Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Årsredovisning 2022

I efterdyningarna av pandemin kan vi summera även 2022 som ett tufft år. Rysslands invasion av Ukraina har präglat världsläget och påverkat oss alla med oro, höga elpriser och extrem inflationstakt. För kommunen har det inneburit att betydande delar av verksamheten har utsatts för ekonomisk osäkerhet. Vi har även drabbats av en tragisk dödsskjutning som skakat om ordentligt.


Trots dessa tuffa tider har det hunnit hända mycket i kommunen.


I början på året fick vi fira Sara Hector och hennes fina OS-guld. Najiba Mansouri fick årets mångfaldspris och Dramamera fick årets demokratipris.


Vi har sett starten på Spirasatsning som handlar om att komma till rätta med ojämna uppväxtvillkor, låga skolresultat och skapa trygghet, tillhörighet och framtidstro för barn och unga. En långsiktig satsning som vi hoppas får stora effekter.


På näringslivssidan har vi sett ett ökat intresse för företag som vill etablera sig i kommunen. Julakoncernen har köpt mark på Tuna och tagit över hotellverksamhet i Gysinge. Nordic Wellness har öppnat en stor träningsanläggning, Altris har startat ny verksamhet på Sandvikens industripark och fastighetsbolaget Gotska har tingat mark på Tuna. Det här är etableringar som bland annat görs eftersom vi har perfekta industri- och markområden med närhet till E16, Gävle hamn och hela mellansverige. En utveckling som på sikt påverkar hela samhällsutvecklingen positivt i form av fler arbetstillfällen och ökad efterfrågan på bostäder, skolor och omsorg.

En stor händelse var också att SMT har blivit Alleima och börsnoterats, vilket betyder att ett till världsföretag har etablerats i Sandvikens kommun.


Vi kan också se att den nya fjärrvärmeledningen dras fram mellan Sandviken och Gävle. En hållbarhetssatsning för att säkra uppvärmningen på lång sikt genom att ta tillvara restvärme. Projektet är ett samarbete mellan Sandvikens Energi och Gävle energi och finansieras med stöd från Klimatklivet.


Det byggs nya fina arenor på Jernvallen i Sandviken och i Storvik. I somras återinvigdes det nyrenoverade Storviksbadet och området kring Kanalen i Sandviken har fått ett lyft genom nya träningsplatser för seniorer, nya bänkar och fler planeringar.


Kommunen har fått fantastiskt betyg som arbetsgivare när medarbetare och chefer fick tycka till. I medarbetarundersökningen framgick det bland annat att jobbet upplevs som meningsfullt, du får utveckling i din yrkesroll och känner stort engagemang.


Antalet förvärvsarbetande Sandvikenbor har stadigt ökat, vi ser fler i arbete, fler pendlar till jobb och fler som kan jobbar längre. Vi ser även en minskande arbetslöshet där ungdomsarbetslösheten har minskat mest. Arbetslösheten är dock fortfarande mycket hög bland de som bara har grundskola eller ännu kortare utbildning.


När det gäller ekonomi så har den höga inflationen med kostnadsökningar inte haft fullt genomslag under året, då kommunen har haft bundna elavtal och räntor. Resultatet för 2022 är ett överskott på 175,2 mkr. Efter senaste avsättningen har vi en resultatutjämningsreserv på 300,9 mkr som trygghet för eventuella underskott. Skatteunderlagens slutavräkningar har skrivits upp för både 2021 och 2022 med totalt 60 mkr som en följd av återhämtningen av Coronaåren. Under året har vi justerat våra redovisningsprinciper där privata investeringsbidrag intäktsförts i sin helhet under utbetalningsåret. Investeringsbidrag från Göranssonska Stiftelserna har intäktsförts med 76 mkr under 2022.


Det här var ett axplock ur en imponerande samling av satsningar och händelser under året. Trots utmanande tider får vi mycket gjort tillsammans. Det ger hopp om att vi har kraften att växa och säkerställa välfärden för kommande generationer. Vår kommun växer och mår bra.

Sedan vill jag passa på att rikta ett varmt och mycket välförtjänt tack till alla medarbetare, förtroendevalda, samarbetspartners och invånare. Det är tack vare er som det går så bra för Sandviken och att vi har lyckats ta oss igenom ännu ett utmanande år. Vi gör varandra bättre!


Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot det som motiverar mig: att Sandviken ska bli den bästa platsen att leva på.


Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande

Sandvikens kommun

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2022 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsberättelsen Årsredovisning 2022 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2022 den 15 maj 2023

Tidigare årsredovisningar