Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 79-89
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2021-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2021-09-21 §§ 144-148, 154-166
  SekreterareEva Brodin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Arbetslivsnämnden 2021-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 89-101
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareCamilla Gilljam
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Omsorgsnämnd 2021-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 61–64 och 66–68
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareGloria Gruber
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 6. Kommunfullmäktige 2021-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Detaljplan för Hofors 34:1 - Underrättelse om granskning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för mindre verksamheter i centrala Hofors. Planområdet omfattas idag av en detaljplan som endast möjliggör för bensinstation. Syftet är att ersätta denna gällande detaljplan med den bredare användningsformen verksamheter vilket därmed gör den befintliga verksamheten på platsen planenlig.

  Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan
  som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms stämma överens med
  intentionerna Hofors kommuns översiktsplan.

  Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden 2021-10-04 till 2021-10-18 (2 veckor) tillgänglig på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

  Lämna synpunkter senast 2021-10-18. Synpunkter lämnas via e-tjänsten på webbplatsen Länk till annan webbplats., via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:

  Sandvikens kommun
  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
  811 80 Sandviken
  Märk brevet med planförslagets rubrik.

  Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa skriftligen senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 8. Individ- och familjeomsorgens utskott 2021-10-06
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer§374
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareKarin Rhodin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunfullmäktige 2021-10-18
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenAnna-Lena Birgersson Persson
  DokumentProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 18 oktober 2021 kl 17.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Sammanträdet kommer att vara i Kommunfullmäktigesalen med samtliga ledamöter på plats.

  Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att deltaga som åhörare. Du kan också se sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se.

  Information

  Mattias Ersson, Driftansvarig Microsoft (Data Center Operations Manager), informerar om deras verksamhet.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige utgår

  Till följd av coronaviruset och smittorisk utgår Kafé Fullmäktige från detta sammanträde.

  Ärenden på dagordningen

  Bland annat kommer följande ärenden att behandlas under sammanträdet:

  - Extra kommunbidrag till Individ- och familjeomsorgsnämnden

  - Dispens Järbo valdistrikt

  - Svar på medborgarförslag om hundrastgård

  - Svar på motion från (SD) om att införa policy om svenska som språk i Sandvikens skolor

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Anna-Lena Birgersson Persson, vikarierande kommunsekreterare, 026-24 08 72,

  annalena.birgersson-persson@sandviken.se

 10. Kommunstyrelsen 2021-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsen 2021-09-28 Direktjusterad § 192, §§ 197-198
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer§ 192, §§ 197-198
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2021-10-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer§§ 335-374
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareKarin Rhodin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll