Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter på följande områden,

 • kommunens ansvar om äldre människor i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453)
  (SoL),
 • kommunens ansvar om människor med funktionsnedsättning i enlighet med SoL,
 • kommunens ansvar om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående i enlighet med SoL,
 • beslut och verkställighet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS),
 • socialpsykiatri för personer med psykiska funktionsnedsättningar,
  personlig assistans och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110),
 • stöd och hjälp enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet
 • kommunens ansvar för ledning av hälso- och sjukvård samt för hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
 • kommunens ansvar som vårdgivare enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)
 • betalningsansvar enligt lagen (1990:1404) om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård,
  det kommunala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet,
 • kommunens tillsyn över verksamhet inom nämndens ansvarsområde, som utövas av enskild huvudman eller på kommunens uppdrag,
 • myndighetsutövning inom ansvarsområdet enligt tillämplig lagstiftning.


Utöver ovanstående specifika uppgifter ska nämnden inom sitt ansvarsområde

 • inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten drivs i enlighet med de mål, föreskrifter, planer och övriga styrdokument som kommunfullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning, ingångna avtal samt i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige har ålagt nämnden
 • följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt de förändringar som sker i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter samt riktlinjer och råd,
 • svara för förenkling av regelbeståndet,
 • följa upp, utvärdera och säkra verksamhetens service och kvalitet samt arbeta med att utveckla och effektivisera verksamheten,
 • svara för beredning av taxor och avgifter inom sitt ansvarsområde,
 • till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar, motioner och andra liknande ärenden,
 • ansvara för de data- och informationssystem samt e-tjänster som finns inom nämndens verksamhet,
 • i sitt arbete beakta miljö-, likabehandlings-, jämställdhets-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor samt frågor som rör personer med funktionsnedsättning,
 • beakta intentionerna i Förenta Nationernas barnkonvention,
  förutom vad som anges i 6 kap. 8 § kommunallagen, att nämnderna ska verka för samråd sker med den som utnyttjar deras tjänster, ska nämnden särskilt se till att exempelvis de medborgare, föreningar och intressegrupper som direkt berörs av särskilda frågor i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas av nämnden innan beslut fattas (Medborgardialog och brukardialog).
 • finner nämnden det oklart om nämnden eller en annan nämnd ska utföra en uppgift, ska nämnden omgående anmäla frågan till kommunstyrelsen

Datum för sammanträden

Kallelser och protokoll

Reglementen för alla nämnder

Kontaktinformation

E-post: omsorgsnamnden@sandviken.se

Ledamöter i nämnden