Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 20 november 2017, kl 13.00, Observera tiden!

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via Webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Valärenden
5. Information
6. Revidering av arvodesbestämmelser
7. Justering av exploateringsplan för år 2017
8. Reglemente Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
9. Försäljning av Gysinge 1:10; Försäljning av Gamla Skolan, Kölnavägen 20-22 i Gysinge
10. Köp av friidrottsanläggningen BJ-arena
11. Delårsrapport för kommunen och kommunkoncernen för 2017  per 31 augusti 2017
12. Justering investeringsplan 2017
13. Skattesats för år 2018
14. Budget för år 2018
15. Kvalitet i särskilt boende – Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
16. Taxa för tillsyn enligt lagen om för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
17. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
18. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
19. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
20. Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken
21. Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet
22. Taxa för nyttjande av kommunens geodata
23. Svar på motion från (M) om avslag och negativa bygglovsbeslut
24. Svar på motion från (LPo) om upplösande av vissa detaljplaner och införande av områdesbestämmelser i delar av Sandvikens kommun
25. Svar på interpellation från Nils-Gunnar Kempe (L) om kommunranking
26. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
27. Frågor
28. Handlingar för kännedom

 
Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2017-11-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se