Budget 2021

En stark kommun

Ledarskapet bygger på helhetssyn, samverkan och dialog.

Tillsammans har vi ett uppdrag att i spåren av en pågående pandemi rusta och bygga samhället starkt för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Vi som bor och verkar i Sandvikens kommun är en del i detta samhällsbygge.

Den politiska ambitionen

Vi ska bryta arbetslösheten,

Skolresultaten ska kraftigt höjas,

Sammanhållningen i kommunen ska öka,

De kommande åren fortsätter vi arbetet med fokus på dessa tre prioriterade områden.

Vi behöver bli en ännu starkare organisation. Det pågår ett brett arbete över partigränserna i våra nämnder och i våra förvaltningar med framtida styrning och ledning. Tiderna förändras och för att möta dagens krav och behov behöver vi även genomföra förändringar i kommunens bolagskoncern.

Vi ser stora behov av investeringar inom flera av kommunens verksamheter som i bostäder, äldreboenden, gruppbostäder, skolor, förskolor, idrottshallar, mm. För att kunna klara de behoven måste vi stärka kommunens resultat.

Vi fortsätter det pågående arbetet med att stärka och utveckla det befintliga företagandet. Samtidigt arbetar vi vidare med att skapa möjligheter för etableringar i spåren av t ex Microsoft.

Vi ska ge människor möjlighet att utbilda sig så att vägen till arbete blir så rak som möjligt. Det kan handla om studier i kombination med praktik, eller genom hjälp och stöd att starta företag. Genom att nyttja den kompetens och de erfarenheter som finns har vi en bra grund att stå på. Vi visar vägen framåt genom att ställa om vår egen organisation och genom aktiva insatser för att möjliggöra för människor att få en egen försörjning. Insatser som görs ska syfta till att ge möjlighet till dagens- och morgondagens arbetsmarknad. Kompetensförsörjning och matchning till arbetsmarknaden är viktiga fokusområden. För att bryta arbetslösheten och öka nyföretagandet i kommunen krävs olika insatser.

Skolans uppdrag är att skapa en inkluderande och likvärdig förskola och skola för alla barn och ungdomar i kommunen. Alla barn har rätt till jämlika förutsättningar och att få växa och utvecklas till sin fulla kapacitet. Skolmiljön ska vara trygg, inspirerande och stimulera till kunskapsinlärning. Det ökade barn och elevunderlaget, skolsegregationen, likvärdigheten, status på våra lokaler och ekonomin gör att vi behöver se över både organisation och lokaltillgångar. Många elever som bor i kommunen studerar i vår egen gymnasieskola. Ett större elevunderlag medför ett behov av att analysera utbud av program och inriktningar, men även samarbeten med närliggande kommuner. Matchningen mellan skola och arbetsmarknad är avgörande. Såväl för framtidens kompetensförsörjning som för elevens möjligheter att efter sina studier få ett arbete.

Sandvikens kommun växer. En kommun i tillväxt är en positiv utmaning som skapar möjlighet att från grunden bygga ett hållbart samhälle. Där är tillgången till bra boendemiljöer med blandade bostadsformer avgörande. Ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle där människor mår bra, känner sig trygga och trivs tillsammans är målsättning med de satsningar vi gör. Vi vill stärka sammanhållningen i hela kommunen och därmed också människors möjligheter till ett gott liv.

I Sandviken är världen alltid närvarande, här känner vi oss hemma och gör varandra bättre!

Centerpartiet            Liberalerna          Socialdemokraterna


Driftbudget 2021

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. Angivna belopp i miljontals kronor avser de nettoanslag, kommunbidrag, som fullmäktige beviljat respektive nämnd.

Driftbudget per nämnd, Mkr

Budget 2021

Kommunfullmäktige

8,4

Kommunstyrelse

216,0

Kommunstyrelsens projektmedel

10,7

Kunskapsnämnd

992,9

Omsorgsnämnd

687,4

Individ- och familjeomsorgsnämnd

209,6

Kultur- och fritidsnämnd

132,2

Arbetslivsnämnd

78,2

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

55,3

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

4,7

Summa

2 395,4


Budget som pdf-fil

Budget 2021 innehållande kommunplan, resursplan, investeringsplan och exploateringsplan. Antagen av kommunfullmäktige 16 november 2020.
Budget 2021 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)