Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Årsredovisning 2015

”I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre”. Så lyder vår vision. Att världen varit närvarande under år 2015 är verkligen sant.

Sandvikens kommun har tagit emot människor från världens alla hörn i en omfattning som ingen kunde drömma om vid årets början. Det har varit en utmaning, men återigen kan vi konstatera att vi har nämnder med förvaltningar samt bolag, som gör sitt yttersta när det verkligen behövs. Sandvikens kommun är en flexibel organisation och våra medarbetare har gjort en stor insats för att möta de ökande behoven. Något som vi kan vara stolta över.

Utmaningen kvarstår och kommer sannolikt inte att bli mindre under de närmsta åren, men kanske ändra karaktär.

Vi vill att de människor som kommit till oss blir våra nya grannar, vänner och i framtiden våra nya medarbetare inom kommunkoncernen.

Vi ser en fortsatt befolkningsökning under år 2015. Kommunens invånarantal ökade med hela 481 personer. Antalet invånare uppgick den 31 december 2015 till 38 314.
En ökande befolkning är också en utmaning. Det behövs och kommer att behövas såväl bostäder som ytterligare lokaler för förskola och skola.

I arbetet med att göra varandra bättre ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens samtliga invånare. Därför är arbetet med medborgarservice viktigt. Verksamheten startades på allvar den 1 juni 2015, och skall vara fullt utbyggd under 2016. Meningen med funktionen är att den ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Mycket tyder på att vi är på rätt väg.

Sandvikens kommun redovisar för perioden ett resultat på 14 mkr. Några av nämnderna har under år 2015 haft det svårt,och jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. Totalt redovisar nämnderna ett underskott med 21 mkr. Resultatet innebär ändå en stor förbättring i förhållande till de prognoser som nämnderna lämnat under våren 2015.Resultaten prognostiserades då till mellan minus 55 mkr till 60 mkr. Det har varit ett speciellt år med hård belastning på våra verksamheter. Mot den bakgrunden tycker jag att nämnderna ändå lyckats bra, och vi kan återigen konstatera ettpositivt resultat för kommunen totalt.

Hela kommunkoncernen redovisar ett resultat för år 2015, efter finansiella poster, på 88,9 mkr. Det är glädjande och underlättar finansieringen av de stora investeringsvolymer som vi ser framför oss under kommande år, såväl inom kommunen som inom flera av bolagen.

Under 2014 fastställdes den organisation som gäller från ochmed 1 januari 2015. Den nya organisationen innebär i korthet att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet. Därtill byter arbetsmarknads- och trafiknämnden namn till arbetslivsnämnden och bygg- och miljönämnden till samhällsbyggnadsnämnden och ett antal verksamheter flyttar mellan nämnderna.

Från och med den 1 januari 2015 finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Här samverkar Sandviken,Hofors och Ockelbo kommuner, med Sandviken som värdkommun. Ambitionen är att tillsammans bedriva en för medborgarna effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet.

Från och med 1 april 2016 inrättas en gemensam
nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Den är ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandvikens kommun som värdkommun. Syfte med samverkan är att skapa en organisation som säkerställer en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och näringsliv.

Arbetslösheten i Sandviken är fortsatt hög. Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över framförallt arbetslösheten bland ungdomar. Kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration måste fortsätta fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt kunna möta de människor som står utanför arbetsmarknaden.

Det var med glädje vi såg det nya serviceboendet vid Ängsbacken stå klart i oktober 2015, tre månader tidigare än planerat. Här finns plats för 44 boende i nya och funktionella lägenheter och gemensamhetslokaler. Nu planerar vi för etapp 2, på Ängsbacken. Under senhösten 2015 öppnade också Kanalgården, ett trygghetsboende byggt av Kanalkyrkan, i centrala Sandviken. Vi tror att trygghetsboende är en ny och viktig typ av boende för äldre invånare.

Trycket på kunskapsnämndens verksamhet har varit stort. Ett stort antal barn i förskole- och grundskoleåldern har beretts plats inom kommunens enheter. Nya förskole-avdelningar har öppnats, och betydande reinvesteringar har gjorts i befintliga skolor. Dessutom har verksamheter flyttats för att bättre utnyttja befintliga skolmiljöer. Ett stort antal barn från asylboenden har tagits emot i verksamheten.
Det vi också kan konstatera är att alla elever och lärare nu har tillgång till egen dator. Ett av uppdragen som skolan har är att utjämna skillnader mellan elever, och i detta avseende är målet uppnått. Det ska bli spännande att följa nästa steg med nästa generations lärande.

Kultur och fritidsnämnden har under året fastställt nya regler och riktlinjer för stöd till föreningar. Nämnden har i arbetet haft ett särskilt fokus på friskvård för barn. Arbetet med att bredda verksamheten fortsätter för att i framtiden nå fler utrikes födda och för att ge alla tillfälle för ökat spontant idrottande och kulturutövande.

Antalet användare av kommunens e-tjänster ökar. Totalt erbjuder vi, våren 2016, 62 olika e-tjänster. Mest används idag e-tjänsterna inom skola och barnomsorg, men även e-tjänsten för vigsel är populär. Vi arbetar vidare för att möta efterfrågan från våra medborgare avseende e-tjänster.

En stor satsning på Centrumutveckling har påbörjats under år 2015. Projektet ”Plussa centrum” har som mål att uppfylla sandvikenbornas önskan om ett tryggt och levande centrum och skapa fler miljöer och platser för möten och lek. Under år 2015 har arbetet med att restaurera och hyresgäst-anpassa Drottningen, eller f.d. Baptistkyrkan, pågått. Sandvikens centrums äldsta byggnad har återfått sin ursprungliga tegelröda färg. Projektet ”Plussa centrum” fortsätter under kommande år. Vi är medvetna om att vi ”stökar till” i centrum medan arbetet pågår, men det kommer att bli bra när allt år klart.

Kommunfullmäktige har i budget för 2016 avsatt medel för att bygga om Stadshuset. Stadshuset som uppfördes år 1965, är i behov av underhållsåtgärder. Samtidigt ska antalet arbetsplatser i huset bli fler.

Arbetet med att ta fram en heltäckande översiktsplan pågår och bostadsförsörjningsplanen som påbörjades 2015 är nu beslutad i kommunfullmäktige. Fokus från flera aktörer inom kommunkoncernen är nu att främja ett ökat bostadsbyggande eftersom vi har brist på bostäder.

Arbetet för att göra Sandbacka Park till en fullvärdig science park fortgår. Samtidigt har vi initierat arbetet med att ta fram en näringlivsstrategi. Den kommer att färdigställas under 2016. Här kommer förtroendevalda, företagare och invånare i Sandvikens kommun att involveras.

För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB, med koncerner, Sandvikens Stadshus AB och Sandviken Specialfastigheter AB, är nu bolagsordningar framtagna. De två sista föreläggs kommunfullmäktige våren 2016. För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB finns dessutom avkastningskrav fastställda. Vi fortsätter nu arbetet med att ta fram nya ägardirektiv under 2016.

Sandviken Energikoncernen har inom flera verksamhetsområden påverkats av att el-priserna är fortsatt låga, samt av att året varit avsevärt mycket varmare än normalt. När det gäller fjärrvärmen har konkurrensen ökat från framförallt värmepumpar, genom låga elpriser och räntenivåer.

Sandnet har under året anslutit nya privatkunder till Fiber Till Hemmet-nätet. Totalt är nu nästan 6000 privatkunder anslutna. Hos fastighetsägare som Sandvikenhus och bostadsrättsföreningar har antalet anslutna hyresgäster ökat. Även antalet fiberanslutningar för små och medelstora företag, har blivit fler. Det känns viktigt att kunna erbjuda bra lösningar för kommunens invånare och företagare. Vi kommer att fortsätta satsningen och har beslutat satsa ytterligare 13 mkr av kommunala medel under åren 2016 - 2018 för fortsatt bredbandsutbyggnad.

Mellan Högbo Bruk AB och arbetslivsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätter samarbetet, och antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgår idag till 120 personer. Det gör att Högbo Bruk fortfarande är den största arbetsplatsen i kommunen för denna grupp.

Göransson Arena AB har under året utvecklat samarbetet mellan Gävle kommun och Sandviken kommun. Tillsammans har det genomförts Euro Floorball Tour för herrar, medan damernas genomförs i april 2016. Andra gemensamma ansökningar resulterade i att Bandy-VM kommer spelas i Sandviken/Gävle februari 2017. Göransson Arena kan också konstatera en ökning av antalet besökare, i förhållande till år 2014. Arenan hade 138 000 besökare vid evenemang och dit räknas också elitseriematcherna i bandy vilket är en ökning mot föregående år med 50,8 procent.

Vi känner oss nöjda med att Sandvikens Specialfastigheter AB, som äger fastigheten som inrymmer Göransson Arena, under året kunnat förbättra säkerheten i arenan. Det har skett genom att bolaget monterat pollare vid samtliga trappor på läktarna, för att underlätta för besökarna.

Sandvikenhus AB har påbörjat en större upprustning av Nya Bruket. Arbetena här kommer att fortsätta i många år framåt. Förutom denna upprustning görs ett ökat antal badrumsrenoveringar inom andra områden. Sommaren 2015 påbörjade Sandvikenhus glädjande nog, ytterligare nyproduktion av bostäder på Sveavägen i centrala Sandviken. Här byggs kombohus med 74 lägenheter, som ska vara inflyttningsklara i slutet av år 2016. Kombohus syftar till att förenkla och hålla ner kostnaderna för de allmännyttiga bolagen, och därmed också för hyresgästen. Sandvikenhus räntekostnader har under året varit lägre än förväntat. De ökade intäkterna och minskade kostnaderna har använts för ytterligare underhållsinsatser.

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande   

Driftredovisning per nämnd 2015 mkr

 

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

Resultat

%-fördeln*)

Kommunfullmäktige

0,0

-6,2

-6,2

6,3

0,1

0,3%

Kommunstyrelse

0,0

-6,7

-6,7

7,6

0,9

0,4%

Överförmyndar­nämnden i Västra Gästrikland

6,6

-9,2

-2,6

2,9

0,3

0,2%

Kunskapsnämnd

105,7

-886,9

-781,2

762,8

-18,4

40,2%

Omsorgsnämnd

126,9

-705,8

-578,9

586,2

7,3

30,9%

Individ- och familjeomsorgs­nämnd

51,6

-224,8

-173,2

155,3

-17,9

8,2%

Kultur- och fritids­nämnd

27,5

-141,0

-113,5

116,2

2,7

6,1%

Samhällsbyggnads­nämnd

15,5

-61,5

-46,0

43,3

-2,7

2,3%

Arbetslivsnämnd

95,7

-147,3

-51,6

46,2

-5,4

2,4%

Kommunstyrelsens förvaltning

411,0

-570,3

-159,3

171,0

11,7

9,0%

Summa nämnder

840,5

-2 759,7

-1 919,2

1 897,8

-21,4

100%

Gemensam finansiering

2 084,8

-151,4

1 933,4

-1 898,0

35,4

 

Summa

2 925,3

-2 911,1

14,2

-0,2

14,0

 

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2015 den 23  maj 2016.

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 3.6 MB)

Tidigare årsredovisningar

Sidan uppdaterad: 2016-11-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se