Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Årsredovisning 2016


"I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre". Så lyder vår vision. Att världen varit närvarande under år 2016 är verkligen sant. Sandvikens kommun har tagit emot över 700 flyktingar med uppehållstillstånd. Vi vill att de människor som kommit till oss blir våra nya grannar, vänner och i framtiden våra nya medarbetare inom kommunkoncernen.

Vi ser glädjande nog en fortsatt befolkningsökning under år 2016. Kommunens invånarantal ökade med hela 635 personer. Antalet invånare uppgick den 31 december 2016 till 38 949. En ökande befolkning är också en utmaning. Det kommer att behövas investeringar i såväl bostäder som lokaler för förskola och skola.


I arbetet med att göra varandra bättre ingår att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför har arbetet med medborgarservice varit viktigt för oss. Medborgarservice är från och med 2016 i full drift. Syftet med medborgarservice är att underlätta för kommunens invånare i deras kontakter med kommunen och att göra hela organisationen mer tillgänglig. Antalet ärendetyper som nu handläggs av medborgarservice ökade väsentligt under året. Vi är säkra på att vi är på rätt väg med denna verksamhet.


Hela kommunkoncernen redovisar ett resultat för år 2016, efter finansiella poster, på 173,2 mkr. Det är glädjande och underlättar finansieringen av de stora investeringsvolymer som vi ser framför oss under kommande år, såväl inom kommunen som inom flera av bolagen.


Sandvikens kommun redovisar ett resultat på 70,8 mkr. Det känns oerhört positivt även om orsakerna till viss del är av engångskaraktär. Dit hör till exempel generella statsbidrag utöver det förväntade. Till detta kan läggas de låga räntenivåer som påverkat hela kommunkoncernen positivt.


Några av nämnderna har under år 2016 haft det svårt, och jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. Fullmäktige omfördelade därför 31 mkr av det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagning till de nämnder som redovisade kostnader inom detta område. Det är med glädje vi konstaterar att nämnderna därefter totalt redovisar ett överskott på 27,1 mkr för året. Resultatet innebär en stor förbättring i förhållande till de prognoser som nämnderna lämnat under våren 2016. Det har varit ytterligare ett år med hård belastning på våra verksamheter. Mot den bakgrunden har nämnderna lyckats bra.


Kommunfullmäktige fattade i slutet av året beslut om Policy för "god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och pensionsreserv". Policyn ger fullmäktige ett nytt verktyg för att, under vissa betingelser, jämna ut redovisade årliga resultat över tid. Det är bra eftersom skatteintäkternas utveckling ser ut att försämras under kommande år.

Från och med 1 april 2016 inrättades en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Den är ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandvikens kommun som värdkommun. Syfte med samverkan är att skapa en organisation som säkerställer en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och näringsliv. Efter en del inkörningsproblem ser vi nu att nämnd och förvaltning samordnat sina rutiner och att arbetet börjat fungera.


Individ- och familjeomsorgsnämnden har under 2016 börjat ställa om verksamheten avseende ensamkommande barn efter de nya förutsättningar som gäller. Antalet barn som kom sjönk drastiskt i förhållande till år 2015 och en avvecklingsprocess av de nyöppnade boendena påbörjades under året, och fortsätter även under år 2017. Detta, tillsammans med att ersättningsnivåerna från staten sänks under år 2017, gör att verksamheten ställs inför ekonomiska utmaningar. Det är av stor vikt att vi klarar att ta hand om våra barn och ungdomar på ett bra sätt och fortsätter integrations-arbetet.


Arbetslösheten i Sandviken är fortsatt hög. Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över detta. Kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration måste fortsätta fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt kunna möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt finns det i Sandviken en kompetensbrist inom en rad områden inom olika näringsgrenar och branscher. Det är av största vikt att vi kan möta efterfrågan på arbetskraft genom olika gemensamma insatser och vuxenutbildning.


Det är med glädje vi ser att byggnationen av det nya serviceboendet vid Ängsbacken skrider vidare. Det nya vård-och omsorgsboendet på Ängsbacken, etapp 1, öppnades inför årsskiftet 2015/16. Här har 44 boende beretts plats i nya och funktionella lägenheter och gemensamhetslokaler. När hela projektet är klart i januari 2019, kommer totalt 88 personer ha sina boenden i det nya och ändamålsenliga Ängsbacken.


Trycket på kunskapsnämndens verksamhet har varit stort. Ett stort antal barn i förskole- och grundskoleåldern har beretts plats inom kommunens enheter. Nya förskoleavdelningar har öppnats, och betydande reinvesteringar har gjorts i befintliga skolor. Dessutom har verksamheter flyttats för att bättre utnyttja befintliga skolmiljöer. Ett stort antal barn från asylboenden har tagits emot i verksamheten. Dessa boenden kommer att avvecklas under 2017 och minska behovet av utbildningsplatser något. En omställning som nämnden har att jobba vidare med.


Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 beslut om att erbjuda plats åt en fristadskonstnär, och gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att fatta de slutgiltiga och erforderliga besluten i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade med anledning av detta i november 2016 att bjuda in en fristadskonstnär/fristadsförfattare, som förväntas komma till kommunen under år 2017.


Kultur- och fritidsnämnden kunde under året tillfälligt öka föreningsstödet till ideellt arbete med integration. Kommunstyrelsen bidrog i mars 2016 till detta genom att avsätta 400 tkr för stöd till ideella föreningar och organisationers integrationsarbete.


En satsning på Centrumutveckling har pågått under år 2016. Projektet "Plussa centrum" har haft som mål att uppfylla sandvikenbornas önskan om ett tryggt och levande centrum och skapa fler miljöer och platser för möten och lek. Hyresgästanpassningen av Drottningen, eller före detta Baptistkyrkan, avslutades under året. Sandvikens centrums äldsta byggnad återfick sin ursprungliga tegelröda färg. Byggnaden har hyrts ut för restaurangverksamhet. Även under marknivå har stora satsningar genomförts, för att exempelvis förhindra översvämningar i samband med kraftiga regnväder. Arbetet med att utveckla och bygga om centrum beräknas vara klart under år 2017. Vi är medvetna om att vi "stökar till" i centrum medan arbetet pågår, men är övertygade om att det kommer att bli bra när allt är klart.


Det känns positivt att vi under 2016 kunde börja bygga om Stadshuset. Stadshuset som uppfördes år 1964, var i behov av underhållsåtgärder när det gäller tekniska installationer. Antalet arbetsplatser i huset ökas, och arbetsmiljöproblem kommer att åtgärdas. Den första etappen ska vara klar till årsskiftet 2017/2018. I slutet av 2018 kommer även höghusdelen att kunna tas i bruk. Vi kommer då att ha ett stadshus som lever upp till kraven på en flexibel och modern mötesplats för såväl våra invånare som anställda och förtroendevalda.


I mars antog fullmäktige bostadsförsörjningsprogram för Sandvikens kommun. Fokus från berörda aktörer inom kommunkoncernen är nu att främja ett ökat bostadsbyggande i kommunen eftersom det råder brist på bostäder. Arbetet med att ta fram en heltäckande översiktsplan känns angeläget och fortsätter.


Under 2016 har arbetet med digitalisering av kommunens processer intensifierats. Ny e-tjänsteplattform har installerats och medför att kommunens invånare har fått tillgång till cirka 40 nya e-tjänster. Kommunen erbjuder idag totalt över 65 e-tjänster som kan användas dygnet runt. Vi arbetar vidare för att möta den efterfrågan som finns från våra medborgare avseende dessa tjänster.


Ett projekt som vi känner oss stolta över och som väckt stor uppmärksamhet från både regionala, nationella och internationella besökare och medier är Europas första elektrifierade trafikled utefter E16, i Sandviken. Den invigdes den 22 juni 2016. Det är en två kilometer lång forsknings-och demonstrationssträcka som ska visa vad som händer när långtradare, bussar och andra tunga transporter i fart kopplar upp sig mot ett luftburet elnät i vanlig trafikmiljö.


Till detta kan vi lägga samarbetet mellan Sandvikens kommun, Sandvik AB och AGA Gas AB, avseende satsningen på vätgas. Vätgasbilar har upphandlats under året och den 6 december 2016 invigdes Sveriges fjärde vätgastankstation på Sätragatan i Sandviken.


Vätgassatsningen tillsammans med elvägen och att delar av Skandinaviens största vindkraftpark finns i kommunen har börjat kommuniceras inom konceptet Sandviken Pure Power. Det känns bra och som en av pusselbitarna för att få till en långsiktigt hållbar utveckling.


Ett strategiskt näringslivsprogram antogs av fullmäktige i november 2016. Arbetet fortsätter nu för att bryta ner strategin i handlingsplaner.


Fullmäktige antog i början av året en ny finanspolicy att gälla för kommunkoncernen. I och med detta tog vi ett stort steg mot en koncerngemensam finansfunktion. Arbetet med att samordna funktioner inom koncernen och på så sätt effektivisera verksamheter är ett uttalat uppdrag inom hela koncernen. Det känns tillfredsställande att konstatera att ansträngningarna ger resultat och att arbetet fortsätter även inför 2017.

Det känns viktigt att vi nu kommit igång med bredbandssatsningen inom Sandvikens kommun.Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att godkänna med-finansiering av projektet, som drivs av Sandviken Energi AB under åren 2016 – 2018.
För Göransson Arena AB och Höbgo Bruks AB fastställde vi bolagsordningar i fullmäktige i mars 2016. Vi fortsätter nu arbetet med att ta fram nya ägardirektiv för bolagen i koncernen.
Sandviken Energikoncernen har inom fleraverksamhetsområden påverkats av dels fortsatt låga el-priser och dels ett förhållandevis varmt klimat. Året har varit
kring sju procent varmare än ett normalår. När det gäller exempelvis fjärrvärmen har konkurrensen dessutom ökat från framförallt värmepumpar, genom låga elpriser men också låga räntenivåer.


Den 1 januari 2017 övertog Sandviken Energi Elnät AB driften av Österfärnebos elnät. Förvärvet, som förbereddes under 2016, är en del i ett större syfte att ge
alla kommuninvånare likvärdig service och elnät med hög driftsäkerhet, vilket känns viktigt för oss.


Anläggningarna i Kungsberget växer. För att möta behoven har satsning gjorts i Järbo på avloppsreningsverk och i Kungsberget har en högreservoar byggts för att försörja anläggningen med vatten. Båda står klara under 2017.


Vi kan med glädje konstatera att Sandvikenhus AB, i slutet av 2016, har färdigställt 74 lägenheter på Sveavägen i Sandviken. Lägenheterna är ett välkommet tillskott på
bostadsmarknaden. Ytterligare lägenheter kommer att behövas för att möta den prognostiserade befolkningsökningen.


Renoveringen av Nya Bruket kommer att pågå under 10 till15 år framöver. Målet är att hålla kvar vid arkitekten Ralph Erskines ursprungsidéer för området, och samtidigt anpassa boendemiljön till dagens behov. Det känns viktigt att bevara denna miljö, som tillsammans med övriga av Erskines områden i regionen gör Sandviken unikt.


Utvecklingen av verksamheten i Högbo har varit bra under år 2016. Antalet besökare har generellt ökat inom området,och för skidspåret var år 2016 ett rekordår när det gäller såväl antalet åkare som ekonomiskt resultat.


Samarbetet mellan Högbo Bruks AB och kommunen när det gällerarbetsmarknads-politiska åtgärder fortsätter till belåtenhet för samtliga inblandade. Det är viktigt i dessa tider,då varje arbetstillfälle som kan tillskapas är positivt. Underåret var 128 personer sysselsatta i Högbo. Det gör att Högbo Bruk fortfarande är den största arbetsplatsen i kommunen för denna grupp.


Göransson Arena AB har i ett samarbete mellan Gävles och Sandvikens kommuner, under år 2016 arrangerat Floorball Tour, nu för damer. I december arrangerades världens största curling event och Bandy-VM som spelades i Sandviken i februari 2017, planerades under år 2016.


Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande

  

Driftredovisning per nämnd 2016 mkr

 

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

Resultat

%-fördeln*)

Kommunfullmäktige

0,0

-6,1

-6,1

6,6

0,5

0,3%

Kommunstyrelse

0,0

-7,2

-7,2

7,6

0,4

0,4%

Överförmyndar­nämnden i Västra Gästrikland

13,8

-15,8

-2,0

2,8

0,8

0,1%

Kunskapsnämnd

150,3

-977,3

-827,0

827,5

0,5

40,5%

Omsorgsnämnd

138,9

-734,1

-595,2

606,5

11,3

29,7%

Individ- och familjeomsorgs­nämnd

134,0

-310,1

-176,1

180,6

4,5

8,8%

Kultur- och fritids­nämnd

30,5

-146,7

-116,2

119,5

3,3

5,8%

Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­nämnd

28,6

-78,0

-49,4

46,1

-3,2

2,3%

Arbetslivsnämnd

96,5

-153,3

-56,8

52,6

-4,2

2,6%

Kommunstyrelsens förvaltning

446,7

-627,8

-181,1

194,3

13,2

9,5%

Summa nämnder

1 039,3

-3 056,4

-2 017,1

2 044,1

27,1

100%

Gemensam finansiering

2 248,8

-161,1

2 087,7

-2 044,0

43,7

 

Summa

3 288,1

-3 217,5

70,6

0,1

70,8

 

 

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2016 den 22  maj 2017.

Årsredovisningen som pdf-fil


        Årsredovisning 2016PDF (pdf, 3.1 MB)

Tidigare årsredovisningar

 

Sidan uppdaterad: 2017-06-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se