Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Budget 2018

Sandvikens goda utveckling fortsätter. Befolkningen ökar ytterligare, snart kan 40 000 människor med stolthet kalla sig för Sandvikenbor. Arbetslösheten börjar nu sjunka, det gäller även för våra ungdomar. För första gången på åratal har bostadsbyggandet tagit rejäl fart. Sandvikens kraftiga expansion både bäddar för och understryker vår roll som en viktig kugge i Gästrikland.

Som högteknologisk kommun, med ett framstående forskningsintensivt företag och ett brett näringsliv, är Sandviken en motor för utveckling.

I bostadsförsörjningsprogrammet som kommunfullmäktige antog 2016, är en av målsättningarna att det ska finnas ”antagna detaljplaner för minst 320 bostäder, av varierande typ och i olika delar av kommunen” före utgången av 2025.

Ett ökat behov av bostäder ställer dock krav på att vi kan leverera planer och bygglov med kvalitet utan dröjsmål. Våra handläggningstider ska vara bättre än det som är lagstadgat. Ett av våra viktigaste styrdokument är Översiktsplanen och den kommer att antas under 2018.

Sandviken är en bra kommun att växa upp, verka och åldras i. Ett rikt kultur- och fritidsliv ökar kommunens attraktionskraft samt bidrar till inflyttning, turism och lokalisering av verksamheter. Vi prioriterar barn- och ungdomars verksamhet, införandet av ett kulturlöfte till alla elever i skolan samt en fortsatt satsning på kulturcentrum. Det ser vi som en strategisk investering. Även tillgång till bra och ändamålsenliga idrottsanläggningar är viktigt. Närmast i den ambitionen är att tillfredsställa gymnastikens och innebandyns behov av anpassade lokaler.

Vi måste ha en vuxenutbildning som matchar kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Vi behöver också vidareutveckla distansstudier som gör det möjligt att kunna studera och samtidigt fortsätta bo kvar i Sandviken. Genom investeringar i aktiva insatser med hjälp av både kommunala och statliga medel, kan vi åstadkomma en positiv utveckling för Sandvikens kommun. Med minskad arbetslöshet för ungdomar och personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Skolan ska ge alla barn jämlika förutsättningar att få växa och utvecklas till sin fulla potential. Det fastställda Utvecklingsprogrammet fokuserar på förbättrade resultat. Detta genom språkutveckling, pedagogiska stödinsatser, värdegrund och inflytande, nästa generations lärande, personalförsörjning och systematiskt kvalitetsarbete.

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn och elever att öka med ytterligare ca 600 stycken fram till år 2020. Det ökade elevunderlaget, samt ökad segregation i våra skolor, gör att vi behöver se över både organisation och lokaltillgång. Allt i syfte att skapa en likvärdig skola med en god integration.

Statens riktmärken om gruppstorlekar i förskolan kommer att kräva förändringar för personal och lokaler. Av alla elever som är folkbokförda i kommunen studerar 65 % i vår egen gymnasieskola. Ett större elevunderlag medför ett behov av att se över utbudet av program och inriktningar.

Sandviken ska vara en kommun där det är tryggt att åldras i. Antalet kommunmedlemmar som är 80 år och äldre beräknas öka med 50-70 % fram till 2035. Det innebär att behoven av stöd, främst inom äldreomsorgen, kommer att öka kontinuerligt, detta kommer att märkas först inom hemtjänsten. Vi har under ett flertal år planerat utifrån den förändringen.

Vi investerar i höjd kvalitet också genom att satsa på personalen och på de möjligheter som den framväxande välfärdsteknologin ger. En av de stora framtida utmaningarna för omsorgen är kompetensförsörjning. Vi avskaffar de s k delade turerna, så långt det är möjligt, under 2018. För att tillgodose framtida kompetensbehov ska omsorgsförvaltningen arbeta med kompetensutveckling. Ta tillvara befintlig kompetens inom organisationen samt se över rekryteringsförfarandet. Samverkan är en väsentlig del för att möta de behov som vi ser inom äldreomsorgen.

De allra flesta barn i vår kommun lever under goda och trygga förhållanden tillsammans med sina familjer. Det finns dock barn som behöver samhällets stöd och skydd. Där har socialtjänsten en viktig roll och ett stort ansvar för barnet och dess vårdnadshavare. Skillnaderna i uppväxtvillkor mellan bostadsområdena är fortfarande för stora. Sandviken behöver bli en mer sammanhållen kommun. I de mest socialt utsatta bostadsområdena är arbetslösheten högre och hälsan sämre med risken att människors förtroende för varandra och samhället minskar. Att vända den utvecklingen är en av de viktigaste uppgifterna.

Sandvikens kommun är en del av Sverige. Där ska vi fortsatt ta vår del av ansvaret och hjälpa de människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck till en trygg tillvaro i vår kommun.

Miljöpåverkan i världen måste minska. Sandvikens kommun ska ta sin del av ansvaret för detta och för att säkerställa kommande generationers välbefinnande. Vi anser att det är av största vikt att hållbarhet ingår som en naturlig del i verksamheterna. Klimatförändringarna är en realitet. Därför behövs det arbetas på många olika plan, till exempel ska andelen ekologiska livsmedel öka. Vår nya distributionscentral möjliggör för flera lokala leverantörer att lämna anbud. Vi avser att öka inköpsvolymen från avtalade lokala leverantörer till minst 35 procent år 2018. Under år 2018 och åren framöver är vår ambition att fler cykelvägar byggs inom kommunen. Genom att investera i förnyelsebar energi når vi närmare målet om koldioxidneutralitet år 2030.

En grundläggande förutsättning för förverkligandet av våra politiska ambitioner är en stabil kommunal ekonomi.

Majoriteten i Sandviken med Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna, lägger nu fram en budget i balans. Det är en budget där vi investerar för framtiden. Det handlar om insatser för höga kunskapsresultat, i att fler ska gå vidare till jobb och studier, i höjd kvalitet i äldreomsorgen, i insatser för ett koldioxidneutralt Sandviken och i att minska skillnaderna i levnadsvillkor. Så skapar vi en sammanhållen kommun – en kommun för hållbar tillväxt.

Centerpartiet            Miljöpartiet          Socialdemokraterna


Driftbudget per nämnd 2018 (mkr)

 

 

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

% *)

Kommunfullmäktige

1,0

-8,4

-7,4

7,4

0,3%

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

9,4

-12,7

-3,3

3,3

0,1%

Kommunstyrelse

0,0

-17,9

-17,9

17,9

0,8%

Kommunstyrelsens förvaltning

489,5

-678,9

-189,4

189,4

8,5%

Kunskapsnämnden

149,5

-1081,7

-932,2

932,2

41,8%

Omsorgsnämnden

129,9

-778,7

-648,8

648,0

29,1%

Individ- och familjeomsorgsnämnden

65,6

-253,4

 -187,8

187,8

8,4%

Kultur- och fritidsnämnden

16,3

-142,8

-126,5

126,5

5,7%

Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd

32,8

-83,8

-51,0

51,0

2,3%

Arbetslivsnämnden

105,9

-172,3

-66,4

66,4

3,0%

Summa

999,9

-3230,7

-2230,8

2230,8

100%

 

 

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Budget som pdf-fil

Budget 2018 innehållande kommunplan, resursplan, investeringsplan och exploateringsplan. Antagen av kommunfullmäktige november 2017.
Budget 2018PDF (pdf, 3.2 MB)

Sidan uppdaterad: 2017-12-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se