Årsredovisning 2019

2019 var ett spännande och innehållsrikt år för Sandviken. När jag blickar tillbaka på året som gått så ser jag många positiva händelser som skett i vår kommun. Det finns mycket vi kan glädjas åt och vara stolta över och vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla vår kommun i en positiv anda.

Kommunens vision säger att Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Sandvikens stadskärna har vuxit mest av alla städer i Sverige 2019, sett till hur mycket besökare spenderar. Jansasparken som är en viktig mötesplats och en oas i stadskärnan blev vinnare av Årets arkitekturpris 2019. För framsyntheten att låta ett omfattande tekniskt projekt, helt osynligt för invånarna, få en överbyggnad i form av en vackert gestaltad park och med stor yrkesskicklighet förena brukstradition med modernt formspråk, var juryns motivering. Under augusti 2018 startade ombyggnation av lokaler i centrala Sandviken. Lokalerna blev färdiga till sommaren 2019 och används av Rapatac aktivitetshus. Det är en ny mötesplats för barn och ungdomar i Sandvikens centrum. Mötesplatsen erbjuder aktiviteter inom teknik, kultur och media, miljö och hållbarhet samt olika sociala och fysiska aktiviteter.

Den 7 januari flyttade barn och personal in i den nybyggda delen av Bullerbyns förskola i Storvik. Den unika byggnaden utgör en framtidens förskola där alla människors lika värde symboliseras av regnbågens alla färger och matematik införs genom fönster i olika geometriska former.

Nästan 1 500 elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har under september lämnat synpunkter i form av elevdialog om skolan. De har svarat på hur de tycker att skolan ska vara för att lära sig på bästa sätt och för att de ska trivas. Under 2019 har även dialoger med medborgare och skolpersonal hållits om vår framtida skola. Synpunkter från medarbetare och skolpersonal ger våra förtroendevalda ett fördjupat underlag för framtida beslut och elevernas synpunkter kommer att vara ett underlag i själva utformningen av skolorna. Sandvikens kommun mottog för femte gången utmärkelsen som årets UF-kommun (Ung Företagsamhet). Den möjligheten som eleverna får genom att driva UF företag är en viktig pusselbit för att stimulera framtidens företagare i kommunen. I UNFs kommunrapport över ungdomskommuner i Sverige så rankades Sandviken som nummer 3 av 223 deltagande kommuner.

Tillgången till bredband ökar i Sandvikens kommun. Post och Telestyrelsens kartläggning visar att tillgången till fast bredband via fiber är 90 procent för hushållen i kommunen, en ökning med drygt 8 procent från året innan. Det är fortfarande en skillnad mellan tätort och landsbygd men den största ökningen just nu sker på landsbygden där täckningen nu är 51 procent jämfört med 10 procent året innan. Det ger möjlighet att bo, leva och driva företag i hela kommunen. Digitaliserade verktyg är något som utvecklas och används mer och mer i samhället och även så i kommunens verksamheter. Både externa och interna e-tjänster har utvecklats under året.

Nybyggnationen vid Ängsbackens vård- och omsorgsboende har skett i olika etapper. Ängsbacken 2, invigdes i juni 2019, med ytterligare 44 lägenheter på 33 kvm som består av ett rum med pentry, hall och ett badrum. Varje lägenhet är utrustad med centraldammsugare, medicinskåp och taklift. Lägenheterna är också förberedda för digitala trygghetslarm, datakommunikation och tv-anslutning. Ängsbacken är nu ett modernt boende med mycket bra arbetsmiljö ur både omsorgstagar- och personalperspektiv.

Sandviken växer och utvecklas just nu i snabb takt. Kvarteret Dalkarlen med 32 nya bostadsrätter är ett av flera exempel på att det pågår många spännande bostadssatsningar i kommunen. Förutom kvarteret Dalkarlen så byggs det 22 nya bostadsrätter vid Kyssbron mellan centrum och Stadsparken. På Dalbacken 21 planeras 39 lägenheter i tre nya våningar ovanpå en galleria. På Björkgatan planeras ett trygghetsboende med 16 lägenheter.

Det finns även planer på tre friköpta radhus mellan Kanalgränd och Götgatan.

Området Kyrkåsen är sedan tidigare utpekat i översiktsplanen för Sandvikens kommun som lämplig för bostäder.

Vid Säljan pågår försäljning av 27 strandnära villatomter.

I Kungsgården har en ny detaljplan tagits fram med syfte att skapa möjlighet till bostäder inom de befintliga byggnaderna Lagmansgården och Sockenstugan, båda med kulturhistoriskt högt värde.

Sandvikenhus bygger 34 lägenheter i trygghetsboende på Sveavägen i direkt närhet till Stadsparken, med planerad inflyttning sommaren 2020. Bostadsbolaget har också färdigställt 20 lägenheter i två hyreshus nära idrottsplatsen i Järbo.

Kommunen har sålt mark till Microsoft på Tunaområdet som har börjat bygga bland de mest hållbara datacentren i världen, både när det gäller konstruktion och drift. I och med Microsofts etablering så är intresset stort även från andra företag som vill etablera sig på Tunaområdet. En viktig framgångsfaktor är att företagen och kommunmedborgarna känner att Microsofts etablering bidrar till lokal utveckling. Att Microsoft stolt presenterar sitt samarbete med Sandvik och sin vilja att bygga datacenter med ambitionen att vara de mest hållbara i världen stärker Sandviken som centrum för ren energi och fossilfria transporter.

Vi har under 2019 genomfört massor av bra verksamhet för Sandvikenborna. Den tidigare ökningen av kommuninvånare under främst 2016 och 2017 har stannat av. Det blev en ökning med 26 kommuninvånare till 39 234 från sista december 2018, men det var lägre än den befolkningsprognos som var underlag till budget. Arbetslösheten är fortsatt hög och ligger över riksgenomsnittet. Kopplat till den höga arbetslösheten är tyvärr kostnaderna för försörjningsstöd fortsatt höga. Även övriga kostnader inom individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter är höga liksom hos kunskapsnämndens verksamheter. Dessa verksamheter är de största bidragande orsakerna till att kommunen i år visar ett negativt resultat på 26 mkr. Ett negativt resultat måste normalt återställas inom tre år men då kommunfullmäktige tidigare tagit beslut om avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) och satt av medel i densamma så kan kommunen i år använda sig av dessa medel. Det innebär att vi tar motsvarande underskott ur RUR och därmed behöver vi inte dra med oss underskottet till kommande år. Kommunen kommer, liksom många andra kommuner, få tuffa ekonomiska år framför sig. Det egna skatteunderlaget ökar inte i paritet med riket i övrigt där den främsta anledningen är den höga arbetslösheten som råder inom kommunen. Det finns utmaningar för majoriteten i den politiska ledningen men samtidigt stora spännande utvecklingsområden där vi tillsammans ska leda vår kommun in i framtiden.

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande


Driftsredovisning per nämnd mkr

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

Resultat

%-fördeln*)

Kommun­fullmäktige

0,9

-8,8

-7,9

8,4

0,5

0,4%

Kommunstyrelse

0,0

-8,1

-8,2

8,2

0,0

0,4%

Överförmyndar­nämnden i Västra Gästrikland

1,7

-5,7

-4,0

3,9

-0,1

0,2%

Kunskapsnämnd

743,5

-1723,3

-979,8

947,3

-32,5

41,8%

Omsorgsnämnd

115,4

-775,1

-659,7

659,5

-0,2

29,1%

Individ- och familjeomsorgs­nämnd

42,2

-260,1

-217,9

190,9

-27,0

8,4%

Kultur- och fritids­nämnd

24,7

-149,3

-124,6

127,1

2,5

5,6%

Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­nämnd

38,3

-90,8

-52,5

53,7

1,2

2,4%

Arbetslivsnämnd

125,2

-214,0

-88,8

71,3

-17,5

3,1%

Kommunstyrelsens förvaltning

611,8

-804,8

-193,0

198,0

5,0

8,5%

Summa nämnder

1 703,7

-4040,0

-2336,4

2268,3

-68,1

100%

Gemensam finansiering

2 511,3

-200,9

2 310,4

-2 268,3

42,1


Summa

4215,0

-4240,9

-26,0

0,0

-26,0


*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2019 den 18 maj 2020

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se