Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Undersökande om betydande miljöpåverkan

Bilaga 1 till Vattentjänstplan

Varför undersökning om betydande miljöpåverkan?

Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en vattentjänstplan upprättas eller ändras, för att avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan ska göras i ett tidigt skede av processen. Dokumentet ska fungera som ett verktyg för att komma fram till vilka negativa miljökonsekvenser planförslag kan få och hur de kan undvikas eller begränsas.

Bedömning miljöeffekter

När en kommun upprättar eller ändrar en plan ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta kallas i miljöbalkens sjätte kapitel för ”undersökning”. Kommunen ska i undersökningen ta hänsyn till ett antal kriterier, bland annat miljöeffekter. Undersökningen ska utgå från de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen och i varje enskilt fall ska det avgöras om genomförandet av en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt i en miljöbedömning

Enligt miljöbalken 6 kap 2 § beskrivs att miljöeffekter avser direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på miljön eller människors hälsa. Miljöeffekter är inte begränsade geografiskt, det vill säga de kan uppstå både i närområdet och långt bort. De kan uppstå både inom och utanför Sveriges gränser. I miljöbalken listas följande 6 punkter som en sammanfattning av vad bedömning av miljöeffekter kan innefatta:

 1. befolkning och människors hälsa
 2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt
 3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö
 4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
 5. annan hushållning med material, råvaror och energi
 6. andra delar av miljön.

Att listan avslutas med sjätte punkten ”andra delar av miljön” betyder att definitionen av miljöeffekter också omfattar effekter på andra delar av miljön än de delar som framgår av punkterna 1-5. Listan ska alltså inte anses vara uttömmande.

Undersökningssamråd

Under framtagandet av undersökningen ska samråd ske med Länsstyrelsen, samt vid behov även med andra berörda myndigheter och kommuner.

Avgränsningssamråd

Om betydande miljöpåverkan konstateras i undersökningen, ska en strategisk miljöbedömning genomföras.

Information om vattentjänstplanen

Planens syfte

Allmän beskrivning av planområdet

Den 1 januari 2023 infördes förändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster som bland annat innebär att Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram en vattentjänstplan.

En vattentjänstplan är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp.

Vattentjänstplanen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid skyfall. För att förankra vattentjänstplanen ska den också vara föremål för samråd och granskning innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Vattentjänstplanen omfattar Sandvikens kommun, belägen centralt i Gästrikland. Sandviken är centralort i Sandvikens kommun. Dessutom finns tätorter i Järbo, Jäderfors, Kungsgården, Gysinge, Gästrike Hammarby, Storvik, Årsunda, Åshammar och Österfärnebo. I kommunen finns även Kungsbergets skidanläggning som är ett populärt besöksmål.

Sammanfattande bedömning av planens miljöpåverkan

Bedöms planförslagets genomförande innebära betydande miljöpåverkan (BMP) Ja/nej:

Nej

Motivering

Motiverat ställningstagande om betydande miljöpåverkan utifrån bedömning av miljöeffekter:

Planen omfattar ingen verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Planen anger inte några förutsättningar till att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i § 6 miljöbedömningsförordningen eller bilagan till förordningen.

En undersökning för att identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan har utförts. Planförslagets genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Se utredning nedan.

Sammanfattande bedömning av planens miljöpåverkan

I vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen:

A1. Anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser:

Vattentjänstplanen utgår från Sandvikens befintliga VA-plan som identifierar bebyggelse som kan ha behov av allmän VA-försörjning eller som behöver utredas vidare avseende behovet. I vattentjänstplanen kompletteras bebyggelseutvecklingen med områden som är aktuella för nya detaljplaner och exploatering. Bedömning av betydande miljöpåverkan för dessa områden sker inom den ordinarie planprocessen. Vi kan inte föregå planprocessen. I dagsläget vet vi inte omfattningen av planerna och om/när planerna på lång sikt kommer att bli av.

2. Har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför:

Det finns en koppling mellan vattentjänstplanen och dagvattenplanen som fastställts av kommunfullmäktige 2023-02-20. Syftet med dagvattenplanen är strategier för en hållbar dagvattenhantering.

3. Har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt:

Ett av syftena med vattentjänstplanen är att främja en hållbar bebyggelseutveckling.

4. Har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen:

En förutsättning är att enskilda avlopp i samlad bebyggelse, som inte klarar miljökraven ska kunna klara dem genom anslutning till allmänt VA. I denna vattentjänstplan finns inget underlag som pekar på behovet av att utöka tillstånd eller bygga nya vattenverk eller reningsverk i Sandvikens kommun. Om sådant behov framkommer under utredningen av bebyggelseutvecklingen kommer detta att tas upp vid revideringen av vattentjänstplanen om 4 år.

Miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen:

 

Miljöproblem som är kopplade till vattentjänstplanen är påverkan på dricksvattenförsörjning avseende patogena mikroorganismer och övergödande ämnen till vattenförekomster från enskilda avlopp.

Dagvatten kan transportera föroreningar till recipienter.

Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper och miljöeffekternas omfattning:

Syftet med den långsiktiga planeringen för allmän VA-hantering inom vattentjänstplanen är att minska påverkan på hälsa och miljön från enskilda avlopp och dagvatten.

De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper, samt i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna:


Inga identifierade negativa miljöeffekter.

Riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter:


Inga identifierade risker.

Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen:


Ingen identifierad betydelse eller sårbarheter.

Påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom europeiska unionen eller internationellt:


Ingen identifierad påverkan.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Överenstämmelse med översiktsplanen (ÖP)

Bedöms planförslaget stämma överens med översiktsplanen? Ja/nej/delvis:

Ja, devis

Exempel på kriterier i Översiktsplanen:

 • Utvecklingsstrategi (omvandling, förtätning, utveckling kopplat till befintliga strukturer)
 • Markanvändning
 • Bebyggelsetyper
 • Sociala mål (t.ex. integration/segregation, barriärer, socioekonomisk blandning)
 • Platsens lämplighet, lokaliseringsprövning
 • Kumulativa effekter
 • Klimatpåverkan

Översiktsplan Sandvikens kommun

Riktlinjer vatten- och avloppsförsörjning:

 • Vattenförsörjningsplan behöver tas fram.
 • Dagvattenplan behöver tas fram.
 • VA-planen ska uppdateras. I VA-planen ska klimatanpassning beaktas och tas med.
 • Vid nybyggnation ska dagvattenfrågan särskilt belysas.

Bedömning: När översiktsplanen fastställdes fanns inte begreppet vattentjänstplan, men formuleringen av målen bedöms motsvara innehållet vattentjänstplan.

Bebyggelseutvecklingen som beskrivs i översiktsplanen är delvis inaktuell och nya områden har tillkommit. Dessa områden för exploatering och nya detaljplaner listas i vattentjänstplanen.

Miljö- och kvalitetsmål

Bedöms planförslaget påverka miljö- och kvalitetsmålen? Ja/nej/delvis:

Ja

Miljömål

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust - och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt djur- och växtliv

Påverkar planen för något av miljömålen ovan? Ja/nej:

Ja

Vattentjänstplanen bedöms påverka följande miljömål, på ett positivt sätt:

 • Bedömning: Framtida risker kopplade till miljö- och kvalitetsmålen minskar, som exempelvis:
 • Giftfri miljö: Minskad spridning av föroreningar till miljön från dagvatten och enskilda avlopp.
 • Ingen övergödning: Minskade utsläpp av näringsämnen från dagvatten och enskilda avlopp.
 • Levande sjöar och vattendrag: Minskad belastning på yt- och grundvattenförekomster från dagvatten och enskilda avlopp.
 • Grundvatten av god kvalitet: Minskad belastning på grundvattenförekomster från dagvatten och enskilda avlopp.
 • Myllrande våtmarker: Avrinningsområdesperspektiv för dagvattenhantering kan gynna bevarandet av våtmarker uppströms bebyggelse.
 • God bebyggd miljö: För utveckling av bebyggelsen är alla vattentjänster grundläggande. Blågrön infrastruktur och hållbar dagvattenhantering utvecklar bebyggelsen positivt.

Överenstämmelse med tidigare ställningstaganden

Bedöms planförslaget stämma överens med tidigare ställningstaganden? Ja/nej/delvis:

Delvis

Exempel på tidigare ställningstaganden:

 • FÖP
 • Planprogram
 • Trafikprogram
 • Grönstrategi
 • Strategi för arkitektur och byggande
 • Hållbarhetsprogram / Miljöstrategiskt program
 • VA-plan
 • Dagvattenplan

VA-plan för Sandvikens kommun (2019-06-10)

Syftet med VA-planen är att skapa en heltäckande, långsiktig och hållbar vatten- och avloppsplanering för hela kommunen. VA-planen ska bidra till att både dagens och framtidens krav på VA-försörjningen uppfylls. VA-planen ska hjälpa kommunen att ta ansvar för det som fordras enligt lagen och underlätta i det kommunkoncernövergripande arbetet med VA-frågor. VA-planen ska även fungera som stöd för utveckling av ny bebyggelse där en förutsättning är en fungerande vatten-och avloppsförsörjning. VA-planen ska tydliggöra för de som idag äger en fastighet eller planerar att köpa en fastighet i kommunen vad som är planerat för deras vatten och avlopp. Förutsägbarheten möjliggör för fastighetsägare att ta ansvar över sin vatten- och avloppsförsörjning.

Verksamhetsområden för allmän VA-försörjning ska inrättas/ upphävas med hänsyn till behov av detta ur hälso- eller miljösynpunkt. VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i planen för utbyggnad av kommunalt VA, där prioriteringen ska utgå från följande parametrar:

 • bebyggelsestorlek och bebyggelsetäthet
 • påverkan på yt- och grundvatten
 • förväntad samhällsutveckling
 • genomförbarhet (teknisk och ekonomisk)

Den allmänna VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete, för att säkra att befintliga och planerade anläggningar uppfyller krav på kapacitet och leveranssäkerhet. Som en del av kommunens VA-beredskap ska det etableras reservvattenförsörjning. Det ska även utarbetas ett långsiktigt skydd mot förorening av yt- och grundvatten. För att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning ska nuvarande och framtida/potentiella vattentäkter skyddas. Framtida dricksvattenresurser som är nödvändiga för att Sandviken ska kunna växa ska skyddas legalt dvs genom vattendom och skyddsområden med föreskrifter.

En dagvattenpolicy ska styra arbetet med dagvattenfrågor i kommunen. Den ska bland annat belysa hanteringen av:

 • klimatförändringar
 • ansvarsfördelning och samordning
 • förutsättningar i planprocessen
 • kostnadsfördelning

Dagvattnet inom bebyggelse och anläggningar ska hanteras på ett sådant sätt att påverkan på yt- och grundvatten minimeras.

De områden som pekats ut för bebyggelseutveckling i fastställd VA-plan behöver uppdateras, vilket har gjorts inom ramen för Vattentjänstplan.

Dagvattenplan för Sandvikens kommun (2023-02-20)

God bebyggd miljö: Dagvatten nyttjas som resurs och integreras i samhällsplaneringen för att skapa attraktiva och säkra miljöer, blågröna ekosystemtjänster och multifunktionella inslag som ger mervärden och genererar grönska, svalka och rekreation i utvecklingen av samhället i ett förändrat klimat.

Robust och långsiktig dagvattenhantering: Dagvattenhanteringen anpassas till ett förändrat klimat, och utformas ur ett avrinningsområdesperspektiv på ett ekonomiskt hållbart sätt med tydlig ansvarsfördelning så att skador vid skyfall på allmänna och enskilda intressen i första hand undviks och i andra hand begränsas. Utvecklingen av staden och landsbygden påverkar inte den befintliga vattenbalansen negativt.

Levande sjöar och vattendrag: Dagvattenhanteringen bidrar genom rening och fördröjning nära källan, till att uppnå och bibehålla god vattenkvalitet i yt- och grundvatten, så att dagvattenhanteringen inte äventyrar att god status går att uppnå i berörda vattenområden.

Nollalternativ:

Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen och miljöpåverkan på platsen om planen inte genomförs.

Exempel på frågeställningar:

 • Vilka typer av verksamheter/aktiviteter förekommer eller tillåts på platsen idag
 • Vilken utveckling på platsen är mest sannolikt utifrån nuvarande förutsättningar och den sannolika utvecklingen i framtiden

För exploateringsområden och nya detaljplaneområden som pekats ut på jungfrulig mark är nollalternativet att de aktuella naturområdena lämnas orörda. Utredning av betydande miljöpåverkan för dessa områden sker inom ramen för exploaterings- och detaljplaneprocessen. Om betydande miljöpåverkan identifieras kommer strategisk miljöbedömning att genomföras. Detta är omfattande utredningar som tillhör exploateringsprocessen. Därför är det inte lämpligt att föregå dessa utredningar inom ramen för vattentjänstplan.

För befintlig bebyggelse är nollalternativet att dessa områden fortsättningsvis försörjs med enskilt dricksvatten och enskilt avlopp. Tillsyn sker i det löpande arbetet och krav ställs på de anläggningar som inte uppfyller kraven. Tillsyn för enskilt dricksvatten sker endast vid klagomål. Det kan vara problematiskt att lösa dricksvattenförsörjning i ett område där bebyggelsen förtätats så att enskilda avlopp orsakat förorening av grundvattnet.

Verksamheter och åtgärder som kan medföra BMP

MB 7 kap 28 § a

Enligt MB 7 kap 28 § a ska det antas att en åtgärd eller verksamhet som påverkar ett natura 2000-område på ett betydande sätt ska medföra betydande miljöpåverkan (BMP)

Kan planens genomförande innebära åtgärder eller verksamheter som påverkar ett Natura 2000-område på ett betydande sätt? Ja/nej:

Nej

Inom detaljplaneprocessen görs utredning av betydande miljöpåverkan och då ingår utredning om Natura 2000-områden kan påverkas. Känsliga naturområden kan vara ett skäl till att enskilda avlopp behöver anslutas till den allmänna VA-anläggningen.

PBL 4 kap. 34 §

Enligt PBL 4 kap 34 § finns ett antal specifika situationer som förväntas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) om planen medför att marken får tas i anspråk för något följande ändamål:

 • Industriändamål
 • Köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse
 • Skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggning
 • Hamn för fritidsbåtar
 • Hotellkomplex, fritidsby utanför sammanhållen bebyggelse
 • Permanent camping
 • Nöje - eller djurpark
 • Spårväg eller tunnelbana

Möjliggör planen för någon av ovanstående användningar/verksamheter? Ja/nej:

Nej

Utbyggnad av allmänt VA i befintlig bebyggelse sker utifrån bedömning av behov enligt §6 Lagen om allmänna vattentjänster. Syftet med utbyggnaden är att minska risken för påverkan från enskilda avlopp och dagvatten på människors hälsa och miljön, samt att säkerställa människors tillgång på dricksvatten av god kvalitet.

I exploateringsområden och nya detaljplaneområden kan olika ändamål, som industri, handel mm komma att etableras. Inom befintlig exploaterings- och detaljplaneprocess sker utredning av betydande miljöpåverkan och vid behov strategisk miljöbedömning.

Sandvikens kommun antog ett strategiskt mål 2023 som betyder att kommunen ska växta till 50 000 personer. Detta kan innebära behov av utbyggnad av såväl ledningssystem som nya vatten- och reningsverk. Om utbyggnad av områden sker så kan befintliga system behöva utvecklas, eller nya va-anläggningar byggas. VA-huvudmannen kommer att behöva göra en vägvalsutredning utifrån kommunens viljeinriktning för olika utvecklingsområden. Det är dock för tidigt i processen för att fastställa vilket behov som föreligger. I nästa uppdatering av vattentjänstplanen är det sannolikt att bilden är tydligare och att undersökning om betydande miljöpåverkan kan göras för alternativet som valts.

Riksintressen och områdesskydd

Exempel på parametrar:

 • Riksintresse
 • Naturreservat
 • Natura 2000-område
 • Nationalpark
 • Naturminne
 • Strandskydd
 • Biotopskydd
 • Naturvårdsavtal
 • Vattenskyddsområde

 

Platsen

Beskriv platsens känslighet utifrån respektive parameter. Känslighet bedöms utifrån befintliga värden och brister på platsen:

 • I vattentjänstplanen finns flera olika utbyggnadsområden utpekade. Känsligheten för respektive utbyggnadsområde vägs in i behovsbedömningen för allmänt VA.
 • För exploateringsområden och nya detaljplaner genomförs undersökning om betydande miljöpåverkan inom ordinarie planprocess

Påverkan

Hur påverkas respektive parameter av att planen genomförs?

Minskad näringsbelastning från enskilda avloppsanläggningar.

Konsekvens

Här antyds om planens konsekvens på parametern bedöms vara positiv, negativ, ingen påverkan eller kan medföra BMP:

Positiv

Mark och landskap

Exempel på parametrar:

 • Topografi
 • Geologi
 • Ras, skred, erosion
 • Drumlinområde
 • Rullstensås
 • Moränformation
 • Förkastningsbrant
 • Jordbruksmark
 • Skogsbruksmark
 • Oexploaterad mark

Platsen

Beskriv platsens känslighet utifrån respektive parameter. Känslighet bedöms utifrån befintliga värden och brister på platsen:

 • Vid behovsbedömning av utbyggnadsområden ska hänsyn tas till ovanstående parametrar.
 • Markförhållanden styr delvis behovet av allmänt VA inom ett område.
 • För exploateringsområden och nya detaljplaner genomförs undersökning om betydande miljöpåverkan inom ordinarie planprocess.

Påverkan

Hur påverkas respektive parameter av att planen genomförs?

 • Minskad belastning av bakterier och föroreningar.
 • Grundvattenförekomster skyddas.

Konsekvens

Här antyds om planens konsekvens på parametern bedöms vara positiv, negativ, ingen påverkan eller kan medföra BMP:

Positiv

Naturmiljö

Exempel på parametrar:

 • Naturtyp
 • Vegetation och djurliv
 • Gröna värdekärnor, förstärkningsområdet, viktiga spridningslänkar
 • Särskilda värden för biologisk mångfald, t.ex. rödlistade eller andra skyddsvärda arter eller individer (t.ex. enligt artskyddsförordningen), skyddsvärda träd.

Platsen

Beskriv platsens känslighet utifrån respektive parameter. Känslighet bedöms utifrån befintliga värden och brister på platsen:

 • Vid behovsbedömning av utbyggnadsområden ska hänsyn tas till ovanstående parametrar.
 • För exploateringsområden och nya detaljplaner genomförs undersökning om betydande miljöpåverkan inom ordinarie planprocess.

Påverkan

Hur påverkas respektive parameter av att planen genomförs?

Minskad näringsbelastning från enskilda avloppsanläggningar.

Konsekvens

Här antyds om planens konsekvens på parametern bedöms vara positiv, negativ, ingen påverkan eller kan medföra BMP:

Positiv

Vatten

Exempel på parametrar:

 • Ytvatten
 • Grundvatten
 • Avrinningsområde
 • Vattenskyddsområde
 • Översvämningsrisk
 • Dagvatten
 • Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)

Platsen

Beskriv platsens känslighet utifrån respektive parameter. Känslighet bedöms utifrån befintliga värden och brister på platsen:

 • Vid behovsbedömning av utbyggnadsområden ska hänsyn tas till ovanstående parametrar.
 • För exploateringsområden och nya detaljplaner genomförs undersökning om betydande miljöpåverkan inom ordinarie planprocess.

Påverkan

Hur påverkas respektive parameter av att planen genomförs?

En långsiktig VA-planering minskar riskerna att yt- och grundvattenförekomster förorenas.

Konsekvens

Här antyds om planens konsekvens på parametern bedöms vara positiv, negativ, ingen påverkan eller kan medföra BMP:

Positivt

Hälsa, störningar och risker

Exempel på parametrar:

 • Buller/vibrationer
 • Föroreningar (mark, luft, vatten)
 • Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft
 • Risk för skred/erosion
 • Farligt gods
 • Närhet till tillståndspliktig verksamhet
 • Elektromagnetisk strålning
 • Radon i mark och vatten
 • Översvämningsrisk
 • Ljusförhållanden
 • Lokalklimat

Platsen

Beskriv platsens känslighet utifrån respektive parameter. Känslighet bedöms utifrån befintliga värden och brister på platsen:

 • Vid behovsbedömning av utbyggnadsområden ska hänsyn tas till ovanstående parametrar.
 • För exploateringsområden och nya detaljplaner genomförs undersökning om betydande miljöpåverkan inom ordinarie planprocess.

Påverkan

Hur påverkas respektive parameter av att planen genomförs?

En långsiktig VA-planering minskar riskerna att yt- och grundvatten förorenas. Den bidrar till att invånare får tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten.

Konsekvens

Här antyds om planens konsekvens på parametern bedöms vara positiv, negativ, ingen påverkan eller kan medföra BMP:

Positivt

Sociala värden

Exempel på parametrar:

 • Rekreation och friluftsliv
 • Leder/stigar
 • Mötesplatser
 • Parker
 • Lekplatser
 • Barnperspektiv
 • Anläggningar
 • Målpunkter
 • Fysiska eller mentala barriärer.
 • Tillgänglighet

Platsen

Beskriv platsens känslighet utifrån respektive parameter. Känslighet bedöms utifrån befintliga värden och brister på platsen:

 • Vid behovsbedömningen av utbyggnadsområden har dessa aspekter inte ansetts vara relevanta.
 • För exploateringsområden och nya detaljplaner genomförs undersökning om betydande miljöpåverkan inom ordinarie planprocess.

Påverkan

Hur påverkas respektive parameter av att planen genomförs?

Ej aktuellt

Konsekvens

Här antyds om planens konsekvens på parametern bedöms vara positiv, negativ, ingen påverkan eller kan medföra BMP:

Ej aktuellt

Görs en särskild Barnkonsekvensanalys (BKA) av förslaget? Ja/nej:

Nej

Görs en särskild Social konsekvensanalys av förslaget? Ja/nej:

Nej

Kulturmiljö

Exempel på parametrar:

 • Värdefulla bebyggelsemiljöer, byggnader eller landskap.
 • Fornlämningar, fornminne
 • Kulturminnesvård
 • Byggnadsminne
 • Kulturreservat
 • Landskaps- och stadsbildskaraktär.

Platsen

Beskriv platsens känslighet utifrån respektive parameter. Känslighet bedöms utifrån befintliga värden och brister på platsen:

 • Vid behovsbedömningen av utbyggnadsområden har dessa aspekter inte ansetts vara relevanta.
 • För exploateringsområden och nya detaljplaner genomförs undersökning om betydande miljöpåverkan inom ordinarie planprocess.

Påverkan

Hur påverkas respektive parameter av att planen genomförs?

Ej aktuellt

Konsekvens

Här antyds om planens konsekvens på parametern bedöms vara positiv, negativ, ingen påverkan eller kan medföra BMP:

Ej aktuellt