Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Årsredovisning 2017


"I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre". Så lyder vår vision. Satsningen på centrum "Plussa centrum-projektet", som startade hösten 2014, har under hösten 2017 avslutats. Projektets mål var att uppfylla Sandvikenbornas önskan om ett tryggt och levande centrum och skapa fler miljöer och platser för möten och lek. Flera grönytor, sittbänkar, vattenspel, fontän, cykelställ och lekplatser har skapats utifrån medborgarnas önskemål. Här ska vi kunna känna oss hemma, mötas, trivas och göra varandra bättre!

Och flera blir vi, befolkningen fortsätter att öka i vår kommun. Antalet invånare uppgick den 31 december 2017 till 39 259 personer vilket är en ökning med 310 personer under året. En befolkningsökning är positiv och glädjande men innebär också utmaningar i våra olika verksamheter. Antalet barn och ungdomar ökar vilket märks i såväl förskola, grundskola och gymnasieskola. Här gäller det att vi kan tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och rekrytera behöriga lärare.

Även omsorgen står inför utmaningar när det gäller demografiska förändringar då andelen äldre över 80 år ökar medan antalet i arbetsför ålder minskar. Behovet av att rekrytera behörig och utbildad personal finns inom omsorgen likväl som i skolan. Även individ- och familjeomsorgen står inför denna utmaning gällande socionomer. Även inom näringslivet märker man av svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens. Trots svårigheten att rekrytera personal har Sandvikens kommun fortsatt hög arbetslöshet. Under året har arbetslösheten sjunkit något men den relativa arbetslösheten uppgick i december till 13,6% i Sandviken medan den uppgick till 7,5% i Sverige. Här finns bland annat ett stort behov vuxenutbildning för att matcha arbetsmarknadens krav.

En ökande befolkning innebär behov av bostäder. Kommunen arbetar med att ta fram en heltäckande översiktsplan som bland annat ska främja ökat bostadsbyggande. Översiktsplanen beskriver i stora drag var Sandviken ska växa och utvecklas men även hur natur, friluftsliv, kommunikationer och infrastruktur utför en del i ett miljömässigt hållbart samhälle. Översiktsplanen innehåller ett planförslag för varje tätort med sina specifika förutsättningar. Planen beskriver bland annat tänkbara utbyggnadsområden för bostäder, industri, skola, förskola etc. Under hösten 2017 påbörjades samrådsfasen för att därefter ställas ut under 2018. Översiktsplanen ska vara klar för att antas av kommunfullmäktige i december 2018.


Bostadsbyggandet är igång. Sandvikenhus påbörjade under 2017 byggandet av 20 nya lägenheter i Järbo.
Vi har också privata aktörer som bygger bostäder i centrala Sandviken. På Köpmangatan, nära Kanalgränd pågår arbetet med att bygga bostadsrättslägenheter. Under hösten påbörjades ett nytt område med bostadsrättslägenheter och stadsradhus vid Kanalen mellan centrum och stadsparken 

Som ett led i detta med bostadsförsörjningen inkom Sandvikenhus med en förfrågan till Kommunfullmäktige om att ges möjlighet att avyttra lägenheter. Detta för att ge ekonomiskt utrymme för nyinvesteringar i bostäder. Kommunkoncernens höga investeringstakt gör att vi närmar oss ett lånetak för hur mycket en kommun har möjlighet att låna upp per invånare. Detta gör att vi måste se hur vi kan självfinansiera våra investeringar. Ett led i detta kan vara att avyttra fastigheter.

Kommunens befolkningsökning och demografiska förändring samt den höga investeringstakten som varit senaste åren, och som kommer att fortsätta närmaste åren, påverkar ekonomin kraftigt. Men anledning av detta och för att få en långsiktighet i planeringen togs under hösten en ekonomisk långsiktig finansiell analys och långtidsprognos fram för vår kommun. Utredningen visar på stark utveckling för Sandvikens kommun och även stora utmaningar. Inflyttningen i kombination med åldrande befolkning ställer stora krav på service, samtidigt som det ger förutsättningar för utveckling. Genom långsiktig planering är målet att kunna ta beslut som gör att effekterna blir mildare och kostnadsökningarna kan hanteras. Planeringen innefattar även arbetet med årliga effektiviseringar som behöver intensifieras för att klara kommunens långsiktiga finansiella mål. Förutom de stora kostnader som beräknas för den åldrande befolkningen över 80 år, så behövs satsningar och investeringar i bland annat skolan för att möta behoven av våra medborgare fram till 2030. En utmaning består i att matcha den framtida demografin med ändamålsenliga lokaler och kunna samnyttja lokaler.

Under 2017 har ytterligare en utredning genomförts. "Utvärdering av Göransson Arena AB vad gäller gåvobrev och ägaruppdrag". I enlighet med donationsvillkoret, när arenan överlämnades från de Göranssonska stiftelserna till Sandvikens kommun, framkommer att senast 10 år efter donationen ska stiftelserna och mottagaren gemensamt utvärdera verksamheten i arenan. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att också genomföra en utvärdering av kommunens årliga uppdrag till Göransson Arena. Utredningen kom fram till att verksamheten och innehållet i arenaanläggningen inte strider mot vare sig gåvobrevets villkor eller de styrdokument som kommunen tagit fram. Dock bör dialog och strukturerad uppföljning förbättras. Roller och ansvar mellan arenabolaget och kommunen bör förbättras och klargöras. Arbetet med detta har påbörjats.

Ett område där det investeras i är Tuna. Här har arbetet med kommunens nya Centralkök med distributionscentral påbörjats under hösten. Glädjande är också att flera föravtal på köp mark för etableringar är tecknade i väntan på att den nya avfarten från E16 på börjas.

I Sandvikens kommun har vi nära till naturen. Här finns stora skogsområden, myrar, Dalälvsområdet och många sjöar och vattendrag. Ett led i en hållbar utveckling innebär att bevara, sköta och utveckla de naturvärden som finns, ett ansvar som vi har gentemot kommande generationer. Under 2016 fick kommunen ett statligt bidrag för att revidera det tidigare naturvårdsprogrammet. 2017 antogs det nya förslaget efter att flera aktörer inom kommunkoncernen, såsom tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, Högbo Bruks AB, Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, arbetat med detta. Naturvårdsprogrammets huvudsyfte är att utgöra en strategi för naturvårdsarbete och friluftsliv i kommunen. Det ska vara ett kunskapsunderlag vid fysisk planering och lovgivning, ligga till grund för ställningstagande i olika naturvårdsfrågor samt peka ut områden som är viktiga för kommunen i naturvården och friluftslivet.

Ytterligare ett program har antagits under 2017, Folkhälsoprogram- Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020. Region Gävleborg har antagit ett folkhälsoprogram som Sandvikens kommun har anslutit sig till. Programmet är ett inriktningsdokument som lyfter fram prioriterade områden att arbeta vidare med för att uppnå en jämställd och jämlik hälsa i länet. Programmet prioriterar tre områden; delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. Avsikten är att folkhälsoarbetet ska ses som ett delat ansvar med länsgemensamma möjligheter att stärka och stödja varandras insatser.

Ett annat samarbete med andra organisationer har påbörjats. Sandvikens kommun har anslutit sig till den gemensamma företagshälsovårdsnämnden från och med 2018-01-01.

Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo- och Ovanåkers kommuner samt Region Gävleborg har inrättat en gemensam nämnd för samverkan inom företagshälsovårdsområdet där Region Gävleborg står som värdkommun för nämnden. 2016 anslöt sig även Hudiksvalls kommun och nu 2017 även vi, Sandvikens kommun. Genom att ansluta oss till FöretagsHälsan Gävleborg får vi tillgång till en företagshälsovård med fokus på den offentliga sektorns specifika behov.

Sandvikens kommun har under året förvärvat fem aktier och därmed blivit delägare i Inera AB. Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts av landsting och regioner och varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Företaget har nu ändrat inriktning, verksamheten breddas och omfattar även kommuner och får en närmare anknytning till SKLs arbete med verksamhetsutveckling. Genom breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Som delägare kan kommunen vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.


Slutligen vill jag tacka vår personal som gjort ett mycket bra arbete under året med att leverera olika tjänster och nyttigheter till en växande befolkning. Bra jobbat!


Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande

  


 Driftredovisning per nämnd 2017 mkr

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

Resultat

%-fördeln*)

Kommunfullmäktige

0,0

-6,4

-6,4

6,7

0,3

0,3%

Kommunstyrelse

0,0

-7,5

-7,5

7,9

0,4

0,4%

Överförmyndar­nämnden i Västra Gästrikland

7,4

-11,7

-4,4

3,3

-1,1

0,2%

Kunskapsnämnd

163,0

-1062,7

-899,7

871,9

-27,8

41,0%

Omsorgsnämnd

147,2

-765,5

-618,3

634,0

15,7

29,8%

Individ- och familjeomsorgs­nämnd

95,3

-300,0

-204,8

180,4

-24,4

8,5%

Kultur- och fritids­nämnd

27,8

-150,9

-123,0

124,6

1,6

5,9%

Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­nämnd

35,4

-84,4

-48,9

51,5

2,5

2,4%

Arbetslivsnämnd

117,3

-172,9

-55,7

61,2

5,6

2,9%

Kommunstyrelsens förvaltning

491,2

-657,4

-166,2

186,1

19,9

8,7%

Summa nämnder

1 084,6

-3219,5

-2134,9

2127,7

-7,3

100%

Gemensam finansiering

2 331,1

-173,9

2 157,3

-2 127,7

29,6

 

Summa

3415,7

-3393,3

22,4

0,0

22,4

 

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2017 den 21  maj 2018.

Årsredovisningen som pdf-fil

 

      Årsredovisning 2017PDF (pdf, 5.1 MB)

Tidigare årsredovisningar

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-12-12
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se