Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Lupp 2016

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp)

Eftersom barns och ungas behov och förutsättningar förändras över tid är det viktigt att ha aktuell kunskap om deras levnadsvillkor. Genom att göra kvalitativa och kvantitativa kartläggningar, genomföra studier och forskning kan denna kunskap hämtas in.

Barns och ungas egna åsikter är en viktig kunskapskälla och enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) är ett sätt att ta del av barn och ungas åsikter om sin levnadssituation i Sandviken. Resultaten beskriver barn och ungas åsikter inom ett antal områden och är viktig information för att kunna ta bra och välgrundade politiska beslut i barnrätts- och ungdomspolitiken.

Att samla in kunskap om barns och ungas levnadsvillkor och göra jämförelser på lokal, regional och nationell nivå är relevant för att säkerställa att barn inte diskrimineras och för att skapa en jämlik hälsa i Sverige. Genom att summera informationen från olika kartläggningar, såsom brukarundersökningar, statistik och enkäter, får kommunen en helhetsbild som pekar på utvecklingsområden inom barnrätts- och ungdomspolitiken. Kartläggningarna blir en viktig kunskapsbas för att se hur man bör rikta insatser men även ett sätt att följa upp hur redan genomförda insatser påverkat barns levnadsvillkor.

Senaste resultatet i Sandvikens kommun

2019 genomfördes Lupp för fjärde gången i kommunen.
Enkäten genomfördes i årskurs åtta samt i årskurs två på gymnasiet. Det gjordes även en regional enkätinsamling för gruppen unga vuxna i åldern 19 - 25 år.

Utifrån de lokala resultaten har Enheten för folkhälsa och trygghet sammanställt en rapport. Ta del av rapporten här. Pdf, 25.5 MB.