Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

ANDT - Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Här hittar du information om hur Sandvikens kommun arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Här finns också information om hur vi arbetar med olika aktiviteter och metoder för att minska användandet av ANDT, samt vilka dokument som styr vårt arbete. Arbetet med ANDT sker på nationell, regional och lokal nivå. I högerspalten finns länkar till styrande dokument.

ANDT-strategin 2016-2020länk till annan webbplats

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vår regering har arbetat fram en nationell strategi som anger mål och insatsområden för ANDT-arbetet. ANDT-strategin är ett redskap som vi använder oss av när vi planerar för hur vi i vår kommun ska arbeta förebyggande.

Strategin har ett övergripande målområde, vilket är:

"Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk". 

Strategins 6 målområden:

  1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller börjar tidigt med alkohol ska successivt minska
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt

Regional ANDT-strategi

Regionalt finns en ANDT-samordnare som har till uppgift samordna och utveckla ANDT arbetet i Gävleborgs län. En ny strategi för Gävleborgs län håller på att tas fram och beräknas bli färdig under våren 2017.

ANDT i Sandvikens kommun

Att begränsa skadorna av ANDT är viktigt för att öka folkhälsan och välfärden i vårt samhälle. Ett arbete som kräver långsiktighet, uthållighet och samverkan mellan olika aktörer. Förebyggande ANDT arbete i Sandvikens kommun syftar till att ge befolkningen möjligheter till en god livskvalitet.

I Sandvikens kommun är det individ- och familjeomsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete.

Drogpolitiskt program

I Sandvikens kommuns drogpolitiska program anges den politiska viljeinriktningen för det ANDT-preventiva arbetet. Programmet är vägledande för nämnder, kontor och styrelser i deras verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. 

Kontakt

Emmelie Berggren, ANDT-strateg
Telefon: 026-24 13 31
E-post: emmelie.berggren@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-12-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se