Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Strategiskt folkhälsoarbete

Syftet med folkhälsoarbetet i Sandviken är att skapa förutsättningar för medborgarna i Sandvikens Kommun att bibehålla eller förbättra hälsan och att minska utanförskapet och förbättra människors möjligheter att delta i samhällslivet.

Kommunen ansvarar för skola, barnomsorg,miljö, fysisk planering samt verksamhet för äldre och funktionshindrade. Dessa verksamheter har stor betydelse för befolkningens hälsa. Folkhälsoarbetet ska ha ett strategiskt arbetssätt med ett kommunövergripande perspektiv. I det ingår att initiera, driva, stödja och samordna folkhälsoinsatser på kommunövergripande nivå i kommunen.

Kontakt

Camilla Gilljam, Folkhälso- och trygghetsstrateg
E-post: camilla.gilljam@sandviken.se 

Sandvikens folkhälsopolicy

Sandvikens kommun antog den 8 april 2013 en folkhälsopolicy som beskriver den gemensamma inriktningen på övergripande nivå i kommunen.

Folkhälsopolicyn ska ses som ett verktyg i det folkhälsopolitiska arbetet. Ett redskap som leder till ökad samverkan, ett bättre utnyttjande av våra resurser och framförallt till en god folkhälsa.
Folkhälsopolicyn är ett strategiskt och levande instrument, som ska utvärderas och kompletteras vid behov. De lokala folkhälsomålen på övergripande nivå ska brytas ned till mätbara mål i kommunens verksamheter i enlighet med modellen för Balanserad styrning.

Fyra prioriterade områden

De prioriterade områdena preciseras i förvaltningarnas arbete utifrån Kommunfullmäktige och nämndernas mål.

  • trygga uppväxtvillkor
  • delaktighet och inflytande
  • utbildning och arbete
  • hälsofrämjande miljö

Du kan se Sandvikens Folkhälsopolicy här:
FolkhälsopolicyPDF (pdf, 95.2 kB)

Nationella folkhälsomål

Folkhälsa handlar ytterst om vilket samhälle vi vill leva i. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å ena sidan och en bra folkhälsa å den andra.

Människors hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer. En del är svårare att göra någonting åt, ex det biologiska arvet. Andra faktorer kan vi påverka genom kollektiva beslut, t ex bostadsplanering, trafikmiljö, utbudet av alkohol och tobak, arbetsmiljöer. Vissa bestämningsfaktorer kan hänföras till människors levnadsvanor som kost, motion, rökning samt användandet av droger.

Målet för folkhälsopolitiken är att människors hälsa ska ses som ett av de mest angelägna övergripande målen för hela samhällspolitiken. 

Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om den nationella folkhälsopolitiken.

Övergripande mål

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Åtta målområden för folkhälsoarbetet

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från åtta målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan.

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Sten och löv

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se