Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Barn

Barn- och ungdomsstrategiskt arbete

Syftet med ett barn- och ungdomsstrategiskt arbete är att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i kommunen. Till barn- och unga räknas medborgare i åldern 0-25 år.

Genom delaktighet och inflytande får barn och unga oavsett kön eller social och etnisk bakgrund i alla delar av kommunen möjlighet att känna att de är delaktiga i och har inflytande att påverka sin situation och sin framtid som ett led i arbetet för ett hållbart Sandviken. 

Med hjälp av bl.a. Luppenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och medborgardialoger samlar kommunen in ungdomars tankar och åsikter om kommunen. 

Barn- och ungdomspolitiska policynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tydliggör kommunens barnrätt- och ungdomspolitiska arbete och berör barn och unga från 0 till 18 år.

Målen i barn- och ungdomspolitiska policyn är att:

  • Stärka barn och ungdomars livssituation i Sandvikens kommun.
  • Barn och ungdomar alltid har möjlighet att framföra sin åsikt inför beslut som berör dem.
  • Barn och ungdomar alltid har möjlighet att framföra egna frågor till den kommunala dagordningen.
  • Diskriminering bland barn och ungdomar utifrån funktionsnedsättning, hudfärg, kön, ursprung, religion, sexuell läggning, åsikter, ekonomisk status och ålder ej ska förekomma.
  • Kunskapen om barnkonventionen och vad den innebär är god bland förtroendevalda och anställda i Sandvikens kommun 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp)

Lupp 2016

Eftersom barns och ungas behov och förutsättningar förändras över tid är det viktigt att ha aktuell kunskap om deras levnadsvillkor. Genom att göra kvalitativa och kvantitativa kartläggningar, genomföra studier och forskning kan denna kunskap hämtas in.

Barns och ungas egna åsikter är en viktig kunskapskälla och enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) är ett sätt att ta del av barn och ungas åsikter om sin levnadssituation i Sandviken. Resultaten beskriver barn och ungas åsikter inom ett antal områden och är viktig information för att kunna ta bra och välgrundade politiska beslut i barnrätts- och ungdomspolitiken.

Att samla in kunskap om barns och ungas levnadsvillkor och göra jämförelser på lokal, regional och nationell nivå är relevant för att säkerställa att barn inte diskrimineras och för att skapa en jämlik hälsa i Sverige. Genom att summera informationen från olika kartläggningar, såsom brukarundersökningar, statistik och enkäter, får kommunen en helhetsbild som pekar på utvecklingsområden inom barnrätts- och ungdomspolitiken. Kartläggningarna blir en viktig kunskapsbas för att se hur man bör rikta insatser men även ett sätt att följa upp hur redan genomförda insatser påverkat barns levnadsvillkor.

Luppenkäten genomförs med tre års mellanrum och undersöker hur ungas livssituation ser ut lokalt. I Sandviken har enkäten genomförs i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Även gruppen unga vuxna, 19-25 år, genomför enkäten men då i en regional enkätinsamling.

Enkäten genomförs digitalt och frågorna berör inflytande, demokrati, situationen i skolan, ekonomi, möjligheten till arbete, bostadssituation, hälsa, trygghet, fritid och framtid.

Lupp 2019

Under hösten 2019 genomfördes Lupp för fjärde gången i kommunen. Enkäten genomfördes i åk 8 samt åk 2 på gymnasiet. Även denna gång genomfördes en regional enkätinsamling för gruppen unga vuxna, 19 - 25 år. Resultaten kommer att redovisas under 2020.

Lupp 2016

Under hösten 2016 genomfördes Luppenkäten i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun för tredje gången. Även gruppen unga vuxna, 19-25 år, har svarat på enkäten, men då i en regional enkätinsamling.

I Sandvikens kommun svarade sammanlagt 669 elever på Luppenkäten 2016. I gruppen unga vuxna (19-25 år) var det 509 svarande från hela länet.
Samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Sandvikens kommun medverkade.

Undersökningen och resultatenPDF (pdf, 882.9 kB)

Regionens information om Lupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Josefine Löfman, Barn- och ungdomsstrateg
E-post: josefine.lofman@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-01-22
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se