Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Årsredovisning 2018

När jag blickar tillbaka på året som har gått så ser jag mycket
positiva händelser som skett i vår kommun. Det finns mycket
vi kan glädjas åt och vara stolta över vilket gör mig glad över
att fått förtroendet att fortsätta vara Sandvikens kommunstyrelseordförande
i ytterligare fyra år och vara med att fortsätta
utveckla vår kommun i en positiv anda.


Kommunens vision säger att vi genom vårt nyskapande
idrotts-, kultur- och friluftsliv har en unik livsmiljö för oss
själva och våra gäster. Under 2018 var det mycket som hände
och som speglar detta inom både kultur, idrott och turism.
2018 blev Sandvikens kommun utsedd till Årets kulturkommun.
Juryns motivering löd bland annat ”ett öppet demokratiskt
samhälle där kulturen har en bärande roll är utmärkande
för årets kulturkommun. Kulturlivet är präglat av ett nytänkande
och medborgarna bjuds in till många kulturella mötesplatser
som främjar människors livskvalitet, gemenskap,
hälsa och ger hopp inför framtiden”. Sandviken fick också
höga betyg i en gästundersökning som gjordes sommaren
2017. På en 6 gradig skala fick Sandviken 5,5 i medelbetyg
för helhetsupplevelsen. Många mycket nöjda besökare i Sandvikens
kommun vilket är ett gott betyg till Sandviken som
turiststad. Högbo Bruk har infört en digital guide som visar
alla sevärdheter och besöksmål vilken kan användas av våra
gäster likväl som kommuninvånare för att få mer information
och kännedom om vår unika miljö i Högbo Bruk. I Högbo
Bruk pågår också byggnation av Längan som är tänkt att bli
ny hemvist för alla produktionsenheter inom Högbo gårdshandelsförening.
Parkbadet invigde sina nya rutschkanor,
Stålröret och Guldpilen, i slutet av året. Arbetet drog ut en
del på tiden men nu är de på plats, Mellansveriges grymmast
åk, till glädje för både stora och små. Under augusti startade
ombyggnation av lokaler i centrala Sandviken. Lokalerna
beräknas bli färdiga till sommaren 2019 och ska användas av
Rapatac aktivitetshus. Det blir en ny mötesplats för barn och
ungdomar i Sandvikens centrum. Mötesplatsen ska erbjuda
aktiviteter inom teknik, kultur och media, miljö och hållbarhet
samt olika sociala och fysiska aktiviteter.


Förutom bra kultur- och fritidsverksamhet behöver våra barn
och ungdomar också bra förskola och skola. Den nya delen
av Bullerbyns förskola i Storvik blev färdig under året. Det är
en spännande byggnad med en färgsättning som inspireras av
HBQT-tänk och värdegrunden om alla människors lika värde.


Under hösten 2017 påbörjades en skolutredning ”Skola
2025”. Skolutredningen ska ta hänsyn till att skolan planeras
ur ett likvärdighetsperspektiv där alla barn och elever ges
samma förutsättningar. Den genomförs ur ett helhetsperspektiv
där samtliga skolformer och verksamheter ingår. Den beräknas
vara klar och presenteras under våren 2019.


När vi kommer till våra äldre elever så fick Bessemerskolan
två fina utmärkelser under året. Bessemerskolan tilldelades
utmärkelsen årets skolbibliotek i världsklass 2018. Skolan utsågs
också till att bedriva Sveriges bästa svetsutbildning 2018.
Industritekniska programmet utsågs till Årets IW (international
Welding) skola 2018. En tydlig satsning på kvalitetsarbete och branschgodkännande ger framgångsrik utbildning var juryns motivering. Vidare berömmer de lärarna, med förmåga att skapa en trevlig atmosfär men samtidigt ställa höga krav på eleverna.

Årets utmärkelser är inte slut där. Även medborgarservice fick
en utmärkelse som svenska mästare i klassen upplysning och
information i SM i telefoni och kundservice. Motiveringen
löd ”ett härligt bemötande från start till mål. Med stort engagemang
ser agenterna till att vi får bästa hjälp. Ringer du till
vinnarna i klassen Upplysning och information blir du inte besviken”.
Detta är mycket glädjande, att våra kommuninvånare
får ett positivt bemötande när de vänder sig till kommunen
för att få hjälp. Våra medarbetare är den viktigaste resursen
i kommunen och de utmärkelser som tilldelats kommunen
under året är ett bevis på det goda arbetet som utförs. Som ett
led i att stärka upplevelsen av kommunen som en effektiv och
enkel organisation att ha att göra med drev kommunen under
året ett koncernövergripande projekt ”Förenkla helt enkelt”.
Utbildningen syftade till att göra det lättare för våra företagare
i kontakt med kommunen och dess bolag.

Digitaliserade verktyg är något som utvecklas och används
mer och mer i samhället och även så i kommunens verksamheter.
Att lämna en ansökan om bygglov är något som
efterfrågats av kommuninvånare och som numera är en av
de nya e-tjänsterna i kommunen. Omsorgsförvaltningen
arbetade med flera digitaliseringsprocesser under året,
först ut var nyckelfria lås i hemtjänsten. Det innebär att
hemtjänstpersonalen inte behöver bära med sig massa nycklar
utan numera låser de upp via en tjänst i tjänstetelefonen.
Därmed kan personalen vara snabbare på plats om en
vårdnadshavare till exempel larmat för att de ramlat eller att
de känner sig oroliga. Personalen behöver inte ta omvägen
förbi kontoret och hämta nyckeln. En annan digitalisering
som omsorgen arbetade med under året är matinköp via en
padda. Även här är det hemtjänstpersonalen som börjat arbeta
på ett annat sätt. Först ut var hemstjänstgruppen i Järbo.
Det innebär att omsorgstagarna själva gör sina matinköp via
en padda. De kan då själva välja vad de vill handla, titta på
bilder och jämföra olika produkter. Dagen efter beställningen
hämtar hemtjänstpersonalen färdigpackade kassar och kör
ut till omsorgstagarna. Lite inkörningsproblem fanns förstås
men dessa löstes successivt och när allt igång fungerade det
bra. Omsorgstagarna får mer valfriheter att välja sin mat
och personalen får mer tid för umgänge med de äldre när de
tillsammans sitter och skapar beställningen. En spännande
utveckling!


Under 2017 påbörjades arbetet med att bygga 20 nya lägenheter
i Järbo. I slutet av 2018 var det inflyttning. Inflyttning
var det också i det nya centralköket samt distributionscentral.
Köket togs i bruk den 6 augusti. Eldprovet kom när
skolorna startade upp höstterminen under vecka 33. Det
nya centralköket producerar ca 5 500 måltider om dagen till
förskola, skola och seniorer i kommunen. Från centralköket
och distributionscentralen på Tunaområden körs all mat ut.
Tidigare sköttes distributionen från en central i Gävle. Detta
görs numera med lastbilar som drivs av biogas. Två biogasbilar
sköter alla leveranser på ett miljövänligt sätt. Bilarna och
den nya centralen gör att vi ersätter 22 000 liter diesel med
lokalproducerad energi i form av miljövänlig biogas. Detta
är ett steg i rätt riktning för arbetet med en långsiktig hållbar
utveckling, som en del av vår vision.


Ute på Tunaområden, där det nya centralköket ligger, sker
mer aktiviteter. Inom det området togs beslut om att kommunen
ska sälja mark till Microsoft. Detta hoppas vi ska skapa
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av området,
tillsammans med den nya trafikplatsen som är under arbete
där en på- och avfart byggs från E16 till Järbovägen. Den
nya trafiklösningen ger goda förutsättningar för utveckling
av området. En viktig del i etableringarna är att vi nu har den
nya översiktsplanen på plats. Den skapar möjligheter att effektivt
och snabbt kunna arbeta med samhällsutvecklingen.
Nästa stora del i planarbete för Sandvikens kommun är att
ta fram en ny VA-plan (plan för vatten och avlopp). Den nya
VA-planen beräknas bli färdig under våren 2019.

Förutom trafikplats Tuna togs beslut om att bygga en ny
rondell för ökad säkerhet. Ett medborgarförslag inkom med
förslag om att bygga en rondell vid Västerled- Fredriksgatan
vilket kommer bli verklighet under 2019. Korsningen drabbas
av återkommande olyckor och detta blir en bra lösning som
förbättrar trafiksäkerheten för våra medborgare.


Glädjande nog har arbetslösheten minskat i Sandvikens
kommun, även om arbetslösheten fortsatt ligger över riksgenomsnittet
så har den ändå gått åt rätt håll. Kopplat till den
höga arbetslösheten är tyvärr kostnaderna för försörjningsstöd
fortsatt höga. Även övriga kostnader inom individ- och
familjeomsorgsnämndens verksamheter är höga liksom hos
kunskapsnämndens verksamheter. Dessa verksamheter är
de största bidragande orsakerna till att kommunen i år visar
ett negativt resultat på 4,2 mkr. Ett negativt resultat måste
normalt återställas inom tre år men då kommunfullmäktige
tidigare tagit beslut om avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv)
och satt av medel i densamma så kan kommunen
i år använda sig av dessa medel. Det innebär att vi tar motsvarande
underskott ur RUR och därmed behöver vi inte dra med
oss underskottet till kommande år. Kommunen kommer ändå
få tuffa ekonomiska år framför sig. Det egna skatteunderlaget
ökar inte i paritet med riket i övrigt där den främsta anledningen
är den höga arbetslösheten som råder inom kommunen.
Den tidigare ökningen av antalet kommuninvånare har
stannat av och under 2018 minskade till och med antalet med
51 personer. Det finns utmaningar för den nya majoriteten i
den politiska ledningen men samtidigt stora spännande utvecklingsområden
där vi tillsammans ska leda vår kommun in
i framtiden.


Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande

  


 Driftredovisning per nämnd 2018 mkr

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

Resultat

%-fördeln*)

Kommunfullmäktige

0,8

-7,8

-7,07,7

0,6

0,3%

Kommunstyrelse

0,0

-7,3

-7,3

8,0

0,8

0,4%

Överförmyndar­nämnden i Västra Gästrikland

2,0

-6,0

-4,0

3,4

-0,6

0,2%

Kunskapsnämnd

169,5

-1114,2

-944,7

932,2

-12,5


41,9%

Omsorgsnämnd

139,1

-780,7

-641,6

648,8

7,2

29,1%

Individ- och familjeomsorgs­nämnd

47,4

-256,7

-209,3

187,8

-21,6

8,4%

Kultur- och fritids­nämnd

25,9

-147,8

-121,9

125,8

3,8

5,7%

Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­nämnd

40,2

-91,0

-50,8

54,7

3,9

2,5%

Arbetslivsnämnd

159,0

-227,2

-68,2

68,4

0,2

3,1%

Kommunstyrelsens förvaltning

514,1

-705,7

-191,6

189,3

-2,3

8,5%

Summa nämnder

1 098,0

-3344,4

-2246,4

2226,1

-20,5

100%

Gemensam finansiering

2 431,5

-189,1

2 242,4

-2 226,1

16,3


Summa

3529,5

-3533,5

-4,0

0,0

-4,2


*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2018 den 20 maj 2019

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2018PDF (pdf, 5.2 MB)

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2017PDF (pdf, 5.1 MB)

Årsredovisning 2016PDF (pdf, 4.8 MB)

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 3.6 MB)

Årsredovisning 2014PDF (pdf, 4.4 MB)

 

Sidan uppdaterad: 2019-07-01
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se