Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Budget 2017

Sandvikens kommun fortsätter att öka sin befolkning vilket är mycket glädjande. Den sista augusti 2016 var invånarantalet 38 690 personer. Det är en ökning med 376 personer sedan den 1 januari 2016. De budgeterade ekonomiska ramarna för år 2016 baserades på invånarantalet den 1 november 2015. Då var antalet invånare i Sandvikens kommun 38 253 personer. Det är färre invånare än vad fullmäktige fastställt inför år 2016 och innebär därmed att skatteintäkterna är något lägre än budgeterat för det året. Inför budget 2017 har de ekonomiska ramarna baserats på 38 710 invånare. Det finns goda förhoppningar om att kommunen ska nå denna nivå till den 1 november 2016.

En ökande befolkning är också en utmaning. Just nu är det framför allt inom skola och förskola vi försöker hitta lösningar, eftersom antalet elever ökar. Men det behövs också fler bostäder inom kommunen. Därför försöker vi förbereda för bostadsbyggande såväl centralt i Sandviken, som inom kommundelarna. Fokus från flera aktörer inom kommunkoncernen är att främja ett ökat bostadsbyggande i kommunen, eftersom det nu råder brist på bostäder.

Sandvikens kommun har för den kommande treårsperioden en investeringsplan som innehåller projekt för totalt 966 mkr. Det är en betydande ökning i förhållande till den flerårsplan som fullmäktige tidigare preliminärt beslutat om. Vi i majoriteten är dock eniga om att detta är en nödvändig satsning för att möta framtiden. Investeringsplanen innebär att vi färdigställer önskemålen kring ett levande centrum, anpassar och utökar antalet platser inom förskola och skola och tillskapar ytterligare platser inom vård- och omsorgsboenden.

Investeringen i utveckling av centrum, som innefattar reinvestering i gågatorna och Jansasparken, nytt Drottningtorg samt reinvestering och ombyggnation av Drottningen fortsätter. I projektet är det gågatorna som nu ska färdigställas och beräknas vara klara under år 2017. Satsningen på centrumutveckling är viktig. En levande stadskärna är en av förutsättningarna för hela kommunens attraktionskraft. Vi är medvetna om att det varit stökigt i centrum i samband med byggnationen, men vi är övertygade om att det är en riktig satsning. Aktiviteter och mötesplatser i centrum genererar omsättning och tillväxt.

Vi har utrett till- och ombyggnationen av Gullvivans förskola i Järbo under 2016. Svårigheterna med att bygga om fastigheten samt behovet av en ytterligare avdelning har lett till att vi bygger en ny förskola. Arbetet har startats och delar tagits i bruk under 2016. Hela förskolan ska vara klar under 2017. Vi planerar också för en förskola med fem avdelningar Storvik, som påbörjas under 2017 och ska stå helt klar 2018.

En etapp 2 med fyra våningar planeras på omsorgsboendet Ängsbacken. I planen för etapp 2 ingår också att koppla ihop de två nybyggda delarna av Ängsbacken med den gamla kvarvarande huskroppen. Det är med glädje vi konstaterar att etapp 1, som var inflyttningsklar under december 2015, blev bra och väl mottagen av de boende. Hela "nya Ängsbacken" ska vara klart 2019.

Vi påbörjar också arbetet under 2017 med att ytterligare tillgänglighetsanpassa Parkbadet, samtidigt som vi investerar i en ny attraktion. Här beräknas vi arbetet är helt klara under år 2018.

För att främja miljön ytterligare bygger vi under 2017 och 2018, på samma plats, nytt centralkök och distributionscentral. Det kommer att minska transporterna ytterligare. Vår målsättning är samtidigt att kontinuerligt öka andelen närproducerad livsmedel inom våra verksamheter, något som också främjar miljön.

Ett ytterligare led i satsningen på miljön är att vi planerar att byta ut gatubelysningen till LED-lampor.

Kommunens samarbete med Sandvik AB och AGA Gas AB kring vätgassatsningen i Sandviken är en betydande miljösatsning som vi känner oss stolta över. Planer ha tagits fram för en vätgasstation vid Jernvallen, och ett antal vätgasbilar har upp­handlats såväl inom kommunkoncernen som av Sandvik.

Den 22 juni 2016 invigdes Europas första elektrifierade trafikled utefter E16, i Sandviken. Det är en två kilometer lång forsknings- och demonstrationssträcka för ett tvåårigt försöksprojekt som ska visa vad som händer när långtradare, bussar och andra tunga transporter i fart kopplar upp sig mot ett luftburet elnät i vanlig trafikmiljö. Projektet väcker stor uppmärksamhet från både regionala, nationella och internationella besökare och medier. El-vägen, vätgassatsningen samt den vindkraft som olika aktörer satsar på inom kommungränsen utgör en betydande del av det nya konceptet "Sandviken Pure Power".

Arbetet med att bygga gator inom verksamhetsområdet Tuna ska fortsätta år 2017. Vi förbereder därmed för ytterligare etableringar i området.

Stadshuset, som uppfördes 1965 och är i stort behov av underhållsåtgärder när det gäller tekniska installationer, ska nu byggas om. Efter en den första etappen av ombyggnad kommer delar av förvaltningen att kunna flytta in i renoverade och ombyggda lokaler i slutet av 2017. Stadshuset ska i
framtiden innehålla fler arbetsplatser och arbetsmiljöriktiga lokaler. Arbetet fortsätter sedan med höghusdelen.

"I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre". Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför ser vi med glädje medborgarservice utvecklas så som vi önskat. Syftet med denna verksamhet är att underlätta för kommunens invånare i deras kontakter med kommunen och göra hela organisationen mer tillgänglig. Allt mer ärenden hanteras idag av medborgarservice, och verksamheten kommer att fortsätta utvecklas.

Den gemensamma nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, som startades den 1 april 2016 fortsätter, arbetet med att via samordning av resurser tillskapa en effektiv förvaltning. I tider då rekrytering av kompetent personal är en utmaning, tror vi att vi med hjälp av den gemensamma nämnden försäkrat oss om framtida kompetensförsörjning. De deltagande kommunerna är Sandviken, Hofors och Ockelbo med Sandviken som värdkommun för nämnden.

På uppdrag av kommunfullmäktige pågår ständigt arbetet inom förvaltningen för att effektivisera och samordna funktioner inom kommunkoncernen. Idag finns ett stort antal gemensamma funktioner som finansfunktion, IT-funktion, ekonomiadministration, ärendehanteringsverktyg och inköpsadministration. Vi tar nu ytterligare ett steg genom att Sandviken Energi AB diskuterar att från och med 1 januari 2017 ha gemensam löneadministration med kommunen.

Vi ser fram emot att ta emot kommunens första fristadskonstnär vid årsskiftet 2016/2017. I enlighet med fullmäktiges beslut blir det en fristadsförfattare som då kommer till Sandviken för att bo och efter egna önskemål få möjlighet att introduceras i kommunens kulturliv.

Ökningen av befolkningen i form av nyanlända samt fler födda barn inom kommunen jämfört med tidigare år innebär, för kunskapsnämnden, ökat antal elever och att ytterligare resurser i form av lokaler och personal erfordras. Resurserna behövs inom samtliga skolformer för att klara efterfrågan.

Det långsiktiga utvecklingsprogram för skola/förskola, för perioden 2016 – 2020, som fastställdes av kunskapsnämnden i september 2015, tydliggör vilka områden som ska prioriteras för att få en positiv utveckling. Det känns bra! Att det dessutom utformats ett utvecklingsprogram, som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, och som fokuserar på att stärka kompetensen inom förvaltningen känns också positivt. Behörig och legitimerad personal är idag ett problem såväl lokalt som nationellt.

Alla elever och lärare har sedan skolåret 2014/15 tillgång till egen dator. År 2017 kommer cirka 6 500 datorer finns inom utbildningsverksamheten i Sandvikens kommun. Detta gör att förväntningar finns på ett förändrat arbetssätt och arbetet med nästa generations lärande går vidare. Vi ser fram emot att få ut effekter av denna medvetna och långsiktiga satsning.

Vi har utrett tillgänglighet till bostäder i Sandviken. Här framgår i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver förbättras och vi ger förslag på enkla åtgärder. Utredningen utgör också ett underlag för beslut om framtida inriktning och olika boendeformer. Den demografiska utvecklingen kommer att ställa omsorgsverksamheterna inför stora utmaningar. Vi vet att insatser som ger möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt är efterfrågade av såväl enskilda som intresseorganisationer.

Vi tror också att nya grupper med omsorgstagare eller brukare tillkommer med andra krav på verksamheten varför nya former av insatser behöver utvecklas. Ett ökat brukarfokus och brukarinflytande i frågor som rör den enskilde själv är viktigt på alla nivåer och tydliggörs också alltmer i lagstiftning och nationella riktlinjer. Vi ser positivt på en medverkan av brukarorganisationer och närstående, som ska ha möjlighet att medverka och bidra till verksamhetens kontinuerliga förbättring och utveckling.

Även om antalet nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingen ökar i jämförelse med förra året så fortsätter arbetslösheten samtidigt att öka i kommunen. Arbetslösheten i Sandviken är för närvarande den högsta på 20 år. Inom integrations- och arbetsmarknadsområdet kommer under de närmaste åren åtgärdsprogram att behövas för att möta människors behov av omställning insatser med inriktning på studier för att kunna skaffa arbete och egen försörjning. Det måste ske i fortsatt nära samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och andra parter.

Arbetsmarknadens ökade kompetenskrav innebär att den eftergymnasiala utbildningen behöver och kommer att utökas. Något som är påkallat även från statligt håll. Den kommunala vuxenutbildningen kommer att öka i omfattning.

Det är med glädje vi ser att Movexum utvecklas och får en roll och funktion i det regionala innovationssystemet. Det är viktigt för att generera nya hållbara företag med starkt konkurrenskraft på den globala marknaden. Medverkan i den regionala inkubatorn stämmer väl överens med Sandvikens kommuns ambition att tillhandahålla en fullvärdig science park – där inkubatorfunktion är en avgörande byggsten.

Vi satsar också på bredbandsutbyggnaden inom kommunen och medfinansierar under åren 2016 till 2018 totalt 13 mkr. Det sker i en samverkan mellan Sandvikens kommun och Sandviken Energi AB. Arbete pågår med att hitta lösningar för att nå ut med fiberanslutningar till landsbygden.

De förväntade pensionsavgångarna inom olika delar av den kommunala förvaltningen liksom bristen på utbildad personal inom olika sektorer innebär att kommunen står inför en utmaning när det gäller att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i framtiden.

Peter Kärnström
ordförande, kommunstyrelsen

Driftbudget per nämnd 2017 (mkr)

 

 

 

Intäkter

Kostnader

Netto­kostnad

Kommun­bidrag

% *)

Kommunfullmäktige

0,0

-6,8

-6,8

6,8

0,3%

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

12,7

-16,0

-3,3

3,3

0,2%

Kommunstyrelse

0,0

-31,1

-31,1

31,1

1,5%

Kommunstyrelsens förvaltning

441,6

-625,1

-183,5

183,5

8,6%

Kunskapsnämnden

105,0

-976,9

-871,9

871,9

40,7%

Omsorgsnämnden

125,4

-759,4

-634,0

634,0

29,6%

Individ- och familjeomsorgsnämnden

104,5

-284,9

 -180,4

180,4

8,4%

Kultur- och fritidsnämnden

22,2

-145,9

-123,7

123,7

5,8%

Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd

35,3

-83,3

-48,0

48,0

2,2%

Arbetslivsnämnden

97,8

-157,1

-59,3

59,3

2,8%

Summa

944,5

-3086,5

-2142,0

2142,0

100%

 

 

*) Andel i % av det totala kommunbidraget

Budget som pdf-fil

Budget 2017 innehållande kommunplan, resursplan, investeringsplan och exploateringsplan. Antagen av kommunfullmäktige november 2016.
Budget 2017PDF (pdf, 3.1 MB)

Sidan uppdaterad: 2017-04-24
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se