 20 fastigheter. Det behövs för att skydda miljön och människors hälsa.

Behovsutredningen visar att markens genomsläppliga egenskaper i området leder till större risk för vattnet i enskilda dricksvattenbrunnar påverkas av enskilda avlopp. Egna brunnar kan bli förorenade av smittoämnen av egna eller andras enskilda avloppsanläggningar.  

Norrbro området ligger i anslutning till Järbo vattenskyddsområde. Anslutningen till allmän vatten och avlopp innebär också en minskad belastning på Järboån och genom att skydda grundvattnet minskar även hälsoriskerna.

VGS har bjudit in berörda fastighetsägare i Norrbro till digitala informationsmöten i juni och fysiska informationsmöten i september för att informera om planerna och Norrbros behov av allmänt vatten och avlopp.

I Norrbro ska Sandviken Energi projektera och utreda tekniska förutsättningar och finansiering för VA-utbyggnande. Mer information finns på Sandviken Energi projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se videon för att få mer information om VA-planeringen i Norrbro!

Åshuvudet

Åshuvudet finns utpekat som ett prioritetsområde i Sandvikens Vatten- och Avloppsplan och därför ska VGS utreda behovet av allmänt vatten och avlopp i området.

Behovsutredningen beräknas vara klar mars 2022 och därefter kommer VA-huvudmannen Sandviken Energi börja projektera och utreda kostnaderna för att genomföra utbyggnationen. Behovsutredningen kommer visa vilka fastigheter i området som behöver allmänt vatten och avlopp. 

Alla fastigheterägare inom behovsutredningsområdet fick ett brev med mer information och var inbjudna till informationsmöten 7 och 8 december 2021. Vid informationsmötena fick fastighetsägarna information inför behovsutredningen och processen framåt.

Högbo

VGS utreder vilka fastigheter har behov av allmänt vatten och avlopp i Högbo området.

Mer information kommer inom kort.

Västanåsen

VGS utreder vilka fastigheter har behov av allmänt vatten och avlopp i Västanåsen området.

Mer information kommer inom kort.

Norrby

VGS utreder vilka fastigheter har behov av allmänt vatten och avlopp i Norrby området.

Mer information kommer inom kort.