Årsredovisning 2020

2020 var ett annorlunda år. Covid-19 pandemin drabbade oss och satte sin prägel på verksamheterna i Sandvikens kommun precis som i resten av Sverige och världen. Delar av samhället har varit tvungna att minska sin verksamhet eller helt stänga ner, ibland också omställningar med kort varsel. Många sektorer har drabbats hårt, inte minst hotell-, restaurang och besöksnäringen samtidigt som andra sett möjligheter att ställa om sin verksamhet.

Under 2020 var många politiska möten digitala. Vi har börjat använda de digitala verktyg som vi redan hade men inte använt så frekvent innan pandemin och vi blir bättre och bättre på det. Jag och många med mig ser naturligtvis fram mot en tid när vi kan träffas igen, men jag tror att många möten även i framtiden kommer att vara digitala.

Sandvikenhus AB genomförde försäljning av ett antal fastigheter 2019. En del av den vinsten, 80 miljoner kronor, har bolaget delat ut till moderbolaget Sandvikens Stadshus AB. Pengarna ska nu användas av kommunen för ytterligare satsningar inom de tre politiskt prioriterade områdena:

  • Minska arbetslösheten
  • Förbättra skolresultaten
  • Främja inkludering och sammanhållning i hela kommunen

Pengarna ska använda inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Ett särskilt ramverk för detta har tagits fram och beslutats under 2020.

Sandviken växer och utvecklas i snabb takt. I och med Microsofts etablering så är intresset stort även från andra företag som vill etablera sig på Tunaområdet. En viktig framgångsfaktor är att företagen och kommunmedborgarna känner att Microsofts etablering bidrar till lokal utveckling. Att Microsoft stolt presenterar sitt samarbete med Sandvik och sin vilja att bygga datacenter med ambitionen att vara de mest hållbara i världen stärker Sandviken som centrum för ren energi och fossilfria transporter.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög vilket också har resulterat i att fler bostäder har byggts både av allmännyttan och i privat regi. Sandvikenhus AB har färdigställt 81 lägenheter genom nyproduktion samt lokaler som byggts om till bostäder. Glädjande nog fortsätter befolkningen att öka och vi är nu 39 290 invånare.

Sysselsättningen i kommunen gick ner under början av pandemin. Samma tendens finns i både regionen och resten av Sverige. I samarbete med Arbetsförmedlingen satte kommunen in åtgärder i form av extra tjänster inom ramen för projektet ”Från bidrag till egen försörjning” och sedan vecka 36 har Sandviken haft både en lägre arbetslöshet och lägre kostnader för försörjningsstöd än året innan.

Sandviken förbättrar sin position bland Sveriges kommuner på service till företagare. Det visar den nationella kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kommunen har återigen förbättrat sitt Nöjd Kund Index, NKI, från plats 55 till 33, av 173 möjliga. Företagare har fått ge omdömen om deras ärenden hanterats bra eller dåligt vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Så undersökningen är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Våra lokala företag är otroligt viktiga för oss och det är glädjande att se att vårt arbete med att värna dem speglas i resultatet. Överlag befäster Sandvikens Kommun sina resultat från tidigare år. Som fjäder i hatten har vi bygglov, där vi nu rankas på fjortonde plats, samt serveringstillstånd där vi är fjärde bäst i Sverige. Sandvikens Kommun har det senaste åren gjort tydliga satsningar på sina lokala företag. Vi har bland annat utökat vår näringslivsenhet, där företagslotsfunktionen ingår. Satsningen på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, där Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun samverkar i en gemensam nämnd, har gett tydliga resultat på bygglovshanteringen

Kommunstyrelsen har under året beslutat att ge 700 kr/medarbetare i presentkort som julgåva. Detta dels för att visa uppskattning under rådande pandemi och dels för att stötta det lokala näringslivet.

Vi har under 2020 genomfört massor av bra verksamhet för Sandvikenborna. På grund av att vi blivit kompenserade för kostnader i samband med pandemin samtidigt som vi inte kunnat genomföra all den verksamhet som vi planerat gör kommunen ett historiskt högt resultat om 108,5 mkr. Tack vare det höga resultatet kan vi fylla på vår resultatutjämnings reserv, RUR, med 82,7 mkr till 100,8 mkr som kan användas kommande år om underskott uppstår som inte hinner eller kan pareras innan bokslut. Kommunen kommer, liksom många andra kommuner, få tuffa ekonomiska år framför sig. Det egna skatteunderlaget ökar inte i paritet med riket i övrigt samtidigt som demografin skapar utmaningar med fler invånare i de yngre och äldre åldersgrupperna. Det finns utmaningar för majoriteten i den politiska ledningen men samtidigt stora spännande utvecklingsområden där vi tillsammans ska leda vår kommun in i framtiden.

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2020 den 17 maj 2021

Tidigare årsredovisningar