Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetsordning, reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv

Arbetsordningar och reglementen för nämnder och styrelser beskriver vad de olika nämnderna eller styrelserna har för uppgifter och vad som ingår i uppdraget. För kommunala bolag finns i stället bolagsordningar och ägardirektiv.

Dessa dokument beslutas av Kommunfullmäktige.

Arbetsordning

Regelverk för handläggning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Reglemente

Bestämmelser om nämndens och revisionens verksamhet, ansvarsområde och arbetsformer.

Bolagsordningar

Regelverk för det kommunala bolaget, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Ägardirektiv

Bestämmelser för det kommunala bolagets verksamhet, utöver vad som framgår av bolagsordning.