Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Budget 2019

Fortsatt höga ambitioner för Sandvikens kommun

I ett mycket osäkert parlamentariskt läge i riksdagen om regeringsbildningen och hur en kommande statsbudget kommer att påverka kommunerna lägger vi i den nya politiska majoriteten (Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna) en budget. Vi har ett uppdrag, oavsett osäkerheten på riksplanet, att rusta kommunen inför en tuff ekonomisk verklighet. Vårt uppdrag är också att stärka sammanhållningen i samhället och medborgarnas möjligheter till ett bra liv. I arbetet innefattas att skapa en långsiktig utveckling i en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar kommun.

Glädjande är kommunens goda utveckling med en sjunkande arbetslöshet, vilket också innefattar våra ungdomar. Sandvikens kommun fortsätter att vara en högteknologisk kommun med ett framstående forskningsintensivt företag och ett näringsliv med spetskompetens och bredd. Det ska vara lätt att etablera sig och växa som företag i hela kommunen. Vi vill skapa förutsättningar för fler jobb och företag genom samverkan och dialog. Infrastruktur och kommunal service är viktiga delar för befintliga företag, men också för att nya företag ska etablera sig.

Bostäder är en viktig del i Sandviken kommuns utveckling. En av målsättningarna i bostadsförsörjningsprogrammet, som kommunfullmäktige antog 2016, är att Sandvikenhus ska bidra med cirka 40 lägenheter per år. Vi ser med tillfredställelse att Sandvikenhus fortsätter bygga. Positivt är också att fler aktörer bygger och vill bygga i kommunen. Ett ökat behov av bostäder ställer krav på en smidig process där planer och bygglov med kvalitet kan levereras. Handläggningstider ska vara bättre än det som är lagstadgat. För att det ska fungera behövs en aktuell översiktsplan. Beslut om ny översiktsplan tas av kommunfullmäktige på novembermötet, en månad före utsatt tid.

Sandviken är en bra kommun att växa upp, arbeta och åldras i. Ett rikt kultur- och fritidsliv ökar kommunens attraktionskraft samt bidrar till välbefinnande, inflyttning, turism och lokalisering av verksamheter. Barn- och ungdomars intressen prioriteras som en strategisk investering i framtiden. Även tillgång till bra och ändamålsenliga idrottsanläggningar är viktigt. Närmast i den ambitionen är att möta gymnastikens och innebandyns behov av anpassade lokaler.

Svårigheten för företag och offentlig sektor att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en stor utmaning för samhällets fortsatta tillväxt och välstånd. Den kompetens och de erfarenheter som människor har, oavsett ålder eller bakgrund, måste nyttjas bättre. Insatser som görs ska syfta till att ge verktyg för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Genom investeringar i aktiva insatser, med hjälp av såväl kommunala och statliga medel som genom privata aktörer, kan vi åstadkomma en positiv utveckling för minskad arbetslöshet bland de som idag står långt från arbetsmarknaden. Kompetensförsörjning och matchning till arbetsmarknaden är viktiga fokusområden, där vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg. Möjligheten till distansstudier behöver stärkas. Det ska vara möjligt att studera och samtidigt fortsätta bo kvar. Målbilden är att ingen ska hamna i utanförskap och ingen ska fastna i beroendet av försörjningsstöd.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Skolan ska ge alla barn jämlika förutsättningar att få växa och utvecklas till sin fulla kapacitet. Det fastställda utvecklingsprogrammet fokuserar på förbättrade resultat. Detta genom språkutveckling, pedagogiska stödinsatser, värdegrund och inflytande, nästa generations lärande, personalförsörjning och systematiskt kvalitetsarbete. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn och elever att öka. Det ökade elevunderlaget och ökad segregation i våra skolor gör att vi behöver se över både organisation och lokaltillgångar. Syftet är att skapa en inkluderande och likvärdig förskola och skola för alla barn i kommunen. Av alla elever som är folkbokförda i kommunen studerar många i vår egen gymnasieskola. Ett större elevunderlag medför ett behov av att se över utbudet av program och inriktningar. Matchningen mellan skola och arbetsmarknad är avgörande för framtidens kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

Sandviken ska vara en kommun där det är tryggt att åldras i. Antalet kommunmedlemmar som är 80 år och äldre beräknas öka med 50-70% fram till 2035. Det innebär att behoven av stöd, främst inom äldreomsorgen, kommer att öka kontinuerligt, vilket kommer att märkas främst inom hemtjänsten. Utifrån denna förändring har det under flertal år planerats. Fler trygghetsboenden behöver byggas, andra former av äldreboenden planeras och det befintliga bostadsbeståndet tillgänglighetsanpassas. Satsning ska ske på personal och på de möjligheter som den framväxande välfärdsteknologin ger. En av de stora framtida utmaningarna även för omsorgen är kompetensförsörjning. För att tillgodose framtida kompetensbehov måste befintlig kompetens inom organisationen tas tillvara samt att rekryteringsförfarandet ses över. Samverkan är en väsentlig del för att möta de behov som vi ser inom äldreomsorgen.

De allra flesta barn i vår kommun lever under goda och trygga förhållanden tillsammans med sina familjer. Det finns dock stora skillnader i barns uppväxtvillkor, levnadsvanor. Vi behöver bli en än mer sammanhållen kommun. Det finns socialt utsatta områden där arbetslösheten är högre, utbildningsnivån lägre och hälsan sämre. Där finns risk att människors förtroende för varandra och samhället minskar. Att vända den utvecklingen är en av våra viktigaste uppgifter de närmaste åren

Miljöpåverkan i världen måste minska. Sandvikens kommun ska ta sin del av ansvaret för detta, för att säkerställa kommande generationers livsvillkor och levnadsstandard. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ingår som en naturlig del i detta. Klimatförändringarna är en realitet som vi måste motverka genom att arbeta på många olika plan. Ett exempel är att möjliggöra för fler lokala producenter att kunna lämna anbud till kommunen genom vår nya distributionscentral. För detta fordras det god kunskap om den lokala marknaden. Det gynnar klimatet genom kortare transporter samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. Det är så vi bygger ett starkare samhälle. Vår ambition är närma oss målet om koldioxidneutralitet år 2030, bland annat genom att fler cykelvägar byggs inom kommunen och att investeringar i förnyelsebar energi sker. Vi arbetar för ett klimatneutralt samhälle!

Centerpartiet            Liberalerna          Socialdemokraterna

 

Driftbudget 2019

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. Angivna belopp i miljontals kronor avser de nettoanslag, kommunbidrag, som fullmäktige beviljat respektive nämnd.

Driftbudget per nämnd, Mkr

Budget 2019

Kommunfullmäktige

7,5

Kommunstyrelse

8,2

Kommunstyrelsens förvaltning

194,3

Överförmyndarnämden i Västra Gästrikland

3,4

Kunskapsnämnd

947,3

Omsorgsnämnd

659,5

Individ- och familjeomsorgsnämnd

190,9

Kultur- och fritidsnämnd

126,8

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

51,8

Arbetslivsnämnd

67,8

Summa

2 257,6

Kommungemensamma poster


-KS Projektmedel och oförutsett

10,6

-Osäkerhetsfaktorer*)

19,9

Totalt

2 288,1


*) Anslag som reserverats för att möta framtida osäkerhet kring statsbidrag, befolkningsutveckling och det osäkra parlamentariska läget inför kommande mandatperiod.

Budget som pdf-fil

Budget 2019 innehållande kommunplan, resursplan, investeringsplan och exploateringsplan. Antagen av kommunfullmäktige november 2018.
Budget 2019PDF (pdf, 3.4 MB)

Sidan uppdaterad: 2019-02-07
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se