Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Forskningen bakom Spira

Här hittar du information om forskningen bakom modellen som Spira bygger på.

Spira bygger på Communities that Care (CTC), en vetenskapligt framtagen samverkansmodellen som är framforskad i USA. CTC tar vara på engagemanget hos lokalsamhällets aktörer; exempelvis kommunen, bostadsbolag, föreningar, myndigheter, civilsamhälle och boende, för att tillsammans åstadkomma förändring.

Syftet med arbetet är att undanröja riskfaktorer, tillsätta skyddsfaktorer och kvalitetssäkra främjande insatser i barns uppväxtmiljöer. CTC har en framforskad och tydligt strukturerad arbetsprocess med fem faser.

Strukturerat arbete ger resultat

En av styrkorna med CTC är att processen visats vara effektiv för att förbättra förutsättningarna till positiv utveckling. Fas ett och två är av förberedande karaktär medan fas tre till fem är de faser där den största delen av CTC-arbetet sker.

Viktigt att målen för varje fas uppfylls och detta säkerställs genom att följa en checklista. Det gör att det enkelt att se om arbetet går i rätt riktning. CTC är ett långsiktigt arbete och processen går om igen utan avslut.

Steg 1 Starta processen, 1-3 månader. Steg 2 Förankra, involvera och organisera olik aktörer. Steg 3 Gör en områdesprofi. Steg 4 Gör en handlingsplan. Steg 5 Implementera, följ upp, utvärdera. Efter steg 5 kan processen börja om på steg 2.

Två delar av CTC-arbetet

CTC-arbetet innefattar två delar man fokuserar på – förebyggande och främjande arbete.

Förebyggande arbete

CTC fokuserar på universell prevention, att agera innan allvarliga problem uppstår och komma åt orsakerna bakom. Detta görs genom ett helhetsperspektiv på faktorer som påverkar barn och unga; skola, närområde, familj och individ & kamrater.

Varje lokalsamhälle har sin egenart och CTC fångar detta genom att arbeta fram en områdesprofil för att sedan matcha förebyggande insatser mot lokala behov och tillgångar. CTC använder en flerstegsprocess där insatser prövas mot avgörande kriterier. Bara de program/insatser som tar sig igenom alla steg blir aktuella för implementering.

Främjande arbete

Hjärtat i CTC är det främjande arbetet som görs för barn och ungdomar i samhället. Det finns en utarbetad strategi för att åstadkomma positiv utveckling och den kallas för den sociala utvecklingsstrategin.

I förebyggande arbete ingår riskanalys, resursinventering, områdesprofil och val an insats. I främjande arbete ingår den sociala utvecklingsstrategin. Förebyggande och främjande arbete ingår i handlingsplanen som strävar mot framtidsbilden för området.