Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Budget 2020

Framtiden möter vi gemensamt

Vårt ledarskap bygger på ansvar, tillit och lyhördhet. Tillsammans har vi ett uppdrag att rusta kommunen inför en tuff ekonomisk verklighet. Målet är att stärka sammanhållningen i hela kommunen och medborgarnas möjligheter till ett gott liv.

Sandviken växer. Därför finns behovet av att stärka resultatet för att fortsatt kunna investera i den takt vi behöver. En växande kommun är en positiv utmaning som skapar möjlighet att från grunden bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle där människor mår bra, känner sig trygga och trivs tillsammans. För oss handlar det om att skapa en långsiktig utveckling och vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. I förskolan och skolan ha jämlika förutsättningar att få växa och utvecklas till sin fulla kapacitet. Det fastställda utvecklingsprogrammet fokuserar bland annat på förbättrade resultat. Vi börjar nu se framgångar i våra skolor. Det arbete som genomförs är imponerande. Det finns en framtidstro i den utveckling personalen på skolan skapar tillsammans med elever och föräldrar.

Uppdraget är att skapa en inkluderande och likvärdig förskola och skola för alla barn i kommunen. Det ökade elevunderlaget i våra skolor gör att vi behöver se över både organisation och lokaltillgångar.

Många elever som bor i kommunen studerar i vår egen gymnasieskola. Ett större elevunderlag medför ett behov av att analysera utbudet av program och inriktningar. Matchningen mellan skola och arbetsmarknad är avgörande, såväl för framtidens kompetensförsörjning och elevernas möjlighet att få ett jobb.

Genom att använda den kompetens och de erfarenheter som finns hos människor har vi en bra grund att stå på. Insatser som görs ska syfta till att ge verktyg för dagens- och morgondagens arbetsmarknad. Genom investeringar i aktiva insatser åstadkoms en positiv utveckling för ökad sysselsättning. Kompetensförsörjning och matchning till arbetsmarknaden är viktiga fokusområden. Samverkan är en lösning för att möta de behov som utmanar oss i framtiden. Satsning ska ske på personal och de möjligheter som den framväxande välfärdsteknologin ger. Vi ser med spänning framåt på utvecklingen och känner stolthet över de framgångar vi har lokalt och nationellt.

Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till kommunens attraktionskraft och människors hälsa genom hela livet. Sandviken ska vara kommunen där det är tryggt att växa upp och att åldras i.

I Sandviken är världen alltid närvarande, här känner vi oss hemma och gör varandra bättre!


Centerpartiet            Liberalerna          Socialdemokraterna


Driftbudget 2020

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. Angivna belopp i miljontals kronor avser de nettoanslag, kommunbidrag, som fullmäktige beviljat respektive nämnd.

Driftbudget per nämnd, Mkr

Budget 2020

Kommunfullmäktige

8,2

Kommunstyrelse

9,1

Kommunstyrelsens förvaltning

200,9

Överförmyndarnämden i Västra Gästrikland

3,7

Kunskapsnämnd

974,8

Omsorgsnämnd

680,4

Individ- och familjeomsorgsnämnd

200,6

Kultur- och fritidsnämnd

131,2

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

53,3

Arbetslivsnämnd

73,2

Summa

2 335,6

Kommungemensamma poster


-KS Projektmedel och oförutsett

10,3

Totalt

2 345,9

 

Budget som pdf-fil

Budget 2020 innehållande kommunplan, resursplan, investeringsplan och exploateringsplan. Antagen av kommunfullmäktige december 2019.
Budget 2020PDF (pdf, 2.4 MB)

Sidan uppdaterad: 2020-02-04
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se