Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förtroendemanna­register

I vårt förtroendemanna­register kan du se vilka förtroendevalda som sitter i de olika nämnderna och styrelserna i Sandvikens kommun.  

 
Beslutande organ
Arbetslivsnämnden  
Beredning  
Beredning Arbetslivsnämnden  
Bångbro Kraft AB  
Gemensam nämnd för företagshälsovård  
Gemensam nämnd för hjälpmedelverksamheten  
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd  
Gode män vid lantmäteriförrättningar (tätortsförhållanden resp. jordbruks- eller skogsfrågor)  
Gästrike räddningstjänstförbund  
Gästrike Återvinnare  
Gästrikerådet  
Göransson Arena AB  
Högbo Bruks AB  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförandeberedning  
Intresseföreningen Bergslaget  
Järbo Folkets hus förening  
Knuten fastigheter HB  
Kommunala handikapprådet  
Kommunala pensionärsrådet  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen  
Kommunstyrelsen  
Krisledningsnämnd  
Kultur - och fritidsnämndens föreningsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämndens ordförandeberedning  
Kultur- och fritidsnämndens stipendieutskott  
Kunskapsnämnden  
Nämndemän i tingsrätten  
Nämnden för Anna och Per G Berggrens stiftelse för Järbo kommun  
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)  
Omsorgsnämnd  
Ordförandeberedning  
Ordförandeberedning kunskapsnämnden  
Partnerskap E16  
Samordningsförbund Gävleborg  
Sandviken Energi AB  
Sandviken Energi Elnät AB  
Sandviken Energi Vatten AB  
Sandviken Folkets hus-förenings styrelse  
Sandviken Folkets hus-förenings årsstämma  
Sandviken Nyttofastigheter AB  
Sandvikenhus AB  
Sandvikens specialfastigheter AB  
Sandvikens Stadshus AB  
Serviceutskottet  
Styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening  
Utvecklingsutskottet  
Valberedning  
Valnämnd  
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland  


1 av 1