Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Budget 2022

Framtidstro och utveckling

Sandvikens kommun är i en spännande fas inom samhällsbyggandet. Utvecklingen går fort och det finns många möjligheter som behöver tillvaratas på bästa sätt. Globala storföretag har etableringar på orten och det finns ett rikt näringsliv med många mindre och medelstora företag samt stor ideell sektor. Influenser från olika kulturer och länder tas tacksamt tillvara och bidra till att skapa kreativa miljöer. I Sandviken är världen alltid närvarande, här känner vi oss hemma och gör varandra bättre!

Den politiska ambitionen

Budgeten tar utgångspunkt i den politiska ambitionen som ytterst formuleras i vår vision och i de strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat om:
Bryta arbetslösheten
Kraftigt höja skolresultaten
Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen

De strategiska områdena är prioriteringar för utveckling mot visionen och har gjorts utifrån vad som på sikt bygger ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle där människor mår bra,känner sig trygga och trivs tillsammans. Möjlighet till egen försörjning, utbildning och en känsla av inkludering och gemenskap är viktiga förutsättningar för människors möjligheter till ett gott liv. Det
skapar också förutsättningar för ett kunskapsdrivet och innovativt näringsliv.

En grundläggande faktor för budgeten är att ekonomistyrningen av kommunen måste ta sin utgångspunkt i de tillgängliga resurserna för att garantera en god ekonomisk hushållning. Helhetssyn och medborgaren i fokus är grundläggande principer i resursfördelningen. Det finns stora behov av investeringar i de kommunala verksamheterna, det kan bland annat handla om bostäder, äldreboenden,gruppbostäder, skolor, förskolor och idrottshallar. För att klara av de behov som finns på sikt är det viktigt att stärka kommunens resultat.

En organisation med medborgaren i fokus

I en snabbt föränderlig värld måste den kommunala verksamheten ständigt utvecklas för att på bästa sätt möta medborgarnas behov. I Sandvikens kommun är det alltid det sammantagna resultatet som räknas. Kommunens olika verksamheter är ett gemensamt ansvar där medborgaren alltid är i fokus.

Genom en tillitsfull och ständigt pågående dialog skapas förutsättningar för att tillsammans möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter. Det är mycket betydelsefullt att nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag har förmågan att samverka sinsemellan och med andra samhällsaktörer. Det kräver vilja till förändring och mod att tänka nytt.

Centerpartiet            Liberalerna          Socialdemokraterna


Driftbudget 2022

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. Angivna belopp i miljontals kronor avser de nettoanslag, kommunbidrag, som fullmäktige beviljat respektive nämnd.

Driftbudget per nämnd, Mkr

Budget 2022

Kommunfullmäktige

9,4

Kommunstyrelse

226,0

Kommunstyrelsens projektmedel

19,7

Kunskapsnämnd

1 009,9

Omsorgsnämnd

696,4

Individ- och familjeomsorgsnämnd

219,6

Kultur- och fritidsnämnd

138,2

Arbetslivsnämnd

88,2

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

56,3

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

4,9

Summa

2 468,6


Budget som pdf-fil

Budget 2022 innehållande kommunplan, resursplan, investeringsplan och exploateringsplan. Antagen av kommunfullmäktige 15 november 2021.
Budget 2022 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.